Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ñɩnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ cosuu

Ñɩnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ cosuu
  1. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ se ɛha-ɖʋ kpekpeka? (Keɣa 137:3)

  2. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ kpekpeka ɛzɩ caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma yɔ? (Tʋma 4:31)

  3. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛ kpekpeka tɔm susuu taa? (1 Tes. 2:2)

  4. Ɛbɛ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ kpekpeka alɩwaatʋ ndʋ pañɩkɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ? (1 Pɩy. 2:21-23)

  5. Ye ɖɩwɛ kpekpeka yɔ kɩhɛyʋʋ ŋgʋ ɖɩkaɣ hiɣu? (Ebr. 10:35)