Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 108: Damaasɩ Nʋmɔʋ Taa

Kɛdaɣ 108: Damaasɩ Nʋmɔʋ Taa

Ŋsɩm ɛyʋ weyi ɛhɩnɩ tataa mbʋ yɔ? Payaɣ-ɩ se Sɔɔlɩ. Tɔzɩ se ɛnʋ kaasɩŋnɩ ɛyaa mba pakʋ Etiyɛɛnɩ yɔ, po-tokonaa cɔlɔ. Cɔnɩ mintʋsʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ yɔ. Ɛbɛ ɖiɣni labʋ?

Pakʋ Etiyɛɛnɩ nɛ pɩtɛ lɛ, Sɔɔlɩ ɖɛɛ nɔɔ nɛ ɛñɩnɩɣ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa se ɛnazɩ-wɛ. Ɛsʋwaɣ ɖɩsɩ taa nɛ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ɛɖʋʋ salaka taa. Pɩ-yɔɔ tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ sewa nɛ pɛɖɛɛ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ papaɣzɩ “laŋhɛzɩyɛ tɔm” susuu peeɖe. Ɛlɛ Sɔɔlɩ ɖɔɖɔ wolo ajɛɛ ana a-taa nɛ ɛñɩnɩɣ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa. Lɛɛlɛɛyɔ ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ewoki Damaasɩ. Ɛlɛ maamaaci lakasɩ nasɩyɩ la nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa.

Mintʋsʋʋ nakʋyʋ lɩɩ ɛ-yɔɔ tuda nɛ ɛsɔdaa kiŋ. Ɛlɩɩ ɛtɔlɩ ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Peeɖe nɔɔ nakɛyɛ lɩnɩ ɛsɔdaa nɛ kɔtɔ se: ‘Sɔɔlɩ, Sɔɔlɩ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlɩɣ ma-wayɩ?’ Ɛyaa mba pa nɛ Sɔɔlɩ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ yɔ, pana mintʋsʋʋ nɛ panɩɩ nɔɔ ŋga ka-taŋ, ɛlɛ patɩpɩzɩ panɩɩ ndʋ nɔɔ ŋga kɔyɔɔdaɣ yɔ, tɩ-tɔbʋʋ.

Mintʋsʋʋ nakʋyʋ yɔkɩ Sɔɔlɩ ɛza

Sɔɔlɩ pɔzɩ se: ‘Kɩbaɣlʋ, ña anɩ?’

Nɔɔ ŋga kocosi se: ‘Ma Yesu weyi ŋlɩɣ ɛ-wayɩ yɔ.’ Yesu yɔɔdɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Sɔɔlɩ wɛʋ ɛlɩɣ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa wayɩ kaŋ kaŋ yɔ, pɩwɛɛ ɛzɩ Yesu maɣmaɣ wayɩ ɛlɩɣ.

Peeɖe Sɔɔlɩ pɔzaa se: ‘Kɩbaɣlʋ ɛbɛ pʋpɔzʋʋ se mala?’

Yesu heyi-i se: ‘Kʋyɩ nɛ ŋwolo Damaasɩ, peheyiɣ-ŋ mbʋ pʋpɔzʋʋ se ŋla yɔ peeɖe.’ Sɔɔlɩ kʋyaa lɛ, ɛɛtasɩɣ naʋ. Ɛpɩsɩ yʋlʋm. Pɩ-yɔɔ ɛ nɛ mba pɔɖɔŋaɣ yɔ, pɔɖɔkɩ e-nesi nɛ powoni-i Damaasɩ.

Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa mba pɛwɛ Damaasɩ yɔ, pa-taa lɛlʋ se: ‘Anaanɩyaasɩ, kʋyɩ nɛ ŋtii habɩyɛ nɖɩ payaɣ se Kʋtʋʋzʋʋ yɔ, ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋwolo Yuda ɖɩɣa taa nɛ ŋpɔzɩ weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ, ɛ-yɔɔ. Malɩzɩ-ɩ se ɛkɛnɩ-m tʋmlaɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.’

Anaanɩyaasɩ la ɛzɩ Yesu yɔɔdʋʋ yɔ. Ɛkatɩ Sɔɔlɩ lɛ, ɛtɩnɩ ɛ-yɔɔ nesi nɛ ɛtɔ se: ‘Kɩbaɣlʋ tiyini-m se ñɛ-ɛza ikuli nɛ fezuu kiɖeɖeu su ña-taa.’ Peeɖe nabʋyʋ ɛzɩ pɔɔyɛɛ yɔ tɩlɩɣ nɛ ɛ-ɛzɩdaa nɛ pɩtɔlɩ tataa nɛ ɛ-ɛza kuli nɛ ɛɖaɣnɩ paɣzʋʋ naʋ camɩyɛ.

Yesu sɩnɩ Sɔɔlɩ nɛ esusi laŋhɛzɩyɛ tɔm ajɛɛ sakɩyɛ taa nɛ kpekpeka. Sɔɔlɩ ɛnʋ ɛpɩsɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ. Đɩkɔŋ ɛ-tɔm kpɛlɩkʋʋ pʋwayɩ. Ɛlɛ, lɛɛlɛɛyɔ yele ɖɩna mbʋ Ɛsɔ tiyi Pɩyɛɛrɩ se ɛla yɔ.

Tʋma 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Pakʋ Etiyɛɛnɩ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ Sɔɔlɩ laba?
 • Sɔɔlɩ kpaɣ nʋmɔʋ nɛ ewoki Damaasɩ lɛ, maamaaci ŋgʋ laba?
 • Ɛbɛ Yesu heyi Sɔɔlɩ se ɛla?
 • Paɣtʋ ndʋ Yesu ɖʋ Anaanɩyaasɩ? Nɛ ɛzɩma pɩlaba nɛ Sɔɔlɩ ɖaɣnɩ paɣzʋʋ naʋ?
 • Ɛzɩma paya Sɔɔlɩ pʋwayɩ? Nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ paɖʋ-ɩ se ɛla?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Tʋma 8:1-4.

  Krɩstʋ ɛgbɛyɛ tɩɩñɔwa lɛ, papaɣzɩ Krɩstʋ mba nazʋʋ. Ɛzɩma nazɩm mbʋ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ posusi tɔm lona sakɩyɛ taa? Đa-alɩwaatʋ taa pɩlabɩ mbʋ ɖɔɖɔ yaa we? Ɛbɛ pʋdʋ? (Tʋma 8:4; Iz. 54:17)

 • Kalɩ Tʋma 9:1-20.

  Tʋma naadozo wena Yesu ɖʋ Sɔɔlɩ se ɛla? (Tʋma 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 • Kalɩ Tʋma 22:6-16.

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla ɛzɩ Anaanɩyaasɩ yɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ? (Tʋma 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pɩy. 1:14-16; 2:12)

 • Kalɩ Tʋma 26:8-20.

  Pɔɔlɩ pɩsɩɣ Krɩstʋ tʋ yɔ, Ɛzɩma pɩsazɩɣ Krɩstʋ mba mba pa-walaa yaa pa-halaa tɩkɛ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa sɔnɔ yɔ? (Tʋma 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pɩy. 3:1-3)