Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 105: Paɖaŋ Fezuu Kiɖeɖeu

Kɛdaɣ 105: Paɖaŋ Fezuu Kiɖeɖeu

Ɛyaa mba pɛwɛ cɩnɛ yɔ, pɛkɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa. Pacaɣ Yerusalɛm nɛ paɖaŋɩɣ ɛzɩ Yesu kaaheyuu-wɛ yɔ. Pekpeɣlaa nɛ paɖaŋɩɣ lɛ, kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ su ɖɩɣa ŋga ka-taa pekpeɣlaa yɔ. Đitibi ɛzɩ helim sɔsɔm yɔ nɛ miŋ nzʋlʋmɛɛ lɩɩ paa tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi lɛ, ɛ-ñʋʋ taa. Ŋɖiɣni naʋ miŋ pa-taa paa weyi lɛ, ɛ-ñʋʋ taa? Ɛbɛ pɩtɩŋa mbʋ yɔ pɩwɩlɩɣ?

Fezuu kiɖeɖeu tibi kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ

Pɩkɛ maamaaci lakasɩ. Yesu pɩsɩ ɛ-caa cɔlɔ ɛsɔdaa nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛla nɛ fezuu kiɖeɖeu tii ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔɔ. Ŋsɩm mbʋ fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ-wɛ nɛ pala yɔ? Kɩsɩnɩ-wɛ nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ.

Ɛyaa sakɩyɛ mba paawɛ Yerusalɛm yɔ, panɩɩ kɔkɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛzɩ helim sɔsɔm yɔ ɖɩ-taŋ, nɛ powolo se pana se ɛbɛ ɖiɣni labʋ. Pa-taa nabɛyɛ lɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔɔ Izrayɛɛlɩ piya kazandʋ ndʋ payaɣ se Pantekooti yɔ, tɩ-tɔɔʋ. Patalaa lɛ, pɩɖɩɣzɩ-wɛ yem mbʋ pʋyɔɔ yɔ, apostoloowaa wɛɛ pɔyɔɔdʋʋ maamaaci lakasɩ nzɩ Ɛsɔ laba yɔ, sɩ-tɔm. Pɔyɔɔdaɣ tɔm ndʋ nɛ kʋnʋmɩŋ weyi agɔma mba panɩɣ yɔ, ɩ-taa.

Agɔma mba pɔtɔ se: ‘Ɛzɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, patɩkɛ Galilee mba na? Pɩlaba, ɛzɩma nɛ ɖa-taa paa weyi lɛ ɛnɩɣ ɛ-kʋnʋŋ pɔ-nɔsɩ taa?’

Peeɖe Pɩyɛɛrɩ kʋyaa nɛ ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa. Ɛkɛdɩ-wɛ ɛzɩma pakʋ Yesu nɛ ɛzɩma Yehowa fezi-i yɔ. Pɩyɛɛrɩ tɔ se: ‘Lɛɛlɛɛyɔ Yesu wɛ ɛsɔdaa, Ɛsɔ nɩwaŋ yɔɔ. Ɛnʋ labɩna nɛ fezuu kiɖeɖeu tii ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ. Pɩ-yɔɔ iɖiɣni naʋ maamaaci lakasɩ sɩnɛ.’

Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ nɩɩ siziŋ mbʋ paalabɩ Yesu yɔ, pɩ-yɔɔ. Pɔpɔzɩ se: ‘Ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se ɖɩla?’ Pɩyɛɛrɩ cosi-wɛ se: ‘Pɩpɔzʋʋ ɩlɛɣzɩ mi-wezuu nɛ pamɩyɩsɩ-mɩ lɩm tɛɛ.’ Kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye pamɩyɩsɩ ɛyaa 3000 lɩm tɛɛ nɛ papɩsɩ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa.

Tʋma 2:1-47.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, Yesu wayɩ tɩŋɩyaa caɣ Yerusalɛm nɛ paɖaŋɩɣ lɛ, ɛbɛ laba?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩɖɩɣzɩ ɛyaa mba palɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa nɛ pɔkɔɔ Yerusalɛm yɔ?
 • Tɔm ndʋ taa Pɩyɛɛrɩ lɩzɩ samaɣ?
 • Tʋmɩyɛ nɖɩ Pɩyɛɛrɩ tɔm labɩ samaɣ yɔɔ? Nɛ ɛbɛ Pɩyɛɛrɩ heyi-kɛ se kala?
 • Pantekooti 33 Đ.A. kɩyakʋ wiye ɛyaa ɛzɩma pamɩyɩsɩ lɩm tɛɛ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Tʋma 2:1-47.

  Ɛzɩma tɔm ndʋ Pɩyɛɛrɩ yɔɔdɩ Tʋma 2:23, 36 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se Yuda samaɣ tɩŋa cɔlɔ Yesu sɩm lɩnaa? (1 Tes. 2:14, 15)

  Pɩyɛɛrɩ lakaɣnɩ Masɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɛha-ɖʋ? (Tʋma 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  Ɛzɩma Pɩyɛɛrɩ calɩ kpaɣʋ “ɛsɔdaa kewiyaɣ ñɩma” wena Yesu tɔm se ɛcɛlɩ-ɩ yɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ? (Tʋma 2:14, 22-24, 37, 38; Mat. 16:19)