Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 115: Paradisuu Kɩfalʋʋ Tɛtʋ Yɔɔ

Kɛdaɣ 115: Paradisuu Kɩfalʋʋ Tɛtʋ Yɔɔ

Cɔnɩ tɩŋ sɔsɔŋ ɛnɩ yɔ, tɩŋ hɛtʋ kɩbandʋ ndʋ yɔ nɛ pʋŋ kɩkʋyɩŋ ɛnɩ yɔ nɛ ŋna. Lone ɖɩnɛ ɖɩwɛ cɔnaʋ kpem yaa we? Na ɛzɩma nam wɛɛ ɛtɔkɩ tɔɔnaɣ pɩɣa cikpelaɣ ŋga yɔ, ke-nesi taa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ cɔnɩ mʋʋzɩŋ nɛ kpaŋnaŋ ñɩtʋ taa peeɖe yɔ nɛ ŋna. Pɩɩlakɩ-ŋ ɖeu se ŋwɛɛ lone kɩbanɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa?

Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋcaɣ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ. Ɛtɩsɔɔlɩ se ŋnɩɩ siziŋ yaa ŋwɛɛ kʋñɔŋ taa ɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ sɔnɔ yɔ. Ɛyaa mba pɔkɔŋ wɛʋ paradisuu taa yɔ, Bibl ha-wɛ lidaʋ se: ‘Ɛsɔ kaɣ wɛʋ pɛ-hɛkʋ taa. Sɩm, kubusi mabʋ nɛ kʋñɔmɩŋ ɩɩtasɩɣ wɛʋ. Wondu kɩbɩndʋ ɖɛwa.’

Yesu kɔŋnɩnɩ kɩlɛɣzʋʋ kɩbaŋʋ kʋnɛ. Ŋsɩm alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ labʋ kɩlɛɣzʋʋ ŋgʋ yɔ? Ɛɛɛ, peɖeziɣ kɩdɛkɛdɩm nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa pɩtɛ lɛ. Tɔzɩ se Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛwa kʋdɔndɩnaa sakɩyɛ mba paawɛnɩ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ yɔ. Eefezi ɖɔɖɔ sɩɖaa. Yesu labɩ mbʋ se ɛwɩlɩ se mbʋ ɖɔɖɔ ɛkaɣ labʋ tɛtʋ tɩŋa yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ kɛʋ wiyaʋ Ɛsɔ kewiyaɣ taa yɔ.

Maɣzɩ ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ leleŋ paradisuu kɩfalʋʋ taa yɔ nɛ ŋna. Yesu lɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ se ɛ nɛ wɛ pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa. Ɛ nɛ awiya ana pakaɣ cɔnʋʋ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ camɩyɛ se pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Yele ɖɩna mbʋ pʋpɔzʋʋ se ɖɩla nɛ Ɛsɔ ha-ɖʋ wezuu maatɛŋ e-paradisuu kɩfalʋʋ taa yɔ.

Natʋ 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Paradisuu taa wɛtʋ


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ Bibl wɩlɩɣ yɔ, ɛzɩma Paradisuu kɩfalʋʋ kaɣ wɛʋ?
 • Lidaʋ ŋgʋ Bibl haɣ mba pɔkɔŋ wɛʋ Paradisuu taa yɔ?
 • Đooye Yesu kaɣ kɔnʋʋ kɩlɛɣzʋʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ?
 • Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛbɛ ɛlaba nɛ pɩwɩlɩ mbʋ ɛkaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɛɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ wiyaʋ yɔ?
 • Yesu nɛ mba pakaɣ tɔɔʋ kewiyaɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ pakaɣ labʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Natʋ 5:9, 10.

  Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se mba pɔtɔkɩ kewiyitu ɛsɔdaa pɩnzɩ kudoku yɔ, pɛkɛɣ awiya nɛ cɔjɔnaa mba pewiɣ lɛlaa kʋñɔmɩŋ nɛ panaɣ ɛyaa pʋtɔdɩyɛ yɔ? (Efɛ. 4:20-24; 1 Pɩy. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 • Kalɩ Natʋ 14:1-3.

  Pɔtɔm se pama Caa nɛ Heɣa hɩla ɛyaa 144000 kila taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ suwe? (1 Kɔr. 3:23; 2 Tim. 2:19; Natʋ 3:12)