Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 104: Yesu Pɩsɩ Ɛsɔdaa

Kɛdaɣ 104: Yesu Pɩsɩ Ɛsɔdaa

Pʋwayɩ ɖɔɖɔ Yesu lɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tam sakɩyɛ. Halɩ kɩyakʋ nakʋyʋ ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa 500. Ɛlɩzaɣ ɛ-tɩ ɛwɩlɩɣ-wɛ lɛ, ŋsɩm mbʋ pɩ-tɔm eheyaɣ-wɛ yɔ? Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm. Yehowa tiyi Yesu tɛtʋ yɔɔ se ɛwɩlɩ Kewiyaɣ tɔm. Ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɖɩ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye. Ɛkɔm nɛ efe ɖɔɖɔ lɛ, etiyele ɖɩ-labʋ.

Yesu ɖiɣni pɩsʋʋ ɛsɔdaa

Ŋsɩm mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛna yɔ? Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛ Ɛsɔ komina ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ. Yesu Ɛsɔ lɩzaa se ɛkɛnɩ ke-wiyaʋ. Ɛzɩ ɖɩɩnaɣ yɔ, Yesu calɩ ɛyaa, ɛwaa pa-kʋdɔmɩŋ nɛ halɩ ɛkʋsɩ sɩɖaa se ɛwɩlɩ se ɛkɛ wiyaʋ kɩbanʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔkɩ kewiyitu pɩnzɩ kudoku yɔ, ɛzɩma tɛtʋ kaɣ wɛʋ? Tɛtʋ tɩŋa kaɣ pɩsʋʋ paradisuu. Yoŋ yaa ɛyaa kʋʋ yaa kʋdɔŋ yaa sɩm maɣmaɣ, pa-taa nabʋyʋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ. Đɩnawa se pɩkɛ toovenim mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ labɩ tɛtʋ se tɩkɛ paradisuu nɛ ɛyaa caɣ kɩ-taa nɛ panɩɩ leleŋ. Pɩ-yɔɔ ɛɛlabɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ kiɖe tɛɛ. Yesu kaɣ yebu nɛ mbʋ Ɛsɔ kaaɖʋ ɛ-taa yɔ, pɩla.

Alɩwaatʋ talaa se Yesu ɛpɩsɩ ɛsɔdaa. Pɩlakɩ kɩyakɩŋ 40 yɔ, Yesu wɛɣ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛ-tɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ. Pana lɛɛlɛɛyɔ se ɛwɛ wezuu. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɛɖɛɛ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: ‘Ɩcaɣ Yerusalɛm nɛ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ kɩyakʋ ŋgʋ fezuu kiɖeɖeu tiki mɩ-yɔɔ yɔ.’ Ɛsɔ ɖoŋ weyi ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɛnʋ payaɣ se fezuu kiɖeɖeu. Kɩwɛ ɛzɩ helim nɛ kɩkaɣ sɩnaʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pala Ɛsɔ sɔɔlɩm. Pʋwayɩ lɛ, Yesu heyi-wɛ se: ‘Pʋmʋnaa se isusi mɔ-yɔɔ tɔm tɛtʋ kpeekpe yɔɔ.’

Yesu yɔɔdɩ mbʋ pɩtɛ lɛ, maamaaci lakasɩ nasɩyɩ la. Ɛpaɣzɩ kpaʋ ɛsɔdaa ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Ɛsɔ mɩnʋʋ nakʋyʋ huuzi ɛ-yɔɔ nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩtasɩ-ɩ naʋ. Yesu kpa ɛsɔdaa lɛ, ɛpaɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɔ-yɔɔ.

Tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖiɣni ɛsɔdaa cɔnʋʋ

1 Kɔrɛntɩ 15:3-8; Natʋ 21:3, 4; Tʋma 1:1-11.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma na Yesu kɩyakʋ nakʋyʋ? Ɛbɛ tɔm eheyi-wɛ puwiye?
 • Ɛbɛ Ɛsɔ kewiyaɣ kɛnaa? Ɛzɩma pɩkaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔkɩ kewiyaɣ pɩnzɩ kudoku yɔ?
 • Kɩyakɩŋ ɛzɩma Yesu wɩlɩ ɛ-tɩ tɔmkpɛlɩkɩyaa? Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ alɩwaatʋ talaa se ɛla we?
 • Pʋcɔ nɛ ɛkʋyɩ nɛ ɛɖɛɛ lɛ, ɛbɛ Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pala?
 • Ɛbɛ wɛɛ pɩlakɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ? Ɛbɛ laba nɛ pɩɩtasɩɣ Yesu naʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 15:3-8.

  Ɛbɛ labɩ nɛ Pɔɔlɩ tisi kpem se pefezi Yesu? Ɛbɛ tɔm Krɩstʋ mba pɩzɩɣ pɔyɔɔdɩ nɛ pɛtɛ pa-taa sɔnɔ? (1 Kɔr. 15:4, 7, 8; Iz. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 • Kalɩ Tʋma Labʋ 1:1-11.

  Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Tʋma 1:8 taa yɔ, posusi tɔm pɩtalɩ le? (Tʋma 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)