Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 8: Ndʋ Bibl Yɔɔdʋʋ yɔ Tɩlabɩ Mbʋ Toovenim

Hɔɔlʋʋ 8: Ndʋ Bibl Yɔɔdʋʋ yɔ Tɩlabɩ Mbʋ Toovenim

Bibl ɛɛkɛdɩɣ mbʋ pɩlaba caanaʋ taa yɔ, pɩ-tɔm ɖeke na. Kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm. Ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm. Pɩ-yɔɔ ɖitisiɣ se Bibl lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na. Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ cee wayɩ yɔɔ?

Kɩyɔɔdʋʋ Ɛsɔ you sɔsɔʋ tɔm. You ŋgʋ kɩ-taa Ɛsɔ kaɣ hɩzʋʋ kɩdɛkɛdɩm tɩŋa nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa tɛtʋ yɔɔ. Ɛlɛ ɛkaɣ huuzuu mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ, pɔ-yɔɔ. Yesu Krɩstʋ, wiyaʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ, ɛkaɣ labʋ nɛ Ɛsɔ sɛyaa wɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ koboyaɣ pa-taa. Paakaɣ tasʋʋ tɔlʋʋ kʋdɔŋ yaa paakaɣ sɩbʋ.

Pɩlakɩ-ɖʋ leleŋ se Ɛsɔ kaɣ labʋ paradisuu kɩfalʋʋ tɛtʋ yɔɔ, yaa we? Ɛlɛ ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ paradisuu ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩla nabʋyʋ. Takayaɣ kanɛ kɛ-kɛdɛzaɣ hɔɔlʋʋ taa, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩpɔzaa se ɖɩla nɛ ɖihiɣ mbʋ mbʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛkaɣ labʋ mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ. Ye mbʋ kalɩ HƆƆLƲƲ 8 nɛ ŋna tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ.

Paradisuu taa wɛtʋ