Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 96: Yesu Waɣ Kʋdɔndɩnaa

Kɛdaɣ 96: Yesu Waɣ Kʋdɔndɩnaa

Yesu wokaɣ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa lɛ, ɛwaɣaɣ kʋdɔndɩnaa. Maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm yɛlɩ ageeta nɛ tɛtʋ ndɩ ndɩ taa, nɛ ɛyaa kɔnɩ-ɩ kaakalasɩ, yʋlʋmaa, tandamaa nɛ kʋdɔndɩnaa lɛlaa sakɩyɛ. Nɛ Yesu la nɛ pa-tɩŋa pɔ-yɔɔ cɛ.

Yohanɛɛsɩ mɩyɩsɩɣ Yesu lɩm tɛɛ yɔ, pɩɖɛ pɩnzɩ naadozo yɔɔ. Yesu heyi ɛ-apostoloowaa se pɩsaɣ pazɩ ɛkpaɣ Yerusalɛm nɛ peeɖe pakaɣ-ɩ kʋʋ. Pʋwayɩ lɛ, ɛnʋ fe nɛ ɛlɩɩ sɩɖaa taa. Ɛlɛ, pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, Yesu wɛɛ nɛ ɛwaɣ kʋdɔndɩnaa.

Yesu ɖiɣni waʋ halʋ kʋdɔndʋ nɔɔyʋ

Yesu wɛɛ ɛwɩlɩɣ tɔm Sabaatɩ wiye. Sabaatɩ kaakɛ Yuda mba kɩyakʋ kɩhɛzʋʋ. Halʋ weyi ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ, ɛɛkɛ kʋdɔndʋ sɔsɔ. Pɩlabɩ pɩnzɩ 18 yɔ, ɛɛpama nɛ ɛtaapɩzɩɣ kpem se ɛsɩŋ yiɣ yiɣ. Nɛ Yesu tɩnɩ ɛ-yɔɔ nesi nɛ halʋ tɩkʋyɩ nɛ ɛsɩŋ yiɣ yiɣ. Ɛ-yɔɔ cɛba!

Nɛ pɩwɩzɩ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa. Pa-taa lɛlʋ kalɩɣ samaɣ nɛ ɛtɔŋ se: ‘Kɩyakɩŋ loɖo wɛɛ se pala tʋmɩyɛ, ɩkɔɔ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɛ pawaa-mɩ . Ɩtaakɔɔ Sabaatɩ wiye!’

Nɛ Yesu cosi se: ‘Ɛyaa kɩdɛkɛdaa mɩ. Mɩ-taa anɩ ɛɛhɔzʋʋ ɛ-kpaŋaɣ laŋaɣ tɛɛ se ewoni nɛ ɛñɔzɩ-kɛ lɩm Sabaatɩ wiye? Nɛ halʋ pʋtɔdɩyɛ tʋ ɛnɛ, ɛɛhɩnɩ kʋdɔŋ pɩnzɩ 18 yɔ, pɩtaamʋna se pawaa-ɩ Sabaatɩ wiye yaa we?’ Yesu cosi mbʋ lɛ, fɛyɛ kpa ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba.

Pɩkɔm pituzini ɛzɩdaa lɛ, Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa pakpaɣ nʋmɔʋ se powoki Yerusalɛm. Palɩnɩ Yeriko tɛtʋ taa se pɛɖɛɣ lɛ, yʋlʋmaa naalɛ nabɛyɛ nɩɩ Yesu taŋ. Yʋlʋmaa mba paacaɣ nʋmɔʋ nɔɔ nɛ pasʋlʋmʋʋ. Panɩ Yesu taŋ lɛ, pasʋʋ kubusi mabʋ yɔɔ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Yesu, sɩnɩ-ɖʋ!’

Yesu yaa yʋlʋmaa mba nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: ‘Ɛbɛ ɩsɔɔlaa se malabɩ-mɩ?’ Pocosi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ ɖɩcaɣ se ŋla nɛ ɖɛ-ɛza kuli.’ Yesu tukuni pɛ-ɛza nɛ pɛ-ɛza tikuluu nɛ papaɣzɩ naʋ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Yesu lakaɣ maamaaci lakasɩ nzɩ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɔɔlɩ ɛyaa nɛ ɛñɩnɩɣ se pɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ. Nɛ pɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa liu se ɛpɩsɩɣ wiyaʋ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ hɩnʋʋ kʋdɔŋ tɛtʋ yɔɔ.

Maatiyee 15:30, 31; Luka 13:10-17; Maatiyee 20:29-34.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Yesu wokaɣ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa lɛ, ɛbɛ ɛlakaɣ?
 • Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm tɛɛ pɩla pɩnzɩ naadozo lɛ, suwe eheyi ɛ-apostoloowaa?
 • Ɛyaa mba lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Ɛbɛ Yesu labɩ halʋ ɛnʋ yɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ tɔm ndʋ Yesu cosi Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa yɔ, piyebi nɛ fɛyɛ kpa-wɛ?
 • Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa palɩnɩ Yeriikoo lɛ, ɛbɛ Yesu labɩ yʋlʋmaa naalɛ mba paawɛɛ pasʋlʋmʋʋ nʋmɔʋ nɔɔ yɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yesu lakaɣ maamaaci lakasɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 15:30, 31.

  Ɛzɩma Yesu Lɩzɩ Yehowa ɖoŋ nɛ ɛwɩlɩ? Nɛ ɛzɩma mbʋ mbʋ ɛlaba yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ mbʋ Yehowa ɖʋwa se ɛlakɩ-ɖʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ, pɩ-taa? (Keɣa 36:29; Iz. 33:24)

 • Kalɩ Luka 13:10-17.

  Yesu labʋ maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ Sabaatɩ wiye yɔ, ɛzɩma pɩwɩlɩɣ-ɖʋ hɛzʋʋ mbʋ ɛkaɣ kɔnʋʋ pɩnzɩ kudoku kewiyaɣ ŋga ɛkaɣ tɔɔʋ yɔ, ka-taa? (Luka 13:10-13; Keɣa 45:9; Mat. 12:8; Kol. 2:16, 17; Natʋ 21:1-4)

 • Kalɩ Maatiyee 20:29-34.

  Ɛzɩma kɛdaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se paa pɩɩɖɔkɩnɩ-ɩ sakɩyɛ yɔ, Yesu sɩɣaɣnɩ ɛyaa? Nɛ lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ pɩ-taa? (Wp. 15:7; Yak. 2:15, 16; 1 Yoh. 3:17)