Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 92: Yesu Feziɣ Sɩɖaa

Kɛdaɣ 92: Yesu Feziɣ Sɩɖaa

Pɩɣa peleɣa ŋga ŋnaɣ cɩnɛ yɔ, kɛwɛnɩ pɩnzɩ 12. Yesu ɖɔkɩnɩ ke-nesi tɛɛ nɛ ko-ɖoo nɛ ka-caa pasɩŋnɩ kɔ-cɔlɔ mbʋ yɔ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ pa-taa wɛ leleŋ mbʋ yɔ?

Yesu ɖiɣni fezuu Yayiruusi peleɣa

Payaɣ pɩɣa peleɣa ŋga ka-caa se Yayiruusi. Nɛ ɛɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, ɛ-pɛlɛ hɩnɩ kʋdɔŋ nɛ pahɩzɩ-ɩ kaɖʋ yɔɔ. Ɛlɛ, ka-kʋdɔŋ taapasɩɣ, kɩɩwɛ kɩkɩlɩɣ kɩkɩlʋ. Pɩha Yayiruusi nɛ ɛ-halʋ lɩmaɣza siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛwɛɛ panaɣ se pa-pɩɣa peleɣa ɛgbamɩyɛ caɣ sɩbʋ. Nɛ Yayiruusi kʋyɩ nɛ ɛɖɛɛ Yesu ñɩnʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛnɩ maamaaci lakasɩ nzɩ Yesu lakaɣ yɔ, sɩ-tɔm.

Yayiruusi kɔm ɛna Yesu lɛ, ɛyaa samaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ cɔ-ɩ nɛ kata. Ɛlɛ, ɛñaɣ pana nɛ ɛsʋʋ ka-taa. Nɛ ɛtalɩ Yesu lɛ, ɛtɔlɩ ɛ-tɛɛ nɛ etendiɣ-i nɛ ɛtɔŋ se: ‘Man-pɩɣa peleɣa sɩkɩ kɩsɩbʋ, hayɩ mentendi-ŋ kɔɔ nɛ ŋla nɛ kɔ-yɔɔ cɛ.’ Yesu heyi-i se ɛkɔŋ.

Pɛwɛɛ pɔɖɔŋ nɛ pɛɖɛɣ lɛ, ɛyaa samaɣ wɛɛ nɛ kañɩkɩɣ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ kañɩnaɣ se kɔñɔtɩnɩ Yesu. Pɩkɛdaa lɛ, Yesu sɩŋ te nɛ ɛpɔɔzʋʋ se: ‘Atukuni-m?’ Yesu nɩ ɛ-tɔnʋʋ taa se ɖoŋ nɩɩyɩ lɩnɩ ɛ-taa, pɩ-yɔɔ eɖiɣzini se nɔɔyʋ tukuni-i. Ɛlɛ anɩ? Halʋ nɔɔyʋ, pɩwɛɛ pɩwɩɣ-ɩ siŋŋ pɩnzɩ 12 yɔ. Ɛkɔm ɛñɔtɩnɩ Yesu lɛ, etukuni e-toko nɛ ɛ-yɔɔ cɛ!

Yayiruusi na mbʋ pɩlaba lɛ, pɩha-ɩ lidaʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu pɩzaɣ ɛwaa kʋdɔŋ kɛlɛʋ yem. Peeɖe petiyi nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ eheyi Yayiruusi se: ‘Taatasɩ Yesu cɛyʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ña-pɩɣa peleɣa sɩba.’ Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩɖʋ Yesu nɩŋgbaaŋ taa nɛ eheyi Yayiruusi se: ‘Taanɩɣzɩ, kɔ-yɔɔ cɛkɩ.’

Pɔkɔm patalɩ Yayiruusi ɖɩɣa lɛ, ɛyaa wɛɛ pewiɣ nɛ pamakɩ kubusi pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe Yesu heyi-wɛ se: ‘Itaawii. Pɩɣa tɩsɩ kɩsɩbʋ. Koɖou kiɖou.’ Nɛ papaɣzɩ Yesu hoŋuu nɛ patʋʋ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, panawa se kasɩba.

Đɩnɛ ɛlɛ, Yesu nɛ pɩɣa peleɣa caa nɛ ko-ɖoo nɛ apostoloowaa naadozo pasʋʋ ɖenɖe pahɩzɩ-kɛ yɔ. Ɛɖɔkɩ ke-nesi tɛɛ nɛ ɛtɔ se: ‘Kʋyɩ!’ Nɛ kefe ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Nɛ kakʋyɩ kasɩŋ nɛ kapaɣzɩ ɖɔm. Mbʋ labɩna nɛ ko-ɖoo nɛ ka-caa taa pazɩ pɩla leleŋ siŋŋ mbʋ yɔ.

Ɛlɛ pɩtaakɛ pɩɣa ŋga Yesu calɩ fezuu sɩɖaa taa. Bibl kɛdɩɣ se sɩɖʋ weyi ɛcalɩ fezuu yɔ lɛ, Nayɩnɩ tɛtʋ taa lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ. Pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, Yesu fezi Maarɩɩ nɛ Maarta pa-ɖalʋ Lazaarɩ weyi ɛɛsɩba yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu tɔkɩ kewiyaɣ yɔ, ɛkaɣ fezuu ɛyaa sakɩyɛ mba pasɩba yɔ. Tɔm ndʋ tɩɩlakɩ-ŋ leleŋ yaa we?

Luka 8:40-56; 7:11-17; Yohanɛɛsɩ 11:17-44.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Pɩɣa peleɣa ŋga ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, payaɣ ka-caa suwe? Nɛ ɛbɛ laba nɛ pɩha caja ɛnʋ nɛ ɛ-halʋ lɩmaɣza?
 • Yayiruusi na Yesu lɛ, ɛbɛ ɛlaba?
 • Yesu wokaɣ Yayiruusi tɛ lɛ, ɛbɛ laba nʋmɔʋ taa? Nɛ tɔm ndʋ petiyaa se peheyi Yayiruusi?
 • Ɛbɛ yɔɔ mba paawɛ Yayiruusi ɖɩɣa taa yɔ, powoŋaɣ Yesu?
 • Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa naadozo nɛ pɩɣa peleɣa caa nɛ ko-ɖoo pasʋ ɖenɖe pahɩzɩ-pɩɣa lɛ, ɛbɛ Yesu laba?
 • Mba ɖɔɖɔ Yesu fezini sɩɖaa taa? Nɛ ɛbɛ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Luka 8:40-56.

  Ɛzɩma Yesu lɩzɩ pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ tɔm taa nɩʋ nɛ ɛwɩlɩ halʋ weyi calɩm kpeŋaɣni-i yɔ? Nɛ lɔŋ weyi Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ pɛkpɛlɩkɩ pɩ-taa sɔnɔ? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Lev. 15:25-27; Mat. 9:12, 13, Kol. 3:12-14)

 • Kalɩ Luka 7:11-17.

  Ɛzɩma tɔm ndʋ Yesu heyi Nayɩnɩ tɛtʋ taa lelu yɔ, tɩpɩzɩɣ tɩhɛzɩ mba pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa sɩba yɔ, pa-laŋa? (Luka 7:13; 2 Kɔr. 1:3, 4; Ebr. 4:15)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 11:17-44.

  Ɛbɛ Yesu laba nɛ pɩwɩlɩɣ se pɩtɩwɛɛkɩ nabʋyʋ se pewii ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛsɩba yɔ? (Yoh. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)