Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 7: Kpaɣnɩ Yesu Fem nɛ Puwolo Pɔɔlɩ Salaka Taa Sʋʋ

Hɔɔlʋʋ 7: Kpaɣnɩ Yesu Fem nɛ Puwolo Pɔɔlɩ Salaka Taa Sʋʋ

Yesu sɩba nɛ pɩla kɩyakɩŋ naadozo lɛ, pefezi-i. Puwiye maɣmaɣ ɛlɩzɩ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa tam kagbanzɩ. Yesu wɛɛ ɛlɩzɩɣ ɛ-tɩ nɛ ɛwɩlɩɣ-wɛ mbʋ kɩyakɩŋ 40. Pʋwayɩ lɛ, ɛkpa ɛsɔdaa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ ɛzɩdaa. Pɩlabɩ kɩyakɩŋ hiu lɛ, Ɛsɔ tiyini fezuu kiɖeɖeu nɛ kitii Yesu wayɩ tɩŋɩyaa mba paawɛ Yerusalɛm yɔ, pɔ-yɔɔ.

Pituzini ɛzɩdaa lɛ, Ɛsɔ koyindinaa kpa apostoloowaa nɛ pɔtɔ-wɛ salaka. Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ kɔɔ nɛ ɛlɩzɩ-wɛ. Koyindinaa nabɛyɛ yaɣ Etiyɛɛnɩ kaaŋ nɛ ɛsɩ. Đɩkaɣ naʋ ɛzɩma Yesu lɩzɩ koyindinaa mba pa-taa lɛlʋ se ɛpɩsɩ ɛ-lɩmɖʋyʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ yɔ. Ɛnʋ lɛ apostoloo Pɔɔlɩ. Nɛ Yesu sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ lɛ, Ɛsɔ tiyi apostoloo Pɩyɛɛrɩ se ewolo esusi tɔm Kɔɔrnɛɛyɩ nɛ ɛ-hɔʋ. Pataakɛ Yuda mba.

Pɩlabɩ ɛzɩ pɩnzɩ 13 mbʋ yɔ lɛ, Pɔɔlɩ paɣzɩ wobu nʋmɔʋ nɛ esusuu tɔm. Pɔɔlɩ ɖɛɣaɣ nʋmɔʋ tam nabʋlɛ ɖeɖe se esusi tɔm lɛ, ɛkpɛndɩnɩ Timootee. Đɩkaɣ naʋ ɛzɩma Pɔɔlɩ nɛ ɛ-taabalaa nʋmɔɖɔnaa lalaa nɩ leleŋ Ɛsɔtɔm susuu nʋmɔʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pɔkɔɔ pakpa Pɔɔlɩ nɛ paɖʋ salaka Room. Pɩkɔm pɩla pɩnzɩ naalɛ lɛ, peyebi-i. Pʋwayɩ lɛ, patasɩ-ɩ salaka ɖʋʋ nɛ pakʋ-ɩ. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm HƆƆLƲƲ 7 taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 32 mbʋ yɔ.

Mintʋsʋʋ nakʋyʋ yɔkɩ Sɔɔlɩ ɛza