Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 95: Ɛzɩma Yesu Wɩlɩɣ Yɔ

Kɛdaɣ 95: Ɛzɩma Yesu Wɩlɩɣ Yɔ

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yesu heyi abalʋ nɔɔyʋ se pʋpɔzʋʋ se ɛsɔɔlɩ e-koobu. Abalʋ ɛnʋ ɛpɔzɩ Yesu se: ‘Anɩ lɛ mon-koobu?’ Toovenim taa lɛ, Yesu sɩm ndʋ abalʋ ɛnʋ ɛmaɣzaɣ yɔ. Ɛmaɣzaɣ se ɛ-ɛjaɖɛ taa mba nɛ mba pɛwɛ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pe-yeke pɛkɛnɩ e-koobiya. Yele nɛ ɖɩna ndʋ Yesu heyi-i yɔ.

Đoŋ ɖoŋ lɛ, Yesu wɩlaɣnɩ aduwa. Mbʋ ɖɔɖɔ ɛlabɩ lɛɛlɛɛyɔ. Etuu eduuye naɖɩyɛ. Nɛ ɖɩ-taa lɛ, ɛyɔɔdɩ Yuda tʋ nɛ Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ pɔ-tɔm. Ɛzɩ ɖɩɩtɛm kpɛlɩkʋʋ yɔ, Yuda mba tɩsɔɔlɩ Samaarɩɩ mba. Yesu eduuye yɔ:

Kɩyakʋ nakʋyʋ Yuda tʋ nɔɔyʋ kʋyɩ Yerusalɛm, nɛ etiki pʋʋ se ewolo Yeriikoo. Ɛlɛ, ɛtɔlɩ mɩlaa nabɛyɛ nesi tɛɛ. Pamʋ e-liidiye nɛ pamabɩ-ɩ nɛ pɩkazɩ-ɩ fezuu ɖalaa.

Pʋwayɩ lɛ, Yuda cɔjɔ nɔɔyʋ tɩŋ nʋmɔʋ ŋgʋ. Ɛna abalʋ weyi pamabɩ-ɩ yɔ lɛ, ŋsɩm mbʋ ɛlaba yɔ? Ɛtɛzɩ habɩyɛ nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ. Ɛlɛ wayɩ lɛ, Ɛsɔ sɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ tɩŋ ɖɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ. Ɛkɛ Leevi tʋ. Ɛlɛ sɩŋaa? Aayɩ, ɛlɛ ɖɔɖɔ tɩsɩŋ se ɛsɩnɩ weyi pamabɩ-ɩ yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋna kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɔjɔ nɛ Leevi tʋ paɖiɣni ɖɛʋ.

Ɛlɛ na weyi eɖiɣni sɩnaʋ abalʋ weyi pamabɩ-ɩ yɔ. Ɛkɛ Samaarɩɩ tʋ, ɛlɛ ɛwɛɛ ɛsɩɣnɩ Yuda tʋ. Eɖiɣni ɖʋʋ kɔyɛ naɖɩyɛ e-heŋ taa. Pʋwayɩ lɛ, ewoni Yuda tʋ ɛnʋ lone naɖɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛpɩzɩɣ ɛhɛzɩ nɛ ɛ-yɔɔ cɛ yɔ.

Samaarɩɩ tʋ kɩbanʋ

Eduuye tɛma lɛ, Yesu heyi abalʋ weyi ɛɛpɔzɩ-ɩ tɔm yɔ se: ‘Pa-naadozo pa-taa lɛ, akɛ abalʋ weyi ɛtɔlɩ mɩlaa nesi tɛɛ yɔ, e-koobu? Cɔjɔ yaa Leevi tʋ yaa Samaarɩɩ tʋ?’

Abalʋ ɛnʋ ecosi se: ‘Samaarɩɩ tʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛna abalʋ weyi pamabɩ-ɩ yɔ, ɛ-pʋtɔdɩyɛ.’

Peeɖe Yesu heyi-i se: ‘Ŋwɛnɩ toovenim. Ña ɖɔɖɔ wolo nɛ ŋla mbʋ.’

Ɛzɩma Yesu wɩlɩɣ tɔm yɔ, pɩkɛdɩnɩ-ŋ? Đɩkpɛlɩkɩɣ wondu kɩbandʋ sakɩyɛ ye ɖiwelisiɣ ndʋ Yesu yɔɔdʋʋ Bibl taa kɔyɔ.

Luka 10:25-37.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Tɔm ndʋ abalʋ nɔɔyʋ pɔzɩ Yesu? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?
 • Ɛzɩma Yesu wɩlaɣ tɔm ɖoŋ ɖoŋ? Ɛbɛ ɖɩɩtɛm kpɛlɩkʋʋ Yuda mba nɛ Samaarɩɩ mba pɔ-yɔɔ?
 • Yesu eduuye taa ɛbɛ talɩ Yuda tʋ weyi ɛɖɔŋaɣ nʋmɔʋ nɛ ewoki Yeriikoo yɔ?
 • Yuda cɔjɔ nɛ Leevi tʋ pɔɖɔŋaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ ɖɔɖɔ lɛ, ɛbɛ palaba?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, aɖiɣni sɩnaʋ Yuda tʋ weyi pamabɩ-ɩ yɔ?
 • Yesu tɛm e-eduuye lɛ, tɔm ndʋ ɛpɔzaa? Nɛ suwe abalʋ ɛnʋ ecosi-i?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Luka 10:25-37.

  Abalʋ weyi ɛsɩm paɣtʋ camɩyɛ yɔ, ɛpɔzɩ Yesu tɔm lɛ, Yesu ticosi-i kpaagbaa. Ɛzɩma ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛmaɣzɩ ɛ-ñʋʋ taa nɛ ecosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? (Luka 10:26; Mat. 16:13-16)

  Ɛzɩma Yesu tɩŋaɣnɩ Aduwa yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ mba pewelisaɣni-i yɔ se peyele tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Tit. 1:9)