Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 106: Palɩzɩ-wɛ Salaka Taa

Kɛdaɣ 106: Palɩzɩ-wɛ Salaka Taa

Cɔnɩ ŋna tiyiyu weyi ɛwɛɛ ɛtʋlʋʋ salaka pɔɔyʋʋ yɔ. Abalaa mba ɛwɛɛ ɛlɩzɩɣ mbʋ yɔ, pɛkɛ Yesu apostoloowaa. Yele ɖɩna mbʋ pɩlaba nɛ paɖʋ-wɛ salaka yɔ.

Tiyiyu nɔɔyʋ ɖiɣni lɩzʋʋ apostoloowaa nɛ salaka taa

Fezuu kiɖeɖeu tibu Yesu apostoloowaa yɔɔ yɔ, pitileɖita. Pʋwayɩ lɛ, mbʋ pɩlaba yɔ, mbʋ yɔ. Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ powobi Yerusalɛm Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ ɖanaɣ nakɛyɛ yɔɔ. Patalɩ peeɖe lɛ, pana pɔɔyʋʋ cɔlɔ abalʋ nɔɔyʋ, ɛkɛ kaakalaɣ ɖooo palʋlʋʋ-ɩ yɔ. Ɛyaa kpakaɣ-ɩ nɛ pɔkɔŋnɩ-ɩ paa ɖooye cɩnɛ se mba pɔkɔŋ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ yɔ, paha-ɩ liidiye. Ɛna Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ lɛ, etendi-wɛ se paha-ɩ nabʋyʋ. Ɛbɛ apostoloowaa laba?

Pasɩŋaa nɛ pɔcɔnɩ abalʋ kʋñɔndʋ ɛnʋ. Peeɖe Pɩyɛɛrɩ heyi-i se: ‘Mɛnfɛyɩnɩ liidiye. Ɛlɛ mbʋ mɛwɛna yɔ, mahaɣ-ŋ pʋ. Yesu hɩɖɛ taa lɛ, kʋyɩ nɛ ŋɖɔ!’ Pɩyɛɛrɩ ɖɔkɩ abalʋ ɛnʋ ɛ-nɩwaŋ nesi nɛ ɛlɛ ñakʋyɩ kpaka nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm. Ɛyaa na mbʋ lɛ, pɩlabɩ-wɛ piti nɛ pa-taa la leleŋ nɛ maamaaci lakasɩ nzɩ pɩdɩɩfɛyɩ.

Pɩyɛɛrɩ heyi-wɛ se: ‘Ɛsɔ weyi efezi Yesu nɛ sɩɖaa taa yɔ, e-ɖoŋ taa maamaaci lakasɩ sɩnɛ sɩlaba.’ Ɛ nɛ Yohanɛɛsɩ pɔyɔɔdaɣ mbʋ lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa nabɛyɛ talɩ. Pa-taa wɩɣaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pɛwɛɛ peheyiɣ ɛyaa se pefezi Yesu nɛ sɩɖaa taa. Pɩ-yɔɔ pakpa-wɛ nɛ pɔtɔ-wɛ salaka.

Tɛʋ fema lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa la kediɣzaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ nɛ pɔkɔnɩ Pɩyɛɛrɩ, Yohanɛɛsɩ nɛ weyi pawa ɛ-kʋdɔŋ yɔ, peeɖe. Peeɖe Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa pɔzɩ-wɛ se: ‘A-ɖoŋ ɩlabɩnɩ maamaaci lakasɩ sɩnɛ?

Pɩyɛɛrɩ cosi-wɛ se Ɛsɔ weyi efezi Yesu sɩɖaa taa yɔ, e-ɖoŋ palabɩnɩ maamaaci lakasɩ nzɩ. Cɔjɔnaa ɩɩtaanaɣ se pala ɛzɩma mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paapɩzɩɣ pɛkpɛzɩ se maamaaci lakasɩ nzɩ sɩlaba. Mbʋ labɩna nɛ peheyi apostoloowaa se pataatasɩ wɩlʋʋ Yesu yɔɔ tɔm; nɛ peyebi-wɛ nɛ pɛɖɛɛ.

Pʋwayɩ lɛ, apostoloowaa wolo pɩ-yɔɔ nɛ posusuu tɔm Yesu yɔɔ nɛ pawaɣ kʋdɔmɩŋ. Pa-maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm yɛlɩ tɛtʋ taa. Pɩlabɩ mbʋ lɛ, ɛyaa mba paawɛ tɛtʋ ndʋ tɩcɔ Yerusalɛm nɛ tɩta yɔ, tɩ-taa yɔ, pɔkɔŋnɩ pa-kʋdɔndɩnaa se apostoloowaa ɩwaa-wɛ. Pɩ-yɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa paɣzɩ-wɛ sʋsʋʋ. Nɛ pakpa-wɛ nɛ paɖʋ salaka; ɛlɛ patileɖi ka-taa.

Tiyiyu nɔɔyʋ kɔɔ ɖoo taa nɛ ɛtʋlɩ salaka pɔɔyʋʋ ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Tiyiyu heyi-wɛ se: ‘Iwolo Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ nɛ ɩwɩlɩ Ɛsɔtɔm.’ Tɛʋ fema lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa tiyi se powolo pɔkɔnɩ apostoloowaa. Patalɩ salaka taa lɛ, paanaɣ nɔɔyʋ. Pʋwayɩ lɛ, pana-wɛ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ paɖiɣni wɩlʋʋ Ɛsɔtɔm. Peeɖe pakpa-wɛ nɛ powoni-wɛ Sahedrɛɛ kpaaŋ taa.

Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa heyi-wɛ se: ‘Đikizini-mɩ se ɩtaatasɩ wɩlʋʋ Yesu yɔɔ tɔm. Ɛlɛ, ɩlabɩ nɛ mɩ-wɩlɩtʋ yɛlɩ Yerusalɛm kpeekpe taa.’ Peeɖe apostoloowaa heyi-wɛ se: ‘Pɩwɛɛ se ɖɩña Ɛsɔ pɩkɩlɩ ɛyaa.’ Pɩ-yɔɔ powobi pɩ-yɔɔ nɛ posusuu “laŋhɛzɩyɛ tɔm.” Pɩtɛkɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pʋmʋnaa ɖɩtɩŋ yɔ?

Tʋma ñʋŋ 3 puwolo 5.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ talɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ powobi ɖanaɣ nakɛyɛ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ lɛ?
 • Mbʋ Pɩyɛɛrɩ labɩ kaakalaɣ yɔ, pɩkɩlɩ wazaɣ liidiye. Ɛbɛ pʋdʋ?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɩzɩ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa? Nɛ ɛbɛ palabɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ?
 • Suwe Pɩyɛɛrɩ heyi Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa? Nɛ paba ñawɩlɩ apostoloowaa hɛkʋ taa niye nɛ peheyi-wɛ suwe?
 • Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa lakaɣ sʋsɩ? Nɛ ɛbɛ talɩ apostoloowaa patasɩ-wɛ salaka ɖʋʋ lɛ?
 • Powoni apostoloowaa Sahedrɛɛ kpaaŋ taa nɛ pɔpɔzɩ-wɛ tɔm lɛ, suwe pocosaa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Tʋma 3:1-10.

  Paa ɖɩfɛyɩnɩ ɖoŋ se ɖɩla maamaaci lakasɩ sɔnɔ yɔ, ɛzɩma Pɩyɛɛrɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Tʋma 3:6 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsɔɔlɩ Kewiyaɣ tɔm? (Yoh. 17:3; 2 Kɔr. 5:18-20; Fil. 3:8)

 • Kalɩ Tʋma 4:1-31.

  Ye pakaɖɩɣnɩ-ɖʋ tɔm susuu taa ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ ɖo-koobiya mba paawɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ? (Tʋma 4:29, 31; Efɛ. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)

 • Kalɩ Tʋma 5:17-42.

  Paa pɩtɩɩkɛ caanaʋ taa yaa sɔnɔ yɔ, mba patɩkɛ Aseɣɖe tɩnaa yɔ, pa-taa nabɛyɛ lɩzaa pawɩlɩ se panɩɣ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ taa. Ɛzɩma tɩyɛ? (Tʋma 5:34-39)