2018-2019 Egeetiye kigbeɣluu ɖʋtʋ—nɛ weyi Betɛɛlɩ tiyaa yɔ

Na ɖʋtʋ ndʋ palabɩ egeetiye kigbeɣluu kʋnɛ kɩ-taa yɔ nɛ tɔm ndʋ Betɛɛlɩ tiyiyu kaɣ yɔɔdʋʋ yɔ.

Wɛɛ ɖoŋ!

Ðʋtʋ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ ɖoŋ kpazʋʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖe-tisuu kpam yɔ.

Ñɩnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ cosuu

Pakaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ egeetiye kigbeɣluu ɖʋtʋ taa.