Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 114: Kɩdɛkɛdɩm Tɩŋa Tɛma

Kɛdaɣ 114: Kɩdɛkɛdɩm Tɩŋa Tɛma

Ɛbɛ ɖiɣni labʋ cɩnɛ? Sɔɔjanaa wɛ kpaŋnaŋ kʋhʋlʋmɩŋ yɔɔ. Ɛlɛ, na ɖenɖe ɩlɩnaa nɛ ɩkɔŋ yɔ. Kpaŋnaŋ ɛnɩ ɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ itiki, iɖiɣni seu mɩndʋ yɔɔ. Ɛlɛ kpaŋnaŋ wɛ ɛsɔdaa toovenim na?

Yesu pɩsɩ Wiyaʋ ɛsɔdaa

Aayɩ, pɩtɛkɛ kpaŋnaŋ maɣmaɣ na, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kpaŋnaŋ ɩpɩzɩɣ ise mɩndʋ yɔɔ. Ɛlɛ Bibl ñɔtɔŋ se kpaŋnaŋ wɛ ɛsɔdaa. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ caanaʋ taa lɛ, kpaŋnaŋ palakaɣnɩ you ɖoŋ ɖoŋ. Ye Bibl ɛtɔm se ɛyaa caɣ kpaŋnaŋ yɔɔ nɛ palɩɩnɩ ɛsɔdaa yɔ, pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ kaɣ labʋ you nɛ ɛyaa tataa. Ŋsɩm lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ labʋ you ŋgʋ yɔ? Payaɣ-ɖɩ se Armaagedɔɔ. You ŋgʋ kɩkaɣ ɖezuu kɩdɛkɛdɩm tɩŋa tɛtʋ yɔɔ.

Yesu ɖɛɣnɩ nɔɔ Armaagedɔɔ you taa. Tɔzɩ se Yesu Yehowa lɩzaa se ɛkɛnɩ E-kewiyaɣ ñʋʋdʋ. Pɩ-yɔɔ Yesu pam awiya hulaɣ. Ɛɖɔkʋʋ laɣɖɛ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se ɛkaɣ kʋʋ Ɛsɔ koyindinaa tɩŋa. Pɩwɛɛ se pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ se Ɛsɔ kaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɩŋa yaa we?

Pɩsɩ Kɛdaɣ 10 taa. Ɛbɛ ŋnaɣ peeɖe? Tɛʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ kʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa. Alaba nɛ tɛʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩnɩɩ? Yehowa Ɛsɔ. Lɛɛlɛɛyɔ wolo Kɛdaɣ 15 taa. Ɛbɛ ɖiɣni labʋ peeɖe? Miŋ lɩnɩ Yehowa cɔlɔ nɛ eɖeziɣ Sodom nɛ Gomɔɔrɩ.

Wolo Kɛdaɣ 33 taa. Na mbʋ pɩlabɩ Egipiti mba kpaŋnaŋ nɛ po-you lɔɔɖa yɔ. Alaba nɛ teŋgu taa lɩm wadɩ nɛ puhuuzi pɔ-yɔɔ mbʋ? Yehowa. Ɛlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ ɛya ɛ-ɛyaa ñʋʋ. Cɔna Kɛdaɣ 76 taa. Peeɖe Yehowa yebi peɖezi ɛ-maɣmaɣ ɛ-ɛjaɖɛ, Izrayɛɛlɩ, ɖɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.

Ye mbʋ pɩfɛyɩ se pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ se Yehowa kaɣ tiyuu ɛsɔdaa sɔɔjanaa se pala nɛ kɩdɛkɛdɩm tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ maɣzɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ pʋwayɩ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Kuli takayaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ nɛ ɖɩna.

Natʋ 16:16; 19:11-16.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ Bibl tɔm se kpaŋnaŋ wɛ ɛsɔdaa?
 • Ɛzɩma payaɣ you ŋgʋ Ɛsɔ kaɣ labʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ? Ɛbɛ you ŋgʋ kɩkaɣ labʋ?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, aɖɛɣ nɔɔ you ŋgʋ kɩ-taa? Ɛbɛ yɔɔ ɛpam awiya hulaɣ? Nɛ ɛɖɔkʋʋ laɣɖa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ suwe?
 • Ɛzɩ ɖɩnaɣ Kɛdasɩ 1015 taa yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩɩɖɩɣzɩ-ɖʋ se Yehowa kaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa?
 • Ɛzɩma Kɛdasɩ 33, 3676 wɩlɩɣ se Ɛsɔ kaɣ ɖezuu ɛyaa kɩdɛkɛdaa paa pɔtɔŋ se ɛnʋ pɛsɛɣ kɔyɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Natʋ 19:11-16.

  Ɛzɩma Masɩ wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yesu Krɩstʋ wɛnɩ kpaŋnʋ kʋhʋlʋm yɔɔ? (Natʋ 1:5; 3:14; 19:11; Iz. 11:4)

  Ɛzɩma calɩm mbʋ pɩmɩzɩ Yesu toko yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Yesu kaɣ wabʋ e-koyindinaa tɩŋa cɩɖɩ cɩɖɩ? (Natʋ 14:18-20; 19:13; Iz. 63:1-6)

  Mba nɛ mba wɛ sɔɔjanaa mba patɩŋ Yesu wayɩ yɔ, pa-taa? (Natʋ 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)