Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 86: Tɩɩŋa Wɩlɩ Nʋmɔʋ Ɛyaa Nabɛyɛ

Kɛdaɣ 86: Tɩɩŋa Wɩlɩ Nʋmɔʋ Ɛyaa Nabɛyɛ
Tɩɩnzɩ tɔm kpɛlɩkɩyaa

Ŋɖiɣni naʋ tɩɩŋa kɩñɩlɩsaɣ ŋga ɛyaa mba yɔ, pawɩlɩɣ yɔ? Kalɩ alɩwaatʋ ndʋ yɔ, tɩ-taa ɛyaa mba pakʋyɩ Yerusalɛm. Ɛyaa mba pɛ-tɛ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ tɩɩnzɩ wɛtʋ. Pamaɣzaɣ se tɩɩŋa kɩfalaɣ ŋga kowokini-wɛ ɛyʋ weyi ɛ-cɔlɔ, ɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ.

Patalɩ Yerusalɛm lɛ, pɔpɔzɩ se: ‘Le pɩɣa ŋga kakaɣ pɩsʋʋ Yuda mba wiyaʋ yɔ, kɛwɛɛ?’ Izrayɛɛlɩ piya payaɣ ɖɔɖɔ se “Yuda mba”. Ɛyaa mba patasɩ yɔɔdʋʋ se: ‘Đɩɩwɛ wɩnɩ ɖɩlɩyɛ lɛ, ɖɩcalɩ naʋ pɩɣa ŋga ka-tɩɩŋa, pɩ-yɔɔ ɖɩkɔma se ɖɩsɛɛ-kɛ.’

Yerusalɛm wiyaʋ Eroodi nɩ tɔm ndʋ lɛ, pɩtɩlabɩ-ɩ ɖeu. Ɛtaañɩnɩɣ se wiyaʋ nɔɔyʋ ɛmʋ e-lone. Pɩ-yɔɔ ɛya cɔjɔnaa sɔsaa nɛ ɛpɔzɩ-wɛ se: ‘Le pakaɣ lʋlʋʋ Krɩstʋ?’ Paba ñocosi-i se: ‘Bibl tɔm se Bɛtlɛhɛm pakaɣ-ɩ lʋlʋʋ.’

Peeɖe Eroodi ya ɛyaa mba palɩnɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔ, nɛ eheyi-wɛ se: ‘Iwolo ɩñɩnɩ pɩɣa ŋga. Ɩna-kɛ lɛ, iyele nɛ manɩɩ. Mɔnsɔɔlaa se mowolo nɛ mɛnsɛɛ-kɛ ɖɔɖɔ.’ Toovenim taa lɛ, Eroodi ñɩnaɣ se ye ɛna pɩɣa ŋga yɔ, ɛkʋ-kɛ!

Tɩɩŋa wɛɛ nɛ kɔɖɔŋ ɛyaa mba pa-ñʋʋ taa mbʋ nɛ katanɩ-wɛ Bɛtlɛhɛm lɛ, kasɩŋ ɖɩɣa ŋga ka-taa pɩɣa ŋga kɛwɛɛ yɔ, ka-ñʋʋ taa. Ɛyaa mba pasʋ ɖɩɣa taa lɛ, pamaɣnɩ Maarɩɩ nɛ Yesu. Peeɖe palɩzɩ kʋjɔŋ weyi pɔkɔnaa yɔ nɛ pɛcɛlɩ Yesu. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, Yehowa heyi ɛyaa mba ɖoziye taa se pataapɩsɩ Eroodi cɔlɔ. Pɩ-yɔɔ pakpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ.

Eroodi nɩwa se wɩsɩ ɖɩlɩyɛ ɛyaa mba papɩsɩ pɛ-tɛ lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩ-yɔɔ ɛtɔm se powolo pakʋ Bɛtlɛhɛm taa piya nzɩ sɩwɛnɩ kpaɣnɩ pɩnzɩ naalɛ nɛ pitii yɔ, sɩ-tɩŋa. Ɛlɛ Yehowa heyi Yosɛɛfʋ ɖoziye taa se ɛkpaɣ ɛ-hɔʋ nɛ petii Egipiti. Pʋwayɩ Yosɛɛfʋ nɩwa se Eroodi sɩba lɛ, ɛkpaɣ Maarɩɩ nɛ Yesu nɛ papɩsɩ Nazarɛɛtɩ. Peeɖe Yesu paɣlaa.

Ŋmaɣzɩɣ se aalaba nɛ tɩɩŋa kɩfalaɣ ŋga kañɩlɩsɩɣ? Tɔzɩ se ɛyaa mba pana tɩɩŋa nɛ pɛtɛ lɛ, Yerusalɛm pacalɩ wobu. Sataŋ Yiliyu ñɩnaɣ se ɛkʋ Ɛsɔ Pɩyalʋ. Ɛnawa ɖɔɖɔ se pɩtɩla Yerusalɛm wiyaʋ Eroodi ñɩnɩɣ se ɛkʋ-ɩ ɖɔɖɔ. Ye mbʋ, pɩkɛɣnɩ Sataŋ labɩna nɛ tɩɩŋa ŋga kañɩlɩsɩɣ.

Maatiyee 2:1-23; Mikee 5:2.Tɔm Pɔzʋʋ

  • Ɛyaa mba lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ pa-taa kʋɖʋm wɛɛ ɛwɩlɩɣ tɩɩŋa nesi?
  • Ɛbɛ yɔɔ pɩlabɩ Wiyaʋ Eroodi yem? Nɛ ɛbɛ ɛlaba?
  • Le tɩɩŋa kɩñɩlɩsaɣ woni ɛyaa mba? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pakpaɣ nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ papɩsɩ pɛ-tɛ?
  • Paɣtʋ ndʋ Eroodi kaaɖʋwa? Ɛbɛ yɔɔ?
  • Ɛbɛ Yehowa heyi Yosɛɛfʋ se ɛla?
  • Alaba nɛ tɩɩŋa kɩfalaɣ ŋga kañɩlɩsɩɣ? Ɛbɛ yɔɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

  • Kalɩ Maatiyee 2:1-23.

    Tɩɩnzɩ tɔm kpɛlɩkɩyaa iiwoba se panaɣ Yesu lɛ, pɩnzɩ ɛzɩma ɛɛwɛna? Le ɛɛwɛ? (Mat. 21:1, 11, 16)