Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 116: Ɛzɩma Đɩla nɛ Đɩcaɣ Wezuu Tam?

Kɛdaɣ 116: Ɛzɩma Đɩla nɛ Đɩcaɣ Wezuu Tam?

Ŋsɩm mbʋ halɩbɩɣa cikpelaɣ kanɛ nɛ ka-taabalaa pɛwɛɛ pakalɩɣ yɔ? Takayaɣ kanɛ ka-maɣmaɣ: Bibl Kɛdasɩ Takayaɣ. Nɛ kɛdaɣ kanɛ ɖɔɖɔ pɛwɛɛ pakalɩɣ: “Ɛzɩma Đɩla nɛ Đɩcaɣ Wezuu Tam?”

Abalɩbɩɣa nakɛyɛ ɖiɣni kalɩɣ

Ŋsɩm tɔm ndʋ pɛwɛɛ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ? Pɛkpɛlɩkɩɣ se ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu tam yɔ, pʋmʋnaa se ɖɩtɩlɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu. Bibl tɔŋ se: ‘Pʋnɛ pɩkɛnɩ wezuu maatɛŋ: pɛkpɛlɩkɩ nɛ patɩlɩ ña weyi ñe-ɖeke ŋkɛ Ɛsɔ siŋŋ yɔ, nɛ ña-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ weyi ŋtiyi tɛtʋ yɔɔ yɔ.’

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu? Đɩpɩzɩɣ ɖɩkalɩ Bibl Kɛdasɩ Takayaɣ kanɛ ka-tɩŋa. Kɛkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ tɔm sakɩyɛ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ. Nɛ keheyiɣ-ɖʋ mbʋ mbʋ paalaba nɛ mbʋ mbʋ pakaɣ labʋ yɔ, pɩ-tɔm. Ɛlɛ, takayaɣ kanɛ ka-kalʋʋ yeke tɩmaɣ.

Bibl

Ŋɖiɣni naʋ takayaɣ lɛɛka ŋga kɛwɛ tataa yɔ? Payaɣ-kɛ se Bibl. Heyi nɔɔyʋ nɛ ɛkalɩ-ŋ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa palɩzɩ kɛdasɩ nzɩ sɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ. Bibl kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ tɔm ndʋ payɩ pʋpɔzʋʋ ɖɩtɩlɩ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩsɛɛ Yehowa camɩyɛ nɛ ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ yɔ. Ye mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩmalɩsɩ ɖa-tɩ nɛ Bibl kalʋʋ ɖoŋ ɖoŋ.

Ɛlɛ Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ pa-tɩlʋʋ yeke tɩmaɣ ɖɔɖɔ. Đɩpɩzɩɣ ɖɩtɩlɩ pɔ-yɔɔ tɔm sakɩyɛ, ɛlɛ ɖiihikiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛbɛ pɩpɔzaa se ŋla ɖɔɖɔ yɔ?

Pʋmʋnaa se mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ nɛ ɖe-wezuu caɣʋ pɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ. Ŋtɔzʋʋ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ yɔɔ? Ɛɛkɛ ɛyaa 12 mba Yesu lɩzaa se pɛkɛ ɛ-apostoloowaa yɔ, pa-taa lɛlʋ. Yudaasɩ ɛɛsɩm tɔm sakɩyɛ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ ɛbɛ talɩ-ɩ? Ɛpɩsɩ apostoloo nɛ pɩla pazɩ lɛ, ɛpaɣzɩ wɛnʋʋ piɖeni me-yeke lɩmaɣza. Ewolo nɛ ɛpɛdɩ Yesu nɛ Yesu koyindinaa liidiye pɔɔyɩsɩ 30. Ye mbʋ, Yudaasɩ ɛɛkaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ.

Ŋtɔzʋʋ Gehaazi, abalʋ weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm Kɛdaɣ 69 taa yɔ, ɛ-yɔɔ? Ɛcɛtaa nɛ ɛmʋ tokonaa nɛ liidiye nɖɩ ɖɩtɩkɛ ɛ-ñɩm yɔ. Pɩ-yɔɔ Yehowa hɔm ɛ-nɩŋgbaaŋ. Ye ɖɩɩɖɔŋ Yehowa paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɛkaɣ hɔm ɖa-nɩŋgbaaŋ ɖɔɖɔ.

Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ kaalabɩ ɖɔɖɔ Yehowa sɔɔlɩm camɩyɛ. Đɩsɔɔlaa se ɖɩla ɛzɩ paalabʋ yɔ. Pɩɣa Samɩyɛɛlɩ kɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋ yɔ. Ŋtɔzʋʋ, Kɛdaɣ 55 taa, ɖɩɩnawa se ɛɛwɛnɩ cɛɛkɛ pɩnzɩ naanza yaa kagbanzɩ lɛ, ɛpaɣzɩ Yehowa tʋmɩyɛ labʋ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ. Ye mbʋ paa ŋkɛ pɩɣa ññɩɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla Yehowa sɔɔlɩm ɖɔɖɔ.

Toovenim, Yesu Krɩstʋ kɩɖaʋ ɖa-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩtɩŋ. Ɛzɩ ɖɩɩnaɣ Kɛdaɣ 87 taa yɔ, ɛɛkɛ pɩɣa ññɩɩ lɛ, ewobi Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ nɛ eheyiɣ ɛyaa ɛ-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛ-yɔɔ tɔm. Đɩla ɛzɩ ɛɛlabʋ yɔ. Điheyi ɛyaa sakɩyɛ tɔm ndʋ ɖɩsɩm ɖɛ-Ɛsɔ kɩbanʋ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ pɔ-yɔɔ yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩcaɣ wezuu tam paradisuu kɩfalʋʋ taa tɛtʋ yɔɔ.

Yohanɛɛsɩ 17:3, Keɣa 144:1-21.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ pɩpɔzaa se ɖɩla nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ?
 • Ɛzɩ halɩbɩɣa cikpelaɣ kanɛ nɛ ka-taabalaa palakʋʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu?
 • Takayaɣ lɛɛka ŋga ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkalɩɣ-kɛ ɖoŋ ɖoŋ?
 • Pɩtasɩnɩ Yehowa nɛ Yesu pa-tɩlʋʋ lɛ, ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩpɔzaa se ɖɩla nɛ ɖihiɣ wezuu maatɛŋ?
 • Lɔŋ weyi Kɛdaɣ 69 kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?
 • Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩɣa Samɩyɛɛlɩ ha-ɖʋ Kɛdaɣ 55 taa?
 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋ Yesu Krɩstʋ kɩɖaʋ? Nɛ ye ɖɩlabɩ mbʋ, ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖihiɣ cee wayɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:3.

  Ɛzɩma Masɩ wɩlɩɣ se Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ pa-tɩlʋʋ tɩkɛ tɔm ɖɔkʋʋ ñʋʋ taa yem na? (Mat. 7:21; Yak. 2:18-20; 1 Yoh. 2:17)

 • Kalɩ Keɣa 144:1-21.

  Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩsa Yehowa? (Keɣa 144:8-11; Natʋ 4:11)

  Ɛzɩma Yehowa kɛ “ɖa-tɩŋa ɖa-camɩyɛ laɖʋ”? Nɛ ɛzɩma tɔm ndʋ tutuzuu-ɖʋ se ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ pɩkɩlɩ? (Keɣa 144:9; Mat. 5:43-45)

  Ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖa-laŋɩyɛ tɩŋa yɔ, ɛbɛ putuzuu-ɖʋ se ɖɩla? (Keɣa 118:171, 172, 175; 144:11, 12, 21)