Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

TƆM

TƆM

Hɔɔlʋʋ 1 KPAƔNƖ WONDU LƖZƲƲ NƐ PUWOLO TƐƲ SƆSƆƲ

Hɔɔlʋʋ 2 KPAƔNƖ TƐƲ SƆSƆƲ NƐ PUWOLO EGIPITI LƖƲ

Hɔɔlʋʋ 3 KPAƔNƖ EGIPITI LƖƲ NƐ PUWOLO IZRAYƐƐLƖ KAJALAƔ WIYAƲ ALƖWAATƲ

Hɔɔlʋʋ 4 KPAƔNƖ IZRAYƐƐLƖ KAJALAƔ WIYAƲ NƐ PUWOLO BABILOONI ƉƐƲ

Hɔɔlʋʋ 5 KPAƔNƖ BABILOONI YOMIYE TAA CAƔƲ NƐ PUWOLO YERUSALƐM KOLONZI KƲSƲƲ

Hɔɔlʋʋ 6 KPAƔNƖ YESU LƲLƲƲ NƐ PUWOLO Ɛ-SƖM WIYE

Hɔɔlʋʋ 7 KPAƔNƖ YESU FEM NƐ PUWOLO PƆƆLƖ SALAKA TAA SƲƲ

Hɔɔlʋʋ 8 NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ TƖLABƖ MBƲ TOOVENIM