Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 109: Pɩyɛɛrɩ Wobi Kɔɔrnɛɛyɩ Tɛ

Kɛdaɣ 109: Pɩyɛɛrɩ Wobi Kɔɔrnɛɛyɩ Tɛ

Apostoloo Pɩyɛɛrɩ sɩŋnɩ peeɖe yɔ. Nɛ ɛ-taabalaa nabɛyɛ wɛnɩ ɛ-wayɩ mbʋ yɔ. Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ abalʋ ɛnʋ yɔ eluŋ Pɩyɛɛrɩ tɛɛ? Pɩɩpɔzaa se ɛla mbʋ yaa we? Ŋsɩm abalʋ ɛnʋ?

Pɩyɛɛrɩ katɩ Kɔɔrnɛɛyɩ

Payaɣ abalʋ ɛnʋ se Kɔɔrnɛɛyɩ. Ɛkɛ Room sɔɔjanaa taa sɔsɔ nɔɔyʋ. Kɔɔrnɛɛyɩ taatɩlɩ Pɩyɛɛrɩ, ɛlɛ paa mbʋ peheyi-i se ɛyaa-ɩ nɛ ɛkɔɔ ɛ-ɖɩɣa taa. Yele ɖɩna mbʋ pʋyɔɔ yɔ.

Yesu wayɩ tɩŋɩyaa kajalaɣ ñɩma kaakɛ Yuda mba. Ŋgʋ Kɔɔrnɛɛyɩ ñataakɛ Yuda tʋ. Ɛlɛ ɛɛsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɛtɩmɩɣnɩ-ɩ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛlakɩ samaɣ kʋjɔŋ sakɩyɛ. Kɩyakʋ nakʋyʋ, Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩ ɛ-yɔɔ wɩsɩ wɛlʋʋ nɛ eheyi-i se: ‘Ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛkaɣ cosuu ña-adɩma yɔɔ. Tiyi ɛyaa nabɛyɛ Yopee nɛ payaa abalʋ weyi payaɣ se Pɩyɛɛrɩ yɔ. Ɛwɛ Siimɔɔ ɖɩɣa taa teŋgu cɔlɔ.’

Kɔɔrnɛɛyɩ caŋ ɛkʋsɩ ɛ-ɛyaa nabɛyɛ nɛ etiyi-wɛ se pɛɖɛɛ pañɩnɩ Pɩyɛɛrɩ. Tɛʋ kifemuu, ɛyaa mba pɔkɔm pɔñɔtɩnɩ Yopee lɛ, Pɩyɛɛrɩ kaawɛ Siimɔɔ ɖɩɣa ñʋʋ taa. Peeɖe Ɛsɔ laba nɛ Pɩyɛɛrɩ na pɩsaʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ, kɩlɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kitii tataa. Nɛ kɩ-taa nɛ kpɩna ndɩ ndɩ. Nɛ Ɛsɔ paɣtʋ taa lɛ, kpɩna ana pɩtaamʋna se pɔtɔɔ-yɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ afɛyɩ kele kele. Peeɖe nɔɔ nakɛyɛ tɔm se: ‘Pɩyɛɛrɩ! Kʋyɩ nɛ ŋkʋ nɛ ŋtɔɔ.’

Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ cosi se: ‘Pɩlɩ! Wiɖiyi mantɩtɔɔ kʋzɔɔtʋ pʋyʋ.’ Peeɖe nɔɔ ŋga keheyi Pɩyɛɛrɩ se: ‘Taayaɣ mbʋ Ɛsɔ tɔm se pɩwɛ kele kele yɔ se kʋzɔɔtʋ pʋyʋ.’ Pɩla mbʋ tam nabudozo. Alɩwaatʋ ndʋ Pɩyɛɛrɩ kaawɛɛ ɛmaɣzɩɣ se ɛnɩɩ mbʋ pɩlaba yɔ pʋ-tɔbʋʋ lɛ, ɛyaa mba Kɔɔrnɛɛyɩ kaatiyaa yɔ, patalɩ ɖɩɣa taa nɛ pɔpɔzɩ Pɩyɛɛrɩ yɔɔ.

Pɩyɛɛrɩ tii ɛyaa mba pɔ-cɔlɔ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ma lɛ weyi ɩñɩnɩɣ yɔ. Ndʋ kɔnɩ-mɩ?’ Ɛyaa mba pɛkɛdɩ se Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi Kɔɔrnɛɛyɩ se etiyi nɛ payaa Pɩyɛɛrɩ. Pɩyɛɛrɩ tisi nɛ ɛtɩŋ-wɛ. Tɛʋ fema lɛ, Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛ-taabalaa nabɛyɛ pakʋyɩ nɛ pɛɖɛɛ Sezaaree, Kɔɔrnɛɛyɩ tɛ.

Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, Kɔɔrnɛɛyɩ kaakpeɣli ɛ-ñɩma nɛ ɛ-taabalaa nɛ pacaɣ paɖaŋ-wɛ. Pɩyɛɛrɩ talaa nɛ ɛsʋʋ lɛ, Kɔɔrnɛɛyɩ kʋyɩ nɛ ɛkatɩ-ɩ nɛ eluŋ ɛ-tɛɛ ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: ‘Kʋyɩ, ma ɖɔɖɔ mɛnkɛ ɛyʋ na.’ Toovenim Bibl wɩlɩɣ se pɩfɛyɩ ɖeu se ɖiluŋ nɛ ɖɩsɛɛ ɛyʋ lɛlʋ ɛzɩ pɛsɛɣ Ɛsɔ yɔ. Yehowa yeke pɩwɛɛ se ɖɩsɛɛ mbʋ.

Pʋwayɩ lɛ, Pɩyɛɛrɩ susi tɔm mba pekpeɣli peeɖe yɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Manaɣ se Ɛsɔ mʋʋ ɛyaa mba payɩ pɔsɔɔlaa se pɛsɛɛ-ɩ yɔ.’ Ɛwɛɛ ɛyɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, Ɛsɔ tiyini e-fezuu kiɖeɖeu nɛ ɛyaa mba papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ lɛɛŋ. Pɩɖɩɣzɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa Yuda ñɩma, mba pa nɛ Pɩyɛɛrɩ paakɔma yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paamaɣzaɣ se Yuda mba yeke tɔm kaakɛdɩnɩnɩ Ɛsɔ. Peɖiɣzini se ye mbʋ, Ɛsɔ ɛɛkɛyɩɣ ɛyaa nabɛyɛ se pakɩlɩ weewee lɛlaa. Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ nabɛyɛ nɛ pɩkɩlɩ lɛlaa po-tomnaɣ tɔlɩm yɔɔ. Pɩfɛyɩ ɖeu se ɖa-tɩŋa ɖɩtɔzʋʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ?

Tʋma 10:1-48; 11:1-18; Natʋ 19:10.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Abalʋ weyi luŋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ?
 • Tɔm ndʋ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi Kɔɔrnɛɛyɩ?
 • Pɩyɛɛrɩ kaawɛ Siimɔɔ ɖɩɣa ñʋʋ taa Yopee lɛ, ɛbɛ Ɛsɔ laba nɛ ɛna?
 • Ɛbɛ yɔɔ Pɩyɛɛrɩ heyi Kɔɔrnɛɛyɩ se pɩtɩmʋna se eluŋ nɛ ɛsɛɛ-ɩ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩɩɖɩɣzɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa Yuda mba mba paatɩŋ Pɩyɛɛrɩ wayɩ yɔ?
 • Lɔŋ kɩbaŋ weyi pʋmʋnaa ɖɩkpɛlɩkɩ kɛdaɣ kanɛ ka-taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Tʋma 10:1-48.

  Tɔm ndʋ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ Tʋma 10:42 taa yɔ, ɛbɛ tɩwɩlɩɣ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ? (Mat. 28:19; Mk.13:10; Tʋma 1:8)

 • Kalɩ Tʋma 11:1-18.

  Pɩyɛɛrɩ kɔm eɖiɣzini Yehowa lɩmaɣza mba patɩkɛ Yuda mba yɔ, pɔ-yɔɔ lɛ, wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛwɩlaa? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ? (Tʋma 11:17, 18; 2 Kɔr. 10:5; Efɛ. 5:17)