Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 102: Yesu Fema

Kɛdaɣ 102: Yesu Fema

Ŋsɩm halʋ ɛnɛ nɛ abalaa naalɛ panɛ? Payaɣ halʋ ɛnʋ se Maarɩɩ Magdala tʋ. Nɛ ɛyaa mba posu tokonaa kʋhʋlʋmaa mbʋ yɔ, paba kɛ Ɛsɔ tiyiyaa. Maarɩɩ wɛɛ ɛcɔŋnɩ ɖaŋ cikpeluu ŋgʋ kɩ-taa pepim Yesu yɔ. Đaŋ ŋgʋ kɩkɛ pɩlaʋ. Ɛlɛ Yesu tomnaɣ fɛyɩ pɩlaʋ taa. Ɛzɩ akpaɣ-kɛ?

Tiyiyaa ɖiɣni yɔɔdɩnʋʋ Maarɩɩ Magdala tʋ

Yesu sɩba lɛ, cɔjɔnaa heyi Pilaatɩ se: ‘Yesu kaawɛnɩ ɛ-ɛza lɛ, ɛtɔm se kɩyakɩŋ naadozo wayɩ lɛ efeŋ. Pɩ-yɔɔ lɛ, tiyi nɛ paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩtaamɩlɩ e-tomnaɣ nɛ pɛcɛtɩ ɛyaa se efema nɛ ɛlɩɩnɩ sɩɖaa taa.’ Peeɖe Pilaatɩ heyi cɔjɔnaa se pa-maɣmaɣ petiyi sɔɔjanaa nɛ paɖaŋ pɩlaʋ yɔɔ.

Ɛlɛ, kɩyakʋ tozo ŋgʋ wiye tanaŋ tɛɛ cu lɛ, Yehowa tiyiyu nɔɔyʋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ etii tuda. Epilisi pɩlaʋ nɔɔ yɔɔ pɩyɛ nɛ ɛkɛzɩ kɩjaʋ. Peeɖe sɔɔndʋ kpa sɔɔjanaa mba siŋŋ nɛ pɛwɛɛ ɛzɩ pasɩba yɔ. Pʋwayɩ pɔcɔnɩ pɩlaʋ taa lɛ, paanaɣ sɩɖʋ. Sɔɔjanaa mba pa-taa lalaa wolo tɛtʋ taa nɛ pɛkɛdɩ cɔjɔnaa mbʋ pɩlaba yɔ. Ŋna mbʋ cɔjɔnaa kɩdɛkɛdaa mba palaba yɔ? Paha sɔɔjanaa liidiye nɛ peheyi-wɛ se pɛcɛtɩ nɛ pɔtɔ se: ‘Đɩwɛɛ ɖiɖou ɖoo taa lɛ, ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kɔɔ nɛ pamɩlɩ-ɩ.’

Pɩlakaɣ mbʋ lɛ, halaa nabɛyɛ, paakɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa, powolo pɩlaʋ yɔɔ. Patalaa lɛ, maamaaci tɔm, sɩɖʋ fɛyɩ pɩlaʋ taa! Kpaagbaa mbʋ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa naalɛ tɩlɩɣ pɔ-yɔɔ. Posu wondu tɩñɩlɩsɩɣ pelu pelu. Pɔpɔzɩ halaa se: ‘Pɩlaba ɛzɩma nɛ ɩñɩnɩɣ Yesu cɩnɛ? Ɛfɛyɩ cɩnɛ, efema. Iwolo lɛɛ lɛɛ nɛ iheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa.’ Halaa kpaɣ seya nɛ pɛɖɛɛ tɔm ndʋ tɩ-kɛdʋʋ. Patɩtalɩta lɛ, abalʋ nɔɔyʋ sɩnzɩ-wɛ nʋmɔʋ ta. Ŋsɩm weyi ɛsɩnzɩ-wɛ yɔ? Yesu! Eheyi-wɛ se: ‘Iwolo iheyi mɔn-tɔmkpɛlɩkɩyaa tɔm ndʋ.’

Halaa talɩ nɛ peheyi tɔmkpɛlɩkɩyaa se mba na Yesu, efema. Ɛlɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩɩcaɣ tisuu. Peeɖe Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pakʋyaa nɛ pakpaɣ seya se powolo pɩlaʋ yɔɔ nɛ pananɩ pɛ-ɛza. Patalaa lɛ, pamaɣnɩ pɩlaʋ kpɛɖɛ. Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ papɩsɩ. Ɛlɛ Maarɩɩ Magdala tʋ weyi ɛɛtɩŋ pa-wayɩ yɔ, ɛkɛɛ ɛcaɣ peeɖe. Ewili pɩlaʋ taa lɛ, ɛna Ɛsɔ tiyiyaa naalɛ mba ŋɖiɣni naʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ.

Ŋna mbʋ pɩtalɩ Yesu tomnaɣ yɔ? Ɛsɔ mʋʋzɩ-kɛ. Ɛsɔ tifezi Yesu tomnaɣ nandʋ taa na. Ɛha-ɩ fezuu tomnaɣ, kɛwɛ ɛzɩ e-tiyiyaa mba pɛwɛ Ɛsɔdaa yɔ, po-tomnasɩ yɔ. Ɛlɛ pɩsa nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖiɣzina se efema lɛ, Yesu kpakaɣ tomnaɣ ŋga ɛyaa pɩzaɣ se pana-kɛ yɔ. Đɩkaɣ tɔm ndʋ naʋ nɛ ɛzɩdaa.

Maatiyee 27:62-66; 28:1-15; Luka 24:1-12; Yohanɛɛsɩ 20:1-12.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Halʋ weyi lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Abalaa naalɛ mba lɛ? Nɛ le pɛwɛ mbʋ yɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Pilaatɩ heyi cɔjɔnaa se petiyi sɔɔjanaa nɛ paɖaŋ Yesu pɩlaʋ yɔɔ?
 • Ɛbɛ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ laba kɩyakʋ tozo ŋgʋ wiye tanaŋ tɛɛ cu? Nɛ ɛbɛ cɔjɔnaa ñalaba?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩɖɩɣzɩ halaa mba powobi Yesu pɩlaʋ yɔɔ yɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Pɩyɛɛrɩ nɛ Yohanɛɛsɩ pesewa nɛ powolo Yesu pɩlaʋ yɔɔ? Nɛ ɛbɛ panawa?
 • Ɛbɛ talɩ Yesu tomnaɣ? Nɛ ɛbɛ ɛlaba se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖiɣzina se efema?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 27:62-66 nɛ 28:1-15.

  Alɩwaatʋ ndʋ Yesu fema yɔ, ɛzɩma cɔjɔnaa sɔsaa, Farɩsɩ ñɩma nɛ ɛyaa sɔsaa lɛlaa tʋ fezuu kiɖeɖeu? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Kalɩ Luka 24:1-12.

  Ɛzɩma Yesu fem tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yehowa ɛzɩdaa lɛ, halaa ɖɔɖɔ pɩzɩɣ pɛkɛ aseɣɖe tɩnaa toovenim ñɩma? (Luka 24:4, 9, 10; Mat 28:1-7)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 20:1-12.

  Ɛzɩma tɔm ndʋ pama Yohanɛɛsɩ 20:8, 9 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-laŋa paa ɖɩɩnɩɣ ɖeyi ɖeyi ɛzɩma Bibl natʋ tɔm natʋyʋ kɔŋ pɩ-taa yɔ? (Ad. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Yoh. 16:12)