Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 91: Yesu Wɩlɩɣ Tɔm Pʋʋ Taa

Kɛdaɣ 91: Yesu Wɩlɩɣ Tɔm Pʋʋ Taa

Ŋnaɣ Yesu caɣʋ peeɖe yɔ? Ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ ɛyaa mba yɔ pa-tɩŋa tɔm Galilee pʋʋ nakʋyʋ taa. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa caɣnɩ ɛ-cɔlɔ mbʋ yɔ. Ɛlɩzɩ pa-taa 12 se pɛkɛ ɛ-apostoloowaa. Apostoloowaa kaakɛ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paawɛ ŋgee yɔ. Ŋsɩm pa-hɩla na?

Yesu ɖiɣni ɛyaa tɔm wɩlʋʋ

Pa-hɩla yɔ: Siimɔɔ Pɩyɛɛrɩ nɛ e-neu Andree. Yakubu nɛ ɛlɛ neu Yohanɛɛsɩ. Payaɣaɣ apostoloo nɔɔyʋ ɖɔɖɔ se Yakubu nɛ lɛlʋ ɖɔɖɔ se Siimɔɔ. Payaɣ naalɛ se Yudaasɩ: Kʋyʋm Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ nɛ lɛlʋ Taadee. Payaɣ mba pɩsaɣ yɔ se Filiipu nɛ Nataanayɛɛlɩ (ɛ-hɩɖɛ lɛɛɖɛ lɛ Bartelemii) nɛ Maatiyee nɛ Tomaa.

Yesu lɩnɩ Samaarɩɩ nɛ ɛkɔɔ lɛ, ɛpaɣzɩ kajalaɣ ɖeɖe tɔm susuu se: ‘Ɛsɔdaa kewiyaɣ ñɔtaa.’ Ŋsɩm mbʋ kewiyaɣ ŋga kɛkɛwa yɔ? Kɛkɛ Ɛsɔ komina nɛ Yesu kɛnɩ ke-wiyaʋ. Ɛkaɣ tɔɔʋ kewiyaɣ ŋga nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ ɛla nɛ laŋhɛzɩyɛ kɔɔ tɛtʋ yɔɔ. Ɛsɔ kewiyaɣ ŋga kɛ-tɛɛ tɛtʋ kaɣ pɩsʋʋ paradisuu.

Kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ, Yesu wɛɛ ɛwɩlɩɣ samaɣ kewiyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ tɔm na. Eheyi-kɛ se: ‘Ɩɩtɩmɩɣ lɛ, ɩtɔ se: Đa-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ ɛsɛɛ. Ñe-kewiyaɣ ɛkɔɔ. Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.’ Sakɩyɛ yaɣ adɩma ana se ‘Đa-Caa Ña Weyi Ŋwɛ Ɛsɔdaa yɔ.’ Ŋsɩm adɩma ana a-tɩŋa na?

Yesu wɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ pʋpɔzʋʋ pala ɛyaa lalaa yɔ. Ɛtɔm se: ‘Ɩsɔɔlaa se lalaa ɩlabɩ-mɩ mbʋ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩlabɩ-wɛ pʋ.’ Ŋsɔɔlaa se lɛlaa ɩlabɩ-ŋ camɩyɛ yaa we? Ye mbʋ, Yesu se pʋpɔzʋʋ se ña ɖɔɖɔ ŋlabɩ-wɛ camɩyɛ lakasɩ. Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ, paa weyi ɛkaɣ labʋ kɩbam. Peeɖe caɣʋ kaɣ wɛʋ ɖeu yaa we?

Maatiyee ñʋŋ 5 nɛ puwolo ñʋŋ 7; 10:1-4.



Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, le Yesu kaawɛ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm? Mba ñɔtɩnɩ-ɩ kpam mbʋ yɔ?
 • Yaa Yesu apostoloowaa 12 hɩla.
 • Kewiyaɣ ŋga tɔm Yesu susaɣ yɔ, kɛkɛ we?
 • Adɩma wena Yesu wɩlɩ samaɣ?
 • Yesu wɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩlakɩ lɛlaa we?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 5:1-12.

  Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩkɛ kʋñɔndɩnaa ɖa-maɣzɩm taa? (Mat. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 • Kalɩ Maatiyee 5:21-26.

  Ɛzɩma tɔm ndʋ pama Maatiyee 5:23, 24 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛgbaɣdɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩcɛyɩ siŋŋ Yehowa ɛzɩdaa? (Mat. 6:14, 15; Keɣa 132:1; Kol. 3:13; 1 Yoh. 4:20)

 • Kalɩ Maatiyee 6:1-8.

  Cajayɛ lakasɩ nzɩ pʋpɔzʋʋ Krɩstʋ mba se pese? (Luka 18:11, 12; 1 Kɔr. 4:6, 7; 2 Kɔr. 9:7)

 • Kalɩ Maatiyee 6:25-34.

  Yesu wɩlaa se ɖɩtaa liu Yehowa mbʋ pɩcɛyɩɣ-ɖʋ tomnaɣ yɔɔ yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? (Egl. 16:4; Keɣa 36:25; Fil. 4:6)

 • Kalɩ Maatiyee 7:1-11.

  Kɩɖaʋ ŋgʋ kɩwɛ Maatiyee 7:5 taa yɔ, lɔŋ weyi kɩtasɩɣ-ɖʋ? (Ad. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Yak. 4:11, 12)