2018-2019 Egeetiye kigbeɣluu ɖʋtʋ—Nɛ egeetiye yɔɔ Cɔnɩyʋ

Tɩŋnɩ ɖʋtʋ takayaɣ yɔɔ nɛ ŋtɩlɩ ɖenɖe Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lakɩ egeetiye kigbeɣluu ño-kooka taa yɔ. Kigbeɣluu ñʋʋ yɔ ‘Wɛɛ kpekpeka!’

Wɛɛ kpekpeka!

Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩwɛɛ kpekpeka, nɛ ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ?

Ñɩnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ pɩ-yɔɔ cosuu

Pakaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ kigbeɣluu ɖʋtʋ taa.