Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 90: Yesu nɛ Samaarɩɩ Halʋ

Kɛdaɣ 90: Yesu nɛ Samaarɩɩ Halʋ

Yesu wɛɛ ɛhɛzɩɣ lɔkɔ nakʋyʋ nɔɔ yɔɔ Samaarɩɩ. Ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɖɛ tɔɔnaɣ yabʋ tɛtʋ taa. Halʋ weyi ɛwɛɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ-ɩ yɔ, ɛkɔm lɩm luu. Yesu heyi-i se: ‘Ha-m lɩm nɛ mɔñɔɔ.’

Yesu ɖiɣni yɔɔdɩnʋʋ Samaarɩɩ halʋ

Pɩla halʋ piti pɩdɩɩfɛyɩ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu kɛ Yuda tʋ nɛ halʋ ñɛkɛ Samaarɩɩ tʋ. Nɛ Yuda mba sakɩyɛ taasɔɔlɩ Samaarɩɩ mba. Paayɔɔdʋʋnɩ-wɛ. Ɛlɛ Yesu sɔɔlɩ ɛyaa tɩŋa, mbʋ labɩna nɛ eheyi halʋ se: ‘Ye ŋŋsɩm weyi ɛpɔzʋʋ-ŋ se ŋha-ɩ lɩm nɛ ɛñɔɔ kɔyɔ, ña-maɣmaɣ ñaapɔzɩnɩ-ɩ nɛ ɛha-ŋ wezuu lɩm.’

Halʋ cosi-i se: ‘Kɩbaɣlʋ, lɔkɔ wɛ cukaŋ nɛ pɩtasɩ lɛ, ŋfɛyɩnɩ tɔka. Le ŋnaɣ wezuu lɩm mbʋ?’

Yesu wolo pɩ-yɔɔ se: ‘Ye ŋñɔ lɔkɔ kʋnɛ yɔ, kɩ-lɩm, lɔkɔtʋ tasɩ-ŋ ɖɛʋ. Ɛlɛ, weyi ɛñɔʋ lɩm mbʋ mahaɣ-ɩ yɔ, ehikiɣ wezuu maatɛŋ.’

Peeɖe halʋ tɔm se: ‘Kɩbaɣlʋ, ha-m lɩm mbʋ nɛ lɔkɔtʋ ɛtaatasɩ-m ɖɛʋ nɛ mantaatasɩ kɔm lɩm luu cɩnɛ.’

Halʋ maɣzaɣ se Yesu yɔɔdaɣ lɩm maɣmaɣ tɔm na. Ɛlɛ Yesu ñɔyɔɔdaɣ Ɛsɔ nɛ e-kewiyaɣ po-toovenim tɔm na. Toovenim mbʋ pɩwɛ ɛzɩ wezuu lɩm. Pɩpɩzɩɣ pɩha ɛyʋ wezuu maatɛŋ.

Peeɖe Yesu heyi halʋ se: ‘Wolo ŋyaa ña-walʋ nɛ ɩpɩsɩ ɩkɔɔ.’

Ecosi-i se: ‘Mɛnfɛyɩ walʋ.’

Yesu heyi-i se: ‘Ŋwɛnɩ toovenim, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋŋwɛnɩ walaa kagbanzɩ nɛ abalʋ weyi ña nɛ ɩ ɩwɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛtɩkɛ ña-walʋ.’

Pɩla halʋ piti, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩ-tɩŋa tɩkɛ toovenim. Ɛzɩma Yesu laba nɛ ɛtɩlɩ tɔm ndʋ? Ɛtɩlɩ-tʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ tiyini-i. Ɛsɔ heyini-i tʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa pɩsaa pɔkɔɔ nɛ pɩlabɩ-wɛ piti se Yesu wɛɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ Samaarɩɩ halʋ.

Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ tɔm tʋnɛ tɩ-taa? Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se Yesu lakaɣ kɩbam ɛyaa tɩŋa paa patɩɩkɛ le mba yɔ. Pʋpɔzʋʋ ɖɩla ɛzɩ ɛnʋ yɔ. Đɩtaamaɣzɩ kaaʋ se ɛyaa nabɛyɛ fɛyɩ ɖeu po-tomnaɣ tɔlɩm yɔɔ. Yesu sɔɔlaa se ɛyaa tɩŋa ɩtɩlɩ toovenim mbʋ pɩhaɣ wezuu maatɛŋ yɔ. Nɛ ɖa-ɖɔɖɔ pʋpɔzʋʋ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ toovenim mbʋ.

Yohanɛɛsɩ 4:5-43; 17:3.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩŋ lɔkɔ nakʋyʋ yɔɔ Samaarɩɩ? Nɛ tɔm ndʋ ɛwɛɛ eheyiɣ halʋ ɛnʋ yɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩlabɩ halʋ ɛnʋ piti? Tɔm ndʋ Yesu heyi-i? Nɛ ɛbɛ yɔɔ?
 • Halʋ maɣzaɣ se lɩm mbʋ tɔm Yesu yɔɔdʋʋ? Ɛlɛ lɩm mbʋ tɔm Yesu ñɔyɔɔdaɣ?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɩlabɩ halʋ piti se Yesu sɩm ɛ-tɔm? Ɛzɩma Yesu laba nɛ ɛtɩlɩ tɔm ndʋ?
 • Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔkɔ nɔɔ halʋ ɛnɛ ɛ-tɔm ndʋ tɩ-taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 4:5-43.

  Ye ɖɩcaɣ ɖɩtɩŋ Yesu kɩɖaʋ kɔyɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ ɖɩwɩlɩ ɛyaa mba po-tomnaɣ tɔlɩm yaa pɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ yɔ? (Yoh. 4:9; 1 Kɔr. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tit. 2:11)

  Weyi ɛpɩsɩɣ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ yɔ, fezuu taa kɛzɛɣa ŋga ehikiɣ? (Yoh. 4:14; Iz. 58:11; 2 Kɔr. 4:16)

  Tɔm ndʋ Samaarɩɩ halʋ nɩ Yesu nɔɔ taa yɔ, ewobi nɛ ɛkɛdɩ-tʋ lalaa nɛ nɔɔ leleŋ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlɩzɩ ɛsɩmɩyɛ ɖɩwɩlɩ ɛzɩ halʋ ɛnʋ yɔ? (Yoh. 4:7, 28; Mat. 6:33; Luka 10:40-42)