Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ŋsɔɔlaa se Ŋtɩlɩ Toovenim mbʋ?

Ŋsɔɔlaa se Ŋtɩlɩ Toovenim mbʋ?

ƐBƐ yɔɔ toovenim? Toovenim, tɔm pɔzʋʋ kɩcεyɩtʋ siŋŋ ndʋ εyaa pɔzʋʋ pa-tɩ tam yɔ, tɩ-yɔɔ. Pɩtɩtɩlɩ yɔ, ŋwεε ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se:

  • Ɛzɩ Ɛsɔ keŋni-ɖʋ toovenim na?
  • You nε kʋñɔŋ pakaɣ wiɖiyi sɩʋ tɩnaɣ na?
  • Ɛbε pɩtεŋnɩ εyʋ weyi εsɩba yɔ?
  • Lidaʋ nakʋyʋ wε mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ?
  • Ɛzɩma mantɩmnɩ Ɛsɔ nε εnɩɩ ma-atɩma?
  • Ɛzɩma mala nε mehiɣ koboyaɣ wezuu caɣʋ taa?

Lee ŋwoki ñɩnʋʋ tɔm cosuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ? Ye ŋwobi takayɩsɩ ɖɩ-pεdɩyε yaa takayɩsɩ ɖɩ-sɩyε yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋna takayɩsɩ sakɩyε nzɩ pamaɣzɩɣ se tɔm cosuu wε sɩ-taa yɔ. Ɛlε, kʋlɔlɔ lε, tɔm cosuu mbʋ pɩkaɖɩɣnɩ ɖama. Tɔm cosuu lεεbʋ pɩzɩɣ pɩwεεnɩ wazaɣ alɩwaatʋ natʋyʋ taa, εlε pʋwayɩ pɩɩtasɩɣ wazʋʋ lε pɔñɔɔzɩ yaa palaɣzɩ-pʋ.

Ɛlε, takayaɣ kʋɖʋmaɣ nakεyε wεε, kɔ-tɔm cosuu mʋnaa se pataa-pʋ liu. Kεkε toovenim takayaɣ. Yesu Krɩstʋ kaatɩmnɩ Ɛsɔ nε εtɔ se: “Ñɔ-tɔm lε toovenim.” (Yohanεεsɩ 17:17) Tɔm ndʋ ɖɩyaɣ sɔnɔ se Kele Kele Bibl. Takayaɣ hɔɔlɩŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-taa ŋkaɣ naʋ εzɩma Bibl cosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ kpayɩ kpayɩ, nε pɩkε toovenim ɖeyi ɖeyi yɔ.

Ɛzɩ Ɛsɔ Keŋni-Ðʋ Toovenim na?

Ɛyʋ nɔɔyʋ, εyaa samaɣ cɔ-ɩ kata

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ðɩwε εjaɖε nɖɩ ɖɩ-taa kañatʋ kadadayaɣ nε mulum pɩtɔyaa yɔ. Ɛsɔ sεtʋ agbaa sakɩyε wɩlɩɣ se Ɛsɔ maɣmaɣ sɔɔlɩna se ɖɩla kʋñɔmɩŋ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛsɔ εεlakɩ kañatʋ kpa. Yobu 34:10 tɔŋ se: “Kañatʋ fεɩ Ɛsɔ cɔlɔ nε nɔɣkuye [“mulum,” NW ] fεɩ Ðoŋtɩnεtʋ cɔlɔ.” Ɛsɔ wεnɩ tamaɣ kɩbaŋa siŋŋ εyaa yɔɔ. Mbʋ yɔɔ Yesu kaawɩlɩ-ɖʋ se ɖɩtɩmɩ se: “Ða-Caa weyi ña ŋwε εsɔdaa yɔ… Ñe-kewiyaɣ εkɔɔ, yele pala ñe-liu ñɩm [“ñɔ-sɔɔlɩm,” NW ] tataa cɩnε εzɩ palakʋʋ εsɔdaa yɔ.” (Maatiyee 6:9, 10) Ɛsɔ keŋni-ɖʋ pɩdɩɩfεyɩ, mbʋ yɔɔ εlabɩ pɩtɩŋε payɩ se pɩtʋʋ εtaawε ε-tamaɣ ŋga ka-labʋ yɔɔ.—Yohanεεsɩ 3:16.

Cɔna ɖɔɖɔ Kiɖe tεε tɔm 1:26-28; Yakubu 1:13; nε 1 Pɩyε 5:6, 7.

You nε Kʋñɔŋ Pakaɣ Wiɖiyi Sɩʋ Tɩnaɣ na?

Sɔɔjanaa

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: You wεε kɩlɩzɩɣ εyaa sakɩyε weziŋ. Ɛyaa kʋñɔŋ tukuuni ɖa-tɩŋa payɩ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛsɔ kaayɔɔdɩ se alɩwaatʋ natʋyʋ kaɣ kɔm, ndʋ tɩ-taa εkɔŋnɩ laŋhεzɩyε tεtʋ tɩŋε yɔɔ. E-Kewiyaɣ, ŋga kεkε εsɔdaa komina yɔ, alɩwaatʋ taa, εyaa ɩɩkaɣ tasʋʋ “kpεlεkɩʋ you labʋ.” Halɩ pakaɣ “kpaɣʋ pa-laɣɖa nε pùlubina hakiŋ.” (Isaia 2:4) Ɛsɔ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ mulum nε kʋñɔŋ paa ŋgʋ. Bibl haɣ-ɖʋ tamaɣ se: “[Ɛsɔ] hεzɩɣ pε-εzɩtεɣlɩm tɩŋa. Sɩm yaa leɣa caɣʋ yaa atɩma yaa wɩzasɩ pa-taa nabʋyʋ εεtasɩɣ wεʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kajalaɣ wondu [tɩ-taa lεεtʋ lε mulum nε kʋñɔmɩŋ weyi ɩwε sɔnɔ yɔ] mʋwaa.”—Wɩlʋʋ 21:3, 4.

Cɔna ɖɔɖɔ Keeɣa 36 (37):10, 11; 45 (46):10; nε Mikee 4:1-4.

Ɛbε Pɩtεŋnɩ Ɛyʋ Weyi Ɛsɩba yɔ?

Pɩlaŋ

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ɛjaɖε yɔɔ εsɔ sεtʋ agbaa hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ wɩlɩɣ se nabʋyʋ wε εyʋ taa nε pɩcakɩ wezuu ε-sɩm wayɩ. A-taa naayε yɔɔdʋʋ se sɩɖaa pɩzɩɣ pala kañatʋ εzadɩnaa yaa Ɛsɔ ɖʋʋ kañatʋ tɩnaa miŋ sɔsɔŋ taa se pɔtɔɔ kʋñɔŋ tam.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛyʋ sɩkɩ lε, εεtasɩɣ wεʋ wezuu ɖoli. Ekklesiaste 9:5 yɔɔdʋʋ se: “Sɩɖaa ɩɩtasɩɣ natʋyʋ sɩm.” Ɛzɩ mbʋ sɩɖaa ɩɩsɩŋ, ɩɩnɩɣ yaa paalakɩ nabʋyʋ yɔ, paapɩzɩɣ ɖɔɖɔ se pala kañatʋ yaa pasɩnɩ εzadɩnaa.—Keeɣa 145 (146):3, 4.

Cɔna ɖɔɖɔ Kiɖe tεε tɔm 3:19 nε Ekklesiaste 9:6, 10.

Lidaʋ Nakʋyʋ Wε Mba Pasɩba yɔ Pɔ-yɔɔ?

Pɩɣa nakεyε wεε kewiɣ kε-εyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩm

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ðɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu, nε ɖɩsɔɔlɩ se ɖa nε ɖa-kʋsɔɔlaa ɖɩnɩɩ leleŋ wezuu caɣʋ taa. Pʋmʋnɩ mbʋ se ɖiseliti se ɖɩɖaɣnɩ naʋ ɖε-εyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Ɛyaa mba pasɩba yɔ, pakaɣ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ fezuu. Yesu ta liu se “pɩlaŋ taa ñɩma tɩŋa payɩ… [feŋ].” (Yohanεεsɩ 5:28, 29) Ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋʋ tamaɣ kiɖe tεε yɔ, εyaa mba pefezaa yɔ pakaɣ-wε haʋ waɖε se pacaɣ paradisuu taa tεtʋ yɔɔ. (Luka 23:43) Cee wayɩ lidaʋ ŋgʋ kɩhaɣ nʋmɔʋ εyaa mba pañaŋ yɔ se pεwεεnɩ tɔnʋʋ taa alaafiya pilim nε wezuu maatεŋ. Bibl tɔŋ se: “Siɣsiɣ [tʋ] tɩna tεtʋ, εwεɣ tɩ-yɔɔ tam.”—Keeɣa 36 (37):29.

Cɔna ɖɔɖɔ Yobu 14:14, 15; Luka 7:11-17; nε Tʋma Labʋ 24:15.

Ɛzɩma Mantɩmnɩ Ɛsɔ nε Ɛnɩɩ Ma-Atɩma?

Ɛyʋ nɔɔyʋ wεε εtɩmɩɣ

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ɛsɔ sεtʋ agbaa sakɩyε taa, εyaa tɩmʋʋ. Ɛlε, pɩlakɩ pa-taa sakɩyε εzɩ paanɩɣ pa-atɩma yɔ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Yesu wɩlɩ-ɖʋ se ɖɩtaateu tɔm kʋyʋmtʋ hendu ɖa-atɩma taa. Ɛtɔm se: “Mɩ-atɩma taa lε, iyéle yɔɔdʋʋ nε luuzuu.” (Maatiyee 6:7, Verbum Bible) Ye ɖɩsɔɔlaa se Ɛsɔ εnɩɩ ɖa-atɩma yɔ, pʋpɔzʋʋ se ɖɩtɩmɩ εzɩ pɩkεdɩɣnɩ-ɩ yɔ. Pʋcɔ ɖɩpɩzɩ ɖɩla mbʋ lε, pʋpɔɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩkpεlɩkɩ mbʋ Ɛsɔ-sɔɔlɩm kεnaa yɔ nε ɖɩtɩmnɩ-ɩ εzɩ εsɔɔlʋʋ yɔ. 1 Yohanεεsɩ 5:14 lɩzɩ pɩ-taa se: “Ye ɖɩpɔzʋʋ Ɛsɔ mbʋ e-liu wεε yɔɔ yɔ, εnɩɣnɩ-ɖʋ.”

Cɔna ɖɔɖɔ Keeɣa 64 (65):3; Yohanεεsɩ 14:6, 14; nε 1 Yohanεεsɩ 3:22.

Ɛzɩma Mala nε Mehiɣ Koboyaɣ Wezuu Caɣʋ taa?

Halʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ koboyaɣ, εwεε εkalɩɣ Bibl

MBƲ PƖ-YƆƆ ƐYAA PƆZƲƲ TƆM NDƲ YƆ: Ɛyaa sakɩyε maɣzɩɣ se liidiye, hɩɖε yaʋ yaa ɖeu haɣnɩ-wε koboyaɣ. Pɩ-yɔɔ pañɩnɩɣ wondu ndʋ kaahεzaɣ; kɔyɔ pʋtɔdɩyε, paahikiɣ koboyaɣ ŋga pañɩnɩɣ yɔ.

MBƲ BIBL ÑAWƖLƖƔ YƆ: Yesu yeba ɖɩtɩlɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩhaɣ koboyaɣ alɩwaatʋ ndʋ εtɔm se: “Koboyaɣ tɩnaa lε mba pasɩma mbʋ se fezuu taa wondu tεɖɩɣ-wε yɔ.” (Maatiyee 5:3, NW) Ye ɖɩñaɣ pana se ɖihiɣ mbʋ pɩtεɖɩɣ-ɖʋ kiya yɔ—mbʋ lε ɖe-liu wεʋ se ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ nε tamaɣ ŋga εɖʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ—piyeke koŋ pɩhaɣnɩ-ɖʋ toovenim koboyaɣ. Toovenim mbʋ, pehikiɣ-pʋ Bibl taa. Toovenim mbʋ, pɩ-tɩlʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ nε ɖɩtεyɩ mbʋ pɩcεyɩ siŋŋ nε mbʋ pɩtεcεyɩ yɔ pε-hεkʋ taa. Ye ɖiyebi Bibl toovenim tɔm se tiɖiyi-ɖʋ ɖa-lɩmaɣzεε lɩzʋʋ nε ɖa-lakasɩ taa kɔyɔ, piyeki ɖe-wezuu caɣʋ wεεnɩ tɔbʋʋ siŋŋ.—Luka 11:28, Verbum Bible.

Cɔna ɖɔɖɔ Atuɣa 3:5, 6, 13-18 nε 1 Timootee 6:9, 10.

Ðɩmabɩ ɖaʋ yem kεnε tɔm pɔzʋʋ loɖo ndʋ Bibl cosi tɩ-yɔɔ yɔ. Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ pɩkpaɖɩ mbʋ? Ye ŋwε mba “pasɩma mbʋ se fezuu taa wondu tεɖɩɣ-wε” pa-taa kɔyɔ, pɩtʋʋ fεyɩ se ŋsɔɔlaa. Pɩtɩtɩlɩ yɔ ŋwεε ŋpɔzʋʋ ña-tɩ tɔm lεεtʋ se: ‘Ye Ɛsɔ ekeŋni-ɖʋ, εbε yɔɔ εha nʋmɔʋ kañatʋ nε kʋñɔmɩŋ sakɩyε ɖooo canaʋ taa pɩkɔɔ pɩsɩɩna sɔnɔ? Ɛzɩma malakɩ nε mɔ-hɔʋ wezuu caɣʋ tasɩ ñɔɔzʋʋ?’ Bibl cosi tɔm pɔzʋʋ tʋnε nε lεεtʋ sakɩyε yɔɔ kpayɩ kpayɩ nε εyʋ liu sɩkɩ.

Paa mbʋ, εyaa sakɩyε sɔnɔ pɩtɩɣ Bibl yɔɔ. Pakpaɣkʋʋ-kʋ εzɩ takayaɣ sɔsaɣ nε nabʋyʋ taa kɔ-tɔbʋʋ nɩʋ wε kaɖε. Ŋsɔɔlɩ sɩnʋʋ se ŋhiɣ tɔm cosuu Bibl taa? Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pasɩna-ŋ pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ naalε yɔɔ.

Kajalaɣ ñɩŋgʋ lε, takayaɣ Wεε Koboyaɣwezuu taa Tεtʋ yɔɔ Tamtam! Palabɩ-kε se kasɩnɩ mba pεfεyɩnɩ alɩwaatʋ se patazɩ ndʋ Bibl cosi kpayɩ kpayɩ tɔm pɔzʋʋ kɩcεyɩtʋ taa yɔ. Naalε ñɩŋgʋ lε se pala tamaɣ se pɔkɔɔ palabɩ-ŋ Bibl kpεlɩkʋʋ ɖɩɣa falaa. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa taa weyi εsɩm Bibl wɩlʋʋ camɩyε yɔ nε εwε ño-kooka taa yɔ, pɩzɩɣ εkɔɔ εkpεlɩkɩnɩ-ŋ Bibl falaa alɩwaatʋ pazɩ ña-ɖɩɣa yaa lone nɖɩ ɖɩkεdɩnɩ-ŋ yɔ ɖɩ-taa paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Tamaɣ kεnε kasɩnɩ εyaa εgbɔŋ εgbɔŋ εjaɖε kpeekpe yɔɔ. Pa-taa sakɩyε kɔm pɔkɔ tɔm nε taa leleŋ se: “Mehiɣ toovenim!”

Paapɩzɩɣ pehiɣ ñɩm nabʋyʋ pɩkɩlɩ mbʋ. Bibl toovenim lɩzɩɣ-ɖʋ cεtɩm sɔnzɩ, lɩmaɣzεε siduu nε sɔndʋ kɩdεkεdɩtʋ yomiye taa. Pɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ, tamaɣ nε taa leleŋ. Yeesu tɔm se: “Ɩkaɣ tɩlɩʋ toovenim nε toovenim kaɣ-mɩ lɩzɩʋ yomiye taa.”—Yohanεεsɩ 8:32, NW.

1. Abalʋ nɔɔyʋ wεε εkpεlεkɩɣ mbʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ ; 2. Halʋ nɔɔyʋ wεε εkpεlεkɩɣ mbʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ