Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 87: Pɩɣa evelaɣ Yesu wɛ Ɛsɔ Kuduyuu tɛɛ

Kɛdaɣ 87: Pɩɣa evelaɣ Yesu wɛ Ɛsɔ Kuduyuu tɛɛ

Cɔnɩ pɩɣa evelaɣ ŋga kaɖiɣni yɔɔdɩnaʋ abalaa ɛzʋtʋyaa mba yɔ. Abalaa mba pɛkɛ wɩlɩyaa Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm. Nɛ pɩɣa evelaɣ ŋga lɛ Yesu. Lɛɛlɛɛyɔ ɛmaɣzɩ paɣlʋʋ, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 12.

Wɩlɩyaa mba pɩɖɩɣzɩ-wɛ siŋŋ se Yesu sɩm tɔm sakɩyɛ ndʋ pama Bibl taa yɔ. Ɛlɛ, ɛbɛ yɔɔ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pɛfɛyɩ ɛ-cɔlɔ? Le pɛwɛɛ? Yele nɛ ɖɩna.

Pɩɣa evelaɣ Yesu ɖiɣni yɔɔdɩnʋʋ wɩlɩyaa

Paa pɩnaɣ ŋga lɛ, Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ powoki Yerusalɛm nɛ pɔtɔkɩ kazandʋ ndʋ payaɣ-tʋ se Paska yɔ. Pakʋyɩ Nazarɛɛtɩ se powoki Yerusalɛm yɔ, nʋmɔʋ ɖaɣlaa pɩdɩɩfɛyɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, lɔɔɖɩyɛ nɛ suluku pataawɛɛ. Ɛyaa sakɩyɛ ɖɔŋaɣ kɩɖɔm. Pɔɖɔŋaɣ kɩyakɩŋ naadozo nɛ pʋcɔ patalɩɣ Yerusalɛm.

Lɛɛlɛɛyɔ Yosɛɛfʋ hɔʋ paɣlaa. Pʋpɔzʋʋ pɔcɔnɩ Yesu newaa halɩbiya nɛ abalɩbiya pɔ-yɔɔ. Pɩnaɣ ŋga lɛ, Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ nɛ pe-piya pakpaɣ nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ nɛ papɩsɩɣ Nazarɛɛtɩ. Pamaɣzaɣ se Yesu wɛ nʋmɔɖɔnaa lɛlaa cɔlɔ. Ɛlɛ wɩsɩ ɖʋwa nɛ pasɩŋ ɖoli lɛ, paanaɣ Yesu. Powolo po-koobiya nɛ pa-taabalaa pɔ-cɔlɔ. Ɛlɛ ɛfɛyɩ pɔ-cɔlɔ. Peeɖe papɩsɩ Yerusalɛm se pana se ɛwɛɣ peeɖe na.

Patalaa lɛ, pana-ɩ wɩlɩyaa hɛkʋ taa. Ɛwɛɛ ewelisiɣni-wɛ nɛ ɛpɔzʋʋ-wɛ tɔm. Pɩlakaɣ pa-tɩŋa piti ɛzɩma Yesu wɛ lɔŋ yɔ, pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ Maarɩɩ pɔzɩ-ɩ se: ‘Man-pɩyalʋ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ŋlabɩ-ɖʋ mbʋ. Ma nɛ ña-caa ɖɩñɩnaɣ-ŋ nɛ laŋɩyɛ lɩʋ.’

Yesu cosi-i se: ‘Ɩñɩnaɣ-m suwe? Ɩtɩtɩlɩ se pɩɩpɔzaa se mɛwɛɛ man-Caa ɖɩɣa taa?’

Toovenim, Yesu sɔɔlɩ caɣʋ ɖenɖe ɛpɩzɩɣ ɛkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm yɔ. Pɩfɛyɩ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩlakɩ ɛzɩ Yesu yɔ? Yesu pɩsɩ Nazarɛɛtɩ lɛ, ewokaɣ kediɣzisi se ɛsɛɛ Ɛsɔ paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Ɛkpɛlɩkaɣ tɔm sakɩyɛ Bibl taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ewelisaɣ camɩyɛ. Iyele nɛ ɖɩwɛɛ ɛzɩ Yesu yɔ nɛ ɖɩɖɔ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa.

Luka 2:41-52; Maatiyee 13:53-56.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ pɩnzɩ ɛzɩma Yesu wɛna? Nɛ le ɛwɛɛ?
 • Ɛbɛ Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ palakaɣ pɩnzɩ tɩŋa?
 • Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pakʋyɩ Yerusalɛm nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ lɛ, ɛbɛ yɔɔ patasɩ pɩsɩɣ peeɖe?
 • Le Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ pana Yesu? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩlakaɣ ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pa-tɩŋa piti?
 • Tɔm ndʋ Yesu heyi e-ɖoo Maarɩɩ?
 • Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu Ɛsɔtɔm kpɛlɩkʋʋ nʋmɔʋ taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Luka 2:41-52.

  Toovenim abalaa yeke pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se powoki pɩnaɣ pɩnaɣ kazandʋ. Ɛlɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yosɛɛfʋ nɛ Maarɩɩ paha lʋlɩyaa sɔnɔ? (Luka 2:41; Wp 16:16; 31:12; Ad. 22:6)

  Ɛzɩma Yesu kɩɖaʋ wɩlɩɣ sɔnɔ piya evelisi se pɩpɔzʋʋ poluzi pa-tɩ pa-lʋlɩyaa tɛɛ? (Luka 2:51; Wp. 5:16; Ad. 23:22; Kol. 3:20)

 • Kalɩ Maatiyee 13:53-56.

  Yesu newaa abalɩbiya naanza mba hɩla paya Bible taa? Nɛ pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, pa-taa naalɛ mba kɔm nɛ pa nɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ pala tʋmɩyɛ? (Mat. 13:55; Tʋma 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Yak. 1:1; Yuda 1)