Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 99: Ɛsɔdaa Đaŋ Nakʋyʋ Taa

Kɛdaɣ 99: Ɛsɔdaa Đaŋ Nakʋyʋ Taa

Pɩɩkɛ Saɖakawaɣ ɖoo taa. Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa 12 paakpa ɛsɔdaa ɖaŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa se pɔtɔɔ Paska tɔɔnaɣ. Abalʋ weyi eɖiɣni lɩʋ mbʋ yɔ, ɛnʋ payaɣ se Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ. Ewoki se eheyi cɔjɔnaa ɛzɩma pala nɛ pakpa Yesu yɔ.

Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ wiye

Pɩlabɩ kɩyakʋ kʋyʋmʋʋ yɔ, Yudaasɩ wobu nɛ ɛpɔzɩ cɔjɔnaa se: ‘Ye mansɩnɩ-mɩ nɛ ɩkpa Yesu, ɛbɛ ɩkaɣ-m hɛyʋʋ?’ Peheyi-i se: ‘Liidiye ñɩɣlɩm pɔɔyɩsɩ niidozo.’ Yudaasɩ wɛɛ ewoki lɛɛlɛɛyɔ se ɛkpaɣ ɛyaa mba nɛ ɛkɔnɩ-wɛ Yesu cɔlɔ. Pɩtɛkɛ kɩdɛkɛdɩm kpem lɛ mbʋ yɔ?

Paska tɔɔnaɣ tɔɔʋ tɛma. Peeɖe Yesu paɣzɩ tɔɔnaɣ lɛɛka sɔnzɩ labʋ. Tɔɔnaɣ ŋga kɛwɛ ŋgee ɖɔɖɔ. Ɛkpaɣ kpɔnʋ nɛ ɛcɛlɩ ɛ-apostoloowaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɩmʋ nɛ ɩtɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pʋnɛ pɩsɩŋnɩ mon-tomnaɣ ŋga mankaɣ laʋ mɩ-yɔɔ yɔ.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛkpaɣ vɛ nɛ ɛcɛlɩ-wɛ nɛ ɛtɔ se: ‘Ɩmʋ nɛ ɩñɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pʋnɛ pɩsɩŋnɩ man-calɩm mbʋ mankaɣ kpɛdʋʋ mɩ-yɔɔ yɔ.’ Bibl yaɣ sɔnzɩ nzɩ se ‘Kɩbaɣlʋ tɔɔnaɣ.’

Izrayɛɛlɩ piya tɔkaɣ Paska se pɩtɔzɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ɛsɔ tiyiyu ‘ɛɛma’ pa-ɖɩsɩ ñʋŋ taa Egipiti nɛ ɛkʋ Egipiti mba ɖɩsɩ taa kajalaɣ piya yɔ. Ɛlɛ Yesu ñɩnaɣ se ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa ɩtɔzɩ ɛ-yɔɔ nɛ pɔtɔzɩ ɛzɩma ɛcɛlɩ e-wezuu pɔ-yɔɔ yɔ. Pɩ-yɔɔ eheyi-wɛ se pala sɔnzɩ nzɩ paa pɩnaɣ ŋga.

Pɛtɛm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ tɔɔʋ lɛ, Yesu heyi ɛ-apostoloowaa se pɛwɛɛ abalɩtʋ nɛ pala nɛ pe-tisuu kpa ɖoŋ. Pʋwayɩ lɛ, petee hendu nɛ pasa Ɛsɔ nɛ pakʋyɩ nɛ pɛɖɛɛ. Đoo ɖɔwa, pɩtɩla pɩcɛzɩ ɖoo hɛkʋ yɔɔ. Yele ɖɩna ɖenɖe pakʋyaa nɛ powolo yɔ.

Maatiyee 26:14-30; Luka 22:1-39; Yohanɛɛsɩ ñʋŋ 13 nɛ puwolo 17; 1 Kɔrɛntɩ 11:20.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ yɔɔ Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa 12 pɛwɛ ɛsɔdaa ɖaŋ taa?
 • Abalʋ weyi wɛɛ ɛlɩɣ mbʋ yɔ? Ɛbɛ ewoki labʋ?
 • Ŋgee tɔɔnaɣ ŋga Yesu paɣzɩ tɔɔʋ Paska tɔɔnaɣ wayɩ?
 • Paska tɔzaɣ Izrayɛɛlɩ piya ɛbɛ yɔɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ŋgee tɔɔnaɣ tɔzaɣ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa?
 • Pɛtɛm Kɩbaɣlʋ Tɔɔnaɣ tɔɔʋ lɛ, suwe Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa? Nɛ pʋwayɩ lɛ, pala we?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 26:14-30.

  Ɛzɩma Maatiyee 26:15 wɩlɩɣ se Yudaasɩ lɩɣ Yesu wayɩ yɔ, ɛnawa keekee pʋcɔ ɛla mbʋ?

  Yesu kpɛdʋʋ calɩm yɔ, pɩwazɩɣ hɔɔlɩŋ naalɛ weyi taa? (Mat. 26:27, 28; Yer. 31:31-33; Efɛ. 1:7; Ebr. 9:19, 20)

 • Kalɩ Luka 22:1-39.

  Ɛzɩma tɩyɛ pɔtɔŋ se Sataŋ sʋ Yudaasɩ taa? (Luka 22:3; Yoh. 13:2; Tʋma 1:24, 25)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 13:1-20.

  Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 13:2, yɔɔdʋʋ se Sataŋ sʋ Yudaasɩ taa se ɛlɩɩ Yesu wayɩ yɔ, pɩpɔzʋʋ patasɩ hɔm Yudaasɩ nɩŋgbaaŋ na? Nɛ ɛbɛ Ɛsɔ sɛyaa kpɛlɩkɩɣ pɩ-taa? (Kiɖe 4:7; 2 Kɔr. 2:11; Gal. 6:1; Yak. 1:13, 14)

  Lɔŋ kɩbaŋ weyi Yesu tasɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa? (Yoh. 13:15; Mat. 23:11; 1 Pɩy. 2:21)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:1-26.

  Yesu tɩmɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yɔɔ se “pɛkpɛndɩ nɛ pɛkɛ kʋyʋm.” Pʋ-tɔbʋʋ suwe? (Yoh. 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)