Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ tɛm na?

Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ tɛm na?

Ŋmaɣzɩɣ se . . .

  • ɛɛɛ, ɩkaɣ tɛm na?

  • aayɩ, ɩwɛɣ mbʋ tam?

  • yaa ŋmaɣzɩɣ se pɩtɔma ɩkaɣ tɛm?

 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛsɔ . . . kaɣ hɩzʋʋ pɛ-ɛzɩdaa ɛzɩtɛɣlɩm kpeekpe, nɛ sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”—Natʋ 21:3, 4, Takayaɣ kiɖeɖea verbum bible.

ƐZƖMA TƆM TƲNƐ TƖPƖZƖƔ NƐ TƖWAZƖ-Ŋ?

Tɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ pɩ-taa se kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, pɩtɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ ɩlɩnaa.—Yakubu 1:13.

Alɩwaatʋ ndʋ ŋkɔŋ nɛ ŋnɩɩ pɩ-taa se Ɛsɔ nɩɣ ɖa-wɩzasɩ, paa kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa lɛ, pɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ siŋŋ.—Zekariya 2:12.

Pɩtasɩ lɛ pɩhaɣ-ŋ lidaʋ se kʋñɔmɩŋ tɩŋa payɩ kaɣ tɛm.—Keɣa 36:9-11.

 ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐITISI SE BIBL TƆM KƐ TOOVENIM NA?

Ɛɛɛ, ɖɩyɔɔdɩ lɩmaɣza naalɛ ɖeke tɔm:

  • Yehowa tɩsɔɔlɩ kʋñɔmɩŋ nɛ mulum. Ŋtɔzʋʋ ɛzɩma pɩlakaɣ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ panazaɣ ɛ-samaɣ yɔ? Bibl tɔŋ se pɩlakaɣ-ɩ pʋtɔdɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-samaɣ kaawɛ “ko-koyindinaa nesi tɛɛ” yɔ.—Tɔm Hʋyaa 2:18, Takayaɣ kiðeðea verbum bible.

    Ɛsɔ taa wɩɣnɩ mba paɖʋʋ lalaa wɩzasɩ yɔ. Halɩ Bibl tɔŋ se ɛ-taa kpɛndɩɣnɩ “nesi nzɩ sɩkpɛdɩɣ calɩm ɖulum yɔ”.—Aduwa 6:16, 17.

  • Ɛsɔ maɣzɩɣ ɖa-taa paa anɩ ɛ-yɔɔ. Pɩtɩkɛ ɖe-ɖeke ɖɩsɩmnɩ ‘ɖa-kʋñɔmɩŋ nɛ ɖa-kʋdɔmɩŋ.’ Yehowa ɖɔɖɔ sɩmɩ-ɩ!4 Awiya 6:29, 30.

Pɩsaɣ pazɩ Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ e-kewiyaɣ yɔɔ nɛ ɛla nɛ paa anɩ ɛ-kʋñɔŋ sɩɩ tɩnaɣ. (Maatiyee 6:9, 10) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, ɛwɛɛ nɛ ɛhɛzɩɣ mba pataɣ-ɩ liu yɔ pa-laŋa.—Tʋma 17:27; 2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.

 MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ yeba se kʋñɔmɩŋ ɩwɛɛ?

Bibl cosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ ROMA 5:12 nɛ 2 PƖYƐƐRƖ 3:9 taa.

Tɩlɩ nɛ pɩkɩlɩ

LAŊHƐZƖYƐ TƆM NDƲ TƖLƖNƖ ƐSƆ CƆLƆ YƆ!

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ pɛwɛɛ?

Ɛbɛ laba nɛ kɩdɛkɛdɩm paɣzɩ, nɛ ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ ha nʋmɔʋ se pɩwɛɛ pʋyɔɔ? Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ sɩʋ tɩnaɣ na?