Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 98: Oliivi Tɩŋ Pʋʋ Yɔɔ

Kɛdaɣ 98: Oliivi Tɩŋ Pʋʋ Yɔɔ

Yesu caɣnɩ Oliivi tɩŋ Pʋʋ yɔɔ mbʋ yɔ. Ɛyaa naanza mba pɛwɛ ɛ-cɔlɔ peeɖe yɔ, pɛkɛ ɛ-apostoloowaa. Payaɣ-wɛ se Andree, Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ. Ɛsɔ kuduyuu ŋgʋ kɩwɛ Yerusalɛm yɔ, ŋgʋ ŋnaɣ poliŋ taa mbʋ yɔ.

Pɩlakɩ ɛzɩ kɩyakɩŋ naalɛ yɔ, Yesu caɣʋ kpaŋaɣ cikpelaɣ yɔɔ nɛ ɛsʋʋ Yerusalɛm yɔ. Pɩɩkɛ piya wiye. Tanaŋ tɛɛ pala Yesu wolo Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Peeɖe cɔjɔnaa ñɩnaɣ se pakpa Yesu nɛ pakʋ-ɩ. Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ nɛ samaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kaasɔɔlɩ Yesu.

Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa

Pɩ-yɔɔ Yesu ya Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa mba se: ‘Đʋmaa mɩ, ɖʋmaa piya mɩ!’ Pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩ se Ɛsɔ kaɣ pa-nɩŋgbaaŋ hɔm kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ palaba yɔ, pɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, Yesu kpa Oliivi tɩŋ Pʋʋ yɔɔ, nɛ peeɖe apostoloowaa naanza panɛ papaɣzɩ-ɩ tɔm pɔzʋʋ. Ŋsɩm ndʋ pɛwɛɛ pɔpɔzʋʋ Yesu yɔ?

Apostoloowaa wɛɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-tɔm na. Panawa se Yesu kaɣ labʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ pɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩsɩɩ tɩnaɣ. Ɛlɛ ɛzɩmtaa pɩkaɣ labʋ mbʋ? Ɛzɩmtaa Yesu kaɣ kɔm se ɛtɔɔ kewiyitu?

Yesu kaanawa se alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔŋ yɔ, ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, paakaɣ-ɩ naʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɔdaa ɛkaɣ wɛʋ nɛ paapɩzɩɣ pana-ɩ peeɖe. Mbʋ labɩna nɛ Yesu heyi ɛ-apostoloowaa mbʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ wiyaʋ ɛsɔdaa yɔ. Lakasɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ yɔ nzɩ?

Yesu tɔm se yoŋ sɔsɔŋ kaɣ labʋ; ɛyaa sakɩyɛ kaɣ hɩnʋʋ kʋdɔmɩŋ nɛ ñɔɔsɩ kʋ sakɩyɛ ɖɔɖɔ. Ɛyaa kʋʋ kaɣ tɔyʋʋ nɛ tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ sakɩyɛ. Yesu tɔm ɖɔɖɔ se pakaɣ susuu Ɛsɔ kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Lakasɩ nzɩ sɩ-taa nasɩyɩ ɖiɣni labʋ sɔnɔ? Ɛɛɛ. Ye mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖitisi se Yesu ɖiɣni tɔɔʋ kewiyaɣ ɛsɔdaa. Pɩkazɩ pazɩ ɛkaɣ labʋ nɛ ɛjaɖɛ yɔɔ kɩdɛkɛdɩm payɩ sɩɩ tɩnaɣ.

Maatiyee 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Maarkɩ 13:3-10.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Abalaa mba ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, pa-taa anɩ payaɣ se Yesu? Mba wɛ ɛ-cɔlɔ mbʋ yɔ?
 • Ɛbɛ cɔjɔnaa ñɩnaɣ se pala Yesu Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ? Nɛ suwe eheyi-wɛ?
 • Suwe apostoloowaa pɔzɩ Yesu?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi ɛ-apostoloowaa mbʋ pɩkaɣ labʋ tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɛɣ wiyaʋ ɛsɔdaa yɔ, pɩ-taa lɛɛbʋ?
 • Ɛbɛ Yesu tɔm se pɩkaɣ labʋ pʋcɔ nɛ ɛla nɛ kɩdɛkɛdɩm mbʋ payɩ pɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩsɩɩ tɩnaɣ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 23:1-39.

  Bibl tɔm se pɩtɩwɛɛkɩ se paha ñamtʋ mba pɛkɛ sɔsaa yɔ. Ɛlɛ Yesu yɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ tɩwɛɛ Maatiyee 23:8-11 taa yɔ, ɛbɛ tɩwɩlɩɣ mba pɛɖɛɣ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pa-ñamtʋ yɔɔ? (Tʋma 26:25; Rom. 13:7; 1 Pɩy. 2:13, 14)

  Ɛbɛ Farɩsɩ mba laba nɛ paɖɩɣ ɛyaa nʋmɔʋ se pataapɩsɩ Krɩstʋ mba? Nɛ ɛzɩma cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa maɣzɩɣnɩ-wɛ ɖa-alɩwaatʋ taa? (Mat. 23:13; Luka 11:52; Yoh. 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)

 • Kalɩ Maatiyee 24:1-14.

  Ɛzɩma pañɩɣ tɩ-ɖɔkʋʋ tɔm yɔɔ nesi Maatiyee 24:13 taa?

  Maatiyee 24:13 taa, tɔm loyaɣ “ɛjaɖɛ tɛm” tɔbʋʋ suwe? (Mat. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kɔr. 5:10)

 • Kalɩ Maarkɩ 13:3-10.

  Maarkɩ 13:10 taa, tɔm loyaɣ ŋga wɩlɩɣ se pɩwɛɛ se ɖisusi laŋhɛzɩyɛ tɔm kpɛdɛyɛ? Đoŋ weyi pɩwɛɛ se Yesu tɔm ndʋ tɩwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ? (Rom. 13:11, 12; 1 Kɔr. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)