Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 97: Yesu Kɔm Ɛzɩ Wiyaʋ Yɔ

Kɛdaɣ 97: Yesu Kɔm Ɛzɩ Wiyaʋ Yɔ

Yesu wa yʋlʋmaa naalɛ mba petendaɣ-ɩ yɔ nɛ pɩla alɩwaatʋ pazɩ lɛ, ewolo Yerusalɛm cɔlɔ tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa. Peeɖe eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: ‘Iwolo tɛtʋ cikpetu ndʋ yɔ, tɩ-taa. Ɩtalɩɣ peeɖe lɛ, ɩnaɣ kpaŋaɣ cikpelaɣ nakɛyɛ. Ɩhɛɖɩ-kɛ nɛ ɩkɔnɩ-m kɛ.’

Pɔkɔnɩ-ɩ kpaŋaɣ nɛ pɩtɛ lɛ, Yesu kpa nɛ ɛcaɣ kɔ-yɔɔ. Peeɖe ɛkpaɣ nʋmɔʋ nɛ ɛɖɛɣ Yerusalɛm. Ɛñɔtɩnɩ Yerusalɛm tɛtʋ lɛ, samaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ kɔɔ nɛ kakatɩ-ɩ. Ka-taa ɛyaa sakɩyɛ hɔzɩ po-tokonaa nɛ pɔpɔ-wɛ habɩyɛ yɔɔ. Lɛlaa ñɛsɛtɩ paadɛtʋ paŋ yɔɔ nɛ pɔpɔ-tʋ ɖɔɖɔ habɩyɛ yɔɔ. Peeɖe pamakaɣ kubusi nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ɛsɔ ɛwazɩ wiyaʋ weyi ɛkɔŋ Yehowa hɩɖɛ taa yɔ!’

Ɛyaa samaɣ ɖiɣni labʋ Yesu talɩ ɖeu

Đooo lɛ, mbʋ Izrayɛɛlɩ awiya kɩfama lakaɣ. Pacakaɣ kpaŋaɣ cikpelaɣ yɔɔ nɛ pasʋʋ Yerusalɛm se pawɩlɩ pa-tɩ samaɣ. Mbʋ Yesu ɖiɣni labʋ cɩnɛ. Nɛ ɛyaa mba yɔ, pɛwɛɛ pawɩlɩɣ se pɔsɔɔlaa se Yesu ɛkɛ pe-wiyaʋ. Ɛlɛ, pɩtɛkɛ ɛyaa tɩŋa ɩɩsɔɔlɩnɩ-ɩ. Yesu wobi Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ nɛ mbʋ pɩla yɔ, mbʋ wɩlɩɣnɩ se nabɛyɛ taasɔɔlɩ-ɩ.

Kpaaŋ taa peeɖe Yesu woba nɛ ɛwaa yʋlʋmaa nɛ ajamaa. Piya cikpesi na mbʋ lɛ, sɩpaɣzɩ kou se sɩsaŋ Yesu. Ɛlɛ, pɩtɩla cɔjɔnaa leleŋ. Pɩ-yɔɔ peheyi Yesu se: ‘Ŋnɩɣ ndʋ piya wɛɛ sɩyɔɔdʋʋ yɔ?’

Yesu cosi se: ‘Manɖiɣni nɩʋ. Wiɖiyi ɩtɩkalɩ Bibl taa ɖenɖe pɔtɔŋ se: “Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ samtʋ lɩɩnɩ piya ajamaa nɔsɩ taa yɔ?”’ Piya wɛɛ nɛ sɩsaŋ wiyaʋ weyi Ɛsɔ lɩzaa yɔ.

Đɩñɩnɩɣ se ɖɩla ɛzɩ piya nzɩ yɔ, yaa we? Nabɛyɛ kaɣ ñɩnʋʋ se paɖaŋ-ɖʋ nɛ ɖitaasusi Ɛsɔ kewiyaɣ tɔm. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩɖɔkɩ mbʋ nɛ ɖitaayele lɛlaa heyuu camɩyɛ lakasɩ nzɩ Yesu kaɣ ɛyaa labʋ yɔ, sɩ-tɔm.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛɛtaapɩsɩtɩ wiyaʋ. Ɛzɩmtaa ɛkaɣ pɩsʋʋ wiyaʋ? Tɔm ndʋ Yesu apostoloowaa ñɩnaɣ se patɩlɩ. Đɩkaɣ-tʋ yɔɔdʋʋ pʋwayɩ.

Maatiyee 21:1-17; Yohanɛɛsɩ 12:12-16.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Yesu talɩ Yerusalɛm cɔlɔ tɛtʋ cikpetu natʋyʋ taa lɛ, ɛbɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se pala?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, Yesu ñɔtɩnɩ Yerusalɛm tɛtʋ lɛ, ɛbɛ laba?
 • Yesu wa yʋlʋmaa nɛ ajamaa lɛ, ɛbɛ piya cikpesi nasɩyɩ laba?
 • Cɔjɔnaa taa wɩɣaɣ lɛ, suwe Yesu heyi-wɛ?
 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ piya nzɩ sɩsam Yesu yɔ?
 • Tɔm ndʋ taa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ñɩnaɣ se panɩɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 21:1-17.

  Ɛzɩma Yesu sʋ ɛzɩ wiyaʋ Yerusalɛm yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ ɛzɩma Roma sɔdɩŋ pɩsɩɣ pɛ-tɛ nɛ you taa yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? (Mat. 21:4, 5; Zek. 9:9; Fil. 2:5-8; Kol. 2:15)

  Yesu sʋwaɣ kpaaŋ taa lɛ, Izrayɛɛlɩ abalɩbiya nasɩyɩ pʋlʋtɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 117 taa yɔ. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ piya evelisi sɔnɔ? (Mat. 21:9, 15; Keɣa 117:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pɩy. 3:18)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 12:12-16.

  Ɛyaa nabɛyɛ kpaɣ paadɛtʋ palabɩnɩ tʋmɩyɛ pasaŋaɣ Yesu lɛ. Pakpaɣʋ paadɛtʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩsɩŋnɩ we? (Yoh. 12:13; Fil. 2:10; Natʋ 7:9, 10)