Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Ŋsɔɔlaa se Ŋtɩlɩ Toovenim mbʋ?

Ŋsɔɔlaa se Ŋtɩlɩ Toovenim mbʋ?

ƐBƐ yɔɔ toovenim? Toovenim, tɔm pɔzʋʋ kɩcεyɩtʋ siŋŋ ndʋ εyaa pɔzʋʋ pa-tɩ tam yɔ, tɩ-yɔɔ. Pɩtɩtɩlɩ yɔ, ŋwεε ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se:

  • Ɛzɩ Ɛsɔ keŋni-ɖʋ toovenim na?
  • You nε kʋñɔŋ pakaɣ wiɖiyi sɩʋ tɩnaɣ na?
  • Ɛbε pɩtεŋnɩ εyʋ weyi εsɩba yɔ?
  • Lidaʋ nakʋyʋ wε mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ?
  • Ɛzɩma mantɩmnɩ Ɛsɔ nε εnɩɩ ma-atɩma?
  • Ɛzɩma mala nε mehiɣ koboyaɣ wezuu caɣʋ taa?

Lee ŋwoki ñɩnʋʋ tɔm cosuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ? Ye ŋwobi takayɩsɩ ɖɩ-pεdɩyε yaa takayɩsɩ ɖɩ-sɩyε yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋna takayɩsɩ sakɩyε nzɩ pamaɣzɩɣ se tɔm cosuu wε sɩ-taa yɔ. Ɛlε, kʋlɔlɔ lε, tɔm cosuu mbʋ pɩkaɖɩɣnɩ ɖama. Tɔm cosuu lεεbʋ pɩzɩɣ pɩwεεnɩ wazaɣ alɩwaatʋ natʋyʋ taa, εlε pʋwayɩ pɩɩtasɩɣ wazʋʋ lε pɔñɔɔzɩ yaa palaɣzɩ-pʋ.

Ɛlε, takayaɣ kʋɖʋmaɣ nakεyε wεε, kɔ-tɔm cosuu mʋnaa se pataa-pʋ liu. Kεkε toovenim takayaɣ. Yesu Krɩstʋ kaatɩmnɩ Ɛsɔ nε εtɔ se: “Ñɔ-tɔm lε toovenim.” (Yohanεεsɩ 17:17) Tɔm ndʋ ɖɩyaɣ sɔnɔ se Kele Kele Bibl. Takayaɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-taa ŋkaɣ naʋ εzɩma Bibl cosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ kpayɩ kpayɩ, nε pɩkε toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ.

Ɛzɩ Ɛsɔ Keŋni-Ðʋ Toovenim na?

Ɛyʋ nɔɔyʋ, εyaa samaɣ cɔ-ɩ kata

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ðɩwε εjaɖε nɖɩ ɖɩ-taa kañatʋ kadadayaɣ nε mulum pɩtɔyaa yɔ. Ɛsɔ sεtʋ agbaa sakɩyε wɩlɩɣ se Ɛsɔ maɣmaɣ sɔɔlɩna se ɖɩla kʋñɔmɩŋ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛsɔ εεlakɩ kañatʋ kpa. Yobu 34:10 tɔŋ se: “Kañatʋ fεɩ Ɛsɔ cɔlɔ nε nɔɣkuye [“mulum,” NW ] fεɩ Ðoŋtɩnεtʋ cɔlɔ.” Ɛsɔ wεnɩ tamaɣ kɩbaŋa siŋŋ εyaa yɔɔ. Mbʋ yɔɔ Yesu kaawɩlɩ-ɖʋ se ɖɩtɩmɩ se: “Ða-Caa weyi ña ŋwε εsɔdaa yɔ… Ñe-kewiyaɣ εkɔɔ, yele pala ñe-liu ñɩm [“ñɔ-sɔɔlɩm,” NW ] tataa cɩnε εzɩ palakʋʋ εsɔdaa yɔ.” (Maatiyee 6:9, 10) Ɛsɔ keŋni-ɖʋ pɩdɩɩfεyɩ, mbʋ yɔɔ εlabɩ pɩtɩŋε payɩ se pɩtʋʋ εtaawε ε-tamaɣ ŋga ka-labʋ yɔɔ.—Yohanεεsɩ 3:16.

Cɔna ɖɔɖɔ Kiɖe tεε tɔm 1:26-28; Yakubu 1:13; nε 1 Pɩyε 5:6, 7.

You nε Kʋñɔŋ Pakaɣ Wiɖiyi Sɩʋ Tɩnaɣ na?

Sɔɔjanaa

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: You wεε kɩlɩzɩɣ εyaa sakɩyε weziŋ. Ɛyaa kʋñɔŋ tukuuni ɖa-tɩŋa payɩ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛsɔ kaayɔɔdɩ se alɩwaatʋ natʋyʋ kaɣ kɔm, ndʋ tɩ-taa εkɔŋnɩ laŋhεzɩyε tεtʋ tɩŋε yɔɔ. E-Kewiyaɣ, ŋga kεkε εsɔdaa komina yɔ, alɩwaatʋ taa, εyaa ɩɩkaɣ tasʋʋ “kpεlεkɩʋ you labʋ.” Halɩ pakaɣ “kpaɣʋ pa-laɣɖa nε pùlubina hakiŋ.” (Isaia 2:4) Ɛsɔ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ mulum nε kʋñɔŋ paa ŋgʋ. Bibl haɣ-ɖʋ tamaɣ se: “[Ɛsɔ] hεzɩɣ pε-εzɩtεɣlɩm tɩŋa. Sɩm yaa leɣa caɣʋ yaa atɩma yaa wɩzasɩ pa-taa nabʋyʋ εεtasɩɣ wεʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kajalaɣ wondu [tɩ-taa lεεtʋ lε mulum nε kʋñɔmɩŋ weyi ɩwε sɔnɔ yɔ] mʋwaa.”—Wɩlʋʋ 21:3, 4.

Cɔna ɖɔɖɔ Keeɣa 36 (37):10, 11; 45 (46):10; nε Mikee 4:1-4.

Ɛbε Pɩtεŋnɩ Ɛyʋ Weyi Ɛsɩba yɔ?

Pɩlaŋ

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ɛjaɖε yɔɔ εsɔ sεtʋ agbaa hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ wɩlɩɣ se nabʋyʋ wε εyʋ taa nε pɩcakɩ wezuu ε-sɩm wayɩ. A-taa naayε yɔɔdʋʋ se sɩɖaa pɩzɩɣ pala kañatʋ εzadɩnaa yaa Ɛsɔ ɖʋʋ kañatʋ tɩnaa miŋ sɔsɔŋ taa se pɔtɔɔ kʋñɔŋ tam.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛyʋ sɩkɩ lε, εεtasɩɣ wεʋ wezuu ɖoli. Ekklesiaste 9:5 yɔɔdʋʋ se: “Sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm.” Ɛzɩ mbʋ sɩɖaa ɩɩsɩŋ, ɩɩnɩɣ yaa paalakɩ nabʋyʋ yɔ, paapɩzɩɣ ɖɔɖɔ se pala kañatʋ yaa pasɩnɩ εzadɩnaa.—Keeɣa 145 (146):3, 4.

Cɔna ɖɔɖɔ Kiɖe tεε tɔm 3:19 nε Ekklesiaste 9:6, 10.

Lidaʋ Nakʋyʋ Wε Mba Pasɩba yɔ Pɔ-yɔɔ?

Pɩɣa nakεyε wεε kewiɣ kε-εyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ðɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu, nε ɖɩsɔɔlɩ se ɖa nε ɖa-kʋsɔɔlaa ɖɩnɩɩ leleŋ wezuu caɣʋ taa. Pʋmʋnɩ mbʋ se ɖiseliti se ɖɩɖaɣnɩ naʋ ɖε-εyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛyaa mba pasɩba yɔ, pakaɣ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ fezuu. Yesu ta liu se “pɩlaŋ taa ñɩma tɩŋa payɩ… [feŋ].” (Yohanεεsɩ 5:28, 29) Ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋʋ tamaɣ kiɖe tεε yɔ, εyaa mba pefezaa yɔ pakaɣ-wε haʋ waɖε se pacaɣ paradisuu taa tεtʋ yɔɔ. (Luka 23:43) Cee wayɩ lidaʋ ŋgʋ kɩhaɣ nʋmɔʋ εyaa mba pañaŋ yɔ se pεwεεnɩ tɔnʋʋ taa alaafiya pilim nε wezuu maatεŋ. Bibl tɔŋ se: “Siɣsiɣ [tʋ] tɩna tεtʋ, εwεɣ tɩ-yɔɔ tam.”—Keeɣa 36 (37):29.

Cɔna ɖɔɖɔ Yobu 14:14, 15; Luka 7:11-17; nε Tʋma Labʋ 24:15.

Ɛzɩma Mantɩmnɩ Ɛsɔ nε Ɛnɩɩ Ma-Atɩma?

Ɛyʋ nɔɔyʋ wεε εtɩmɩɣ

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ɛsɔ sεtʋ agbaa sakɩyε taa, εyaa tɩmʋʋ. Ɛlε, pɩlakɩ pa-taa sakɩyε εzɩ paanɩɣ pa-atɩma yɔ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Yesu wɩlɩ-ɖʋ se ɖɩtaateu tɔm kʋyʋmtʋ hendu ɖa-atɩma taa. Ɛtɔm se: “Mɩ-atɩma taa lε, iyéle yɔɔdʋʋ nε luuzuu.” (Maatiyee 6:7, Verbum Bible) Ye ɖɩsɔɔlaa se Ɛsɔ εnɩɩ ɖa-atɩma yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩtɩmɩ εzɩ pɩkεdɩɣnɩ-ɩ yɔ. Pʋcɔ ɖɩpɩzɩ ɖɩla mbʋ lε, pʋpɔɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩkpεlɩkɩ mbʋ Ɛsɔ-sɔɔlɩm kεnaa yɔ nε ɖɩtɩmnɩ-ɩ εzɩ εsɔɔlʋʋ yɔ. 1 Yohanεεsɩ 5:14 lɩzɩ pɩ-taa se: “Ye ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ mbʋ e-liu wεε yɔɔ yɔ, εnɩɣnɩ-ɖʋ.”

Cɔna ɖɔɖɔ Keeɣa 64 (65):3; Yohanεεsɩ 14:6, 14; nε 1 Yohanεεsɩ 3:22.

Ɛzɩma Mala nε Mehiɣ Koboyaɣ Wezuu Caɣʋ taa?

Halʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ koboyaɣ, εwεε εkalɩɣ Bibl

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ɛyaa sakɩyε maɣzɩɣ se liidiye, hɩɖε yaʋ yaa ɖeu haɣnɩ-wε koboyaɣ. Pɩ-yɔɔ pañɩnɩɣ wondu ndʋ kaahεzaɣ; kɔyɔ pʋtɔdɩyε, paahikiɣ koboyaɣ ŋga pañɩnɩɣ yɔ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Yesu yeba ɖɩtɩlɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩhaɣ koboyaɣ alɩwaatʋ ndʋ εtɔm se: “Koboyaɣ tɩnaa lε mba pasɩma mbʋ se fezuu taa wondu tεɖɩɣ-wε yɔ.” (Maatiyee 5:3, NW) Ye ɖɩñaɣ pana se ɖihiɣ mbʋ pɩtεɖɩɣ-ɖʋ kiya yɔ—mbʋ lε ɖe-liu wεʋ se ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ nε tamaɣ ŋga εɖʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ—piyeke koŋ pɩhaɣnɩ-ɖʋ toovenim koboyaɣ. Toovenim mbʋ, pehikiɣ-pʋ Bibl taa. Toovenim mbʋ, pɩ-tɩlʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ nε ɖɩtεyɩ mbʋ pɩcεyɩ siŋŋ nε mbʋ pɩtεcεyɩ yɔ pε-hεkʋ taa. Ye ɖiyebi Bibl toovenim tɔm se tiɖiyi-ɖʋ ɖa-lɩmaɣzεε lɩzʋʋ nε ɖa-lakasɩ taa kɔyɔ, piyeki ɖe-wezuu caɣʋ wεεnɩ tɔbʋʋ siŋŋ.—Luka 11:28, Verbum Bible.

Cɔna ɖɔɖɔ Atuɣa 3:5, 6, 13-18 nε 1 Timootee 6:9, 10.

Ðɩmabɩ ɖaʋ yem kεnε tɔm pɔzʋʋ loɖo ndʋ Bibl cosi tɩ-yɔɔ yɔ. Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ pɩkpaɖɩ mbʋ? Ye ŋwε mba “pasɩma mbʋ se fezuu taa wondu tεɖɩɣ-wε” pa-taa kɔyɔ, pɩtʋʋ fεyɩ se ŋsɔɔlaa. Pɩtɩtɩlɩ yɔ ŋwεε ŋpɔzʋʋ ña-tɩ tɔm lεεtʋ se: ‘Ye Ɛsɔ ekeŋni-ɖʋ, εbε yɔɔ εha nʋmɔʋ kañatʋ nε kʋñɔmɩŋ sakɩyε ɖooo canaʋ taa pɩkɔɔ pɩsɩɩna sɔnɔ? Ɛzɩma malakɩ nε mɔ-hɔʋ wezuu caɣʋ tasɩ ñɔɔzʋʋ?’ Bibl cosi tɔm pɔzʋʋ tʋnε nε lεεtʋ sakɩyε yɔɔ kpayɩ kpayɩ nε εyʋ liu sɩkɩ.

Paa mbʋ, εyaa sakɩyε sɔnɔ pɩtɩɣ Bibl yɔɔ. Pakpaɣkʋʋ-kʋ εzɩ takayaɣ sɔsaɣ nε nabʋyʋ taa kɔ-tɔbʋʋ nɩʋ wε kaɖε. Ŋsɔɔlɩ sɩnʋʋ se ŋhiɣ tɔm cosuu Bibl taa? Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pasɩna-ŋ pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ naalε yɔɔ.

Kajalaɣ ñɩŋgʋ lε, takayaɣ Wεε Koboyaɣwezuu taa Tεtʋ yɔɔ Tamtam! Palabɩ-kε se kasɩnɩ mba pεfεyɩnɩ alɩwaatʋ se patazɩ ndʋ Bibl cosi kpayɩ kpayɩ tɔm pɔzʋʋ kɩcεyɩtʋ taa yɔ. Naalε ñɩŋgʋ lε se pala tamaɣ se pɔkɔɔ palabɩ-ŋ Bibl kpεlɩkʋʋ ɖɩɣa falaa. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa taa weyi εsɩm Bibl wɩlʋʋ camɩyε yɔ nε εwε ño-kooka taa yɔ, pɩzɩɣ εkɔɔ εkpεlɩkɩnɩ-ŋ Bibl falaa alɩwaatʋ pazɩ ña-ɖɩɣa yaa lone nɖɩ ɖɩkεdɩnɩ-ŋ yɔ ɖɩ-taa paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Tamaɣ kεnε kasɩnɩ εyaa εgbɔŋ εgbɔŋ εjaɖε kpeekpe yɔɔ. Pa-taa sakɩyε kɔm pɔkɔ tɔm nε taa leleŋ se: “Mehiɣ toovenim!”

Paapɩzɩɣ pehiɣ ñɩm nabʋyʋ pɩkɩlɩ mbʋ. Bibl toovenim lɩzɩɣ-ɖʋ cεtɩm sɔnzɩ, lɩmaɣzεε siduu nε sɔndʋ kɩdεkεdɩtʋ yomiye taa. Pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ, tamaɣ nε taa leleŋ. Yeesu tɔm se: “Ɩkaɣ tɩlɩʋ toovenim nε toovenim kaɣ-mɩ lɩzɩʋ yomiye taa.”—Yohanεεsɩ 8:32, NW.

1. Abalʋ nɔɔyʋ wεε εkpεlεkɩɣ mbʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ ; 2. Halʋ nɔɔyʋ wεε εkpεlεkɩɣ mbʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ