Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 111: Đom Kpa Abalɩbɩɣa Nakɛyɛ

Kɛdaɣ 111: Đom Kpa Abalɩbɩɣa Nakɛyɛ

Ou! Ɛbɛ wɛɛ pɩlakɩ mbʋ yɔ? Pɩkɔnɩ abalɩbɩɣa ŋga kahɩnɩ tataa mbʋ yɔ kaɖɛ kɛ? Abalaa mba palɩnɩ ɖɩɣa taa nɛ powoki kɔ-cɔlɔ mbʋ yɔ, payaɣ-wɛ se Pɔɔlɩ nɛ Timootee. Ɛzɩ mondoɖebɔʋ yɔɔ abalɩbɩɣa ŋga kalɩnaa nɛ kɔtɔlɩ yaa we?

Pɔɔlɩ ɖiɣni kɔm se efezi Eticii

Ɛɛɛ, mbʋ pɩlaba keekee. Pɔɔlɩ ɛɛwɛnɩ ɛwɩlɩɣ Trowaasɩ koobiya Ɛsɔtɔm. Ɛɛnawa se pɩkaɣ leɖuu pʋcɔ nɛ ɛ nɛ koobiya mba patasɩ katʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ kifemuu ɛkaɣ sʋʋ mɛlɛ se ɛɖɛɛ nʋmɔʋ. Mbʋ labɩna nɛ ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ tɔm halɩ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɖoo hɛkʋ.

Abalɩbɩɣa nakɛyɛ kaawɛ ɛyaa mba pewelisaɣni Pɔɔlɩ yɔ, pa-taa. Payaɣ-kɛ se Eticii. Kacaɣ mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ ɖom kpa-kɛ nɛ kalɩnɩ ɖooo ɛsɔdaa ɖaŋ naadozo ŋgʋ mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ kɔtɔlɩ. Pɩ-yɔɔ ɛyaa wɛɛ panɩɣzɩɣ mbʋ yɔ. Ɛyaa woba pakpaɣ-kɛ lɛ, panaɣ se kasɩba.

Pɔɔlɩ nawa se abalɩbɩɣa ŋga kasɩba lɛ, ɛhɩnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ekpiikini-kɛ. Peeɖe ɛtɔm se: ‘Ɩtaanɩɣzɩ. Ka nɛ ka-alaafɩya!’ Toovenim Pɔɔlɩ fezi abalɩbɩɣa ŋga. Pɩɩkɛ maamaaci tɔm. Nɛ pɩla leleŋ samaɣ ŋga kaawɛ peeɖe yɔ pɩdɩɩfɛyɩ.

Pa-tɩŋa papɩsɩ ɛsɔdaa ɖaŋ taa nɛ pɔtɔɔ tɔɔnaɣ. Pɔɔlɩ wɛɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm mbʋ nɛ tɛʋ kɔɔ kife. Ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se Eticii tɩtasɩ ɖou puwiye. Pʋwayɩ lɛ, Pɔɔlɩ, Timootee nɛ mba pa nɛ wɛ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ, powolo pasʋʋ mɛlɛ. Ŋsɩm ɖenɖe pacaɣ wobu yɔ?

Pɩlakɩ tam naadozo yɔ Pɔɔlɩ wɛɣ ewoki nʋmɔʋ nɛ esusuu tɔm yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɛcaɣ pɩsʋʋ ɛ-tɛ. Pɩnzɩ naadozo Pɔɔlɩ caɣ Efɛɛzɩ e-ɖeke. Ye mbʋ nʋmɔʋ ŋgʋ ewoki lɛɛlɛɛyɔ yɔ, kɩkɩlɩ ɖaɣlʋʋ naalɛ ñɩŋgʋ.

Mɛlɛ kʋyɩ Trowaasɩ lɛ, kiwolo kɩsɩŋ Miilɛɛ pazɩ. Efɛɛzɩ tiposini Miilɛɛ. Pɩ-yɔɔ Pɔɔlɩ tiyaa se payaa Efɛɛzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ pɔkɔɔ Miilɛɛ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ kɛdɛzaɣ ɖeɖe. Pʋwayɩ alɩwaatʋ talaa se mɛlɛ ɛkʋyɩ lɛ, pɩtɩlabɩ-wɛ leleŋ se Pɔɔlɩ ɛɖɛɛ!

Pɔkɔɔ patalɩ Sezaaree. Pɔɔlɩ sɩŋ peeɖe tɔmkpɛlɩkɩyʋ Filiipu ɖɩɣa taa lɛ, nayʋ Agaabusi kɔɔ nɛ eheyi-i tɔm natʋyʋ. Eheyi Pɔɔlɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɛtalɩɣ Yerusalɛm yɔ, pakpaɣ-ɩ nɛ paɖʋ salaka. Mbʋ pɩkɔm pɩla ɖɔɖɔ keekee. Pɔɔlɩ caɣ Sezaaree salaka taa pɩla pɩnzɩ naalɛ lɛ, pakpaɣ-ɩ nɛ powoni Room Roma mba wiyaʋ Sezaarɩ ɛzɩdaa se pahʋʋnɩ-ɩ tɔm. Powokaɣ Room lɛ, ŋsɩm mbʋ pɩtalɩ-wɛ nʋmɔʋ taa yɔ? Đɩkaɣ-pʋ naʋ.

Tʋma ñʋŋ 19 puwolo 26.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Abalɩbɩɣa ŋga lɛ tataa kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ? Nɛ ɛbɛ talɩ-kɛ?
 • Pɔɔlɩ na abalɩbɩɣa ŋga kasɩba lɛ, ɛbɛ ɛlaba?
 • Le Pɔɔlɩ, Timootee nɛ mba pa nɛ wɛ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ, pɛwɛɛ powoki? Nɛ pasɩŋ Miilɛɛ lɛ, ɛbɛ laba?
 • Tɔm ndʋ nayʋ Agaabusi heyi Pɔɔlɩ? Pɩkɔm pɩ-taa mbʋ? Ɛzɩma tɩyɛ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Tʋma 20:7-38.

  Ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ Tʋma 20:26, 27 taa yɔ, ɛzɩma ɖɩla nɛ “ɖɩtaapisi ɖa-tɩ nɛ nɔɔyʋ calɩm”? (Ezek. 33:8; Tʋma 18:6, 7)

  Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa “ɩñɔnɩ Ɛsɔtɔm kpam”? (Tʋma 20:17, 29, 30; Tit. 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 • Kalɩ Tʋma 26:24-32.

  Pɔɔlɩ kɛ Roma tʋ, pɩhaɣaɣ-ɩ waɖɛ naɖɩyɛ. Ɛzɩma ɛtɩŋnɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ esusi tɔm ɛzɩ Yesu kaapɔzʋʋ-ɩ yɔ? (Tʋma 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)