Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 85: Palʋlɩ Yesu Kalakʋ Taa

Kɛdaɣ 85: Palʋlɩ Yesu Kalakʋ Taa

Ŋsɩm pɩɣa cikpelaɣ kanɛ yɔ? Payaɣ-kɛ se Yesu. Palʋlɩ-kɛ kalakʋ taa. Kpɩna ɖɩzʋyɛ payaɣ se kalakʋ. Maarɩɩ ɖiɣni hɩzʋʋ Yesu pulone taa, ɖenɖe paɖʋʋ lɩm kpaŋasɩ nɛ kpɩna lɛɛna yɔ. Ɛlɛ ɛbɛ Maarɩɩ nɛ Yosɛɛfʋ pañɩnɩɣ kpɩna hɛkʋ taa cɩnɛ? Pɩtɛkɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋlʋʋ piya yɔ, yaa we?

Aayɩ, ɛlɛ pɛwɛ peeɖe mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Room wiyaʋ Sezaarɩ Ogustɩ kaalɩzɩ paɣtʋ natʋyʋ se paa weyi lɛ, ewolo ɖenɖe palʋlɩ-ɩ yɔ nɛ pama ɛ-hɩɖɛ takayaɣ taa. Palʋlɩ Yosɛɛfʋ Betlɛhɛm. Ɛlɛ ɛ nɛ Maarɩɩ pakpaɣ nʋmɔʋ nɛ patalɩ peeɖe lɛ, patihiɣ ɖɩzʋyɛ. Pɩ-yɔɔ pɔkɔm kpɩna hɛkʋ taa cɩnɛ. Nɛ patalɩ kɩyakʋ ŋgʋ yɔ, ki-wiye Maarɩɩ lʋlɩ Yesu. Ɛlɛ ɛzɩ ŋnaɣ yɔ, ɛ nɛ ɛ-alaafɩya.

Yosɛɛfʋ, Maarɩɩ nɛ pɩɣa Yesu

Ŋnaɣ ninɖiɣyaa mba paɖiɣni kɔm se pana Yesu yɔ? Paawɛɛ paɖaŋɩɣ po-wondu yɔɔ ɖoo taa hayɩm taa nɛ mintʋsʋʋ nakʋyʋ ñandɩ pɔ-yɔɔ. Pɩɩkɛ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ. Sɔɔndʋ kpa ninɖiɣyaa siŋŋ, ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyu heyi-wɛ se: ‘Itaase sɔɔndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mɔnkɔnɩ-mɩ leleŋ tɔm natʋyʋ. Sɔnɔ palʋlɩ Kɩbaɣlʋ Krɩstʋ Bɛtlɛhɛm. Ɩkaɣ-ɩ naʋ pɔhɔkɩ-ɩ pɩsaŋ taa nɛ pahɩzɩ-ɩ pulone taa.’ Ɛsɔ tiyiyaa sakɩyɛ tɩkɔm nɛ papaɣzɩ Ɛsɔ sam. Pɛɖɛwa lɛ, ninɖiɣyaa mba pasʋʋ Yesu ñɩnʋʋ yɔɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, pana-ɩ.

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ Yesu wɛ ŋgee kpem yɔ? Ŋsɩm weyi ɛkɛnaa siŋŋ yɔ? Tɔzɩ se takayaɣ kanɛ ka-kajalaɣ kɛdaɣ taa ɖɩɩyɔɔdɩ Ɛsɔ kajalaɣ Pɩyalʋ tɔm. Yehowa Pɩyalʋ ɛnʋ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ pala ɛsɔdaa, tɛtʋ nɛ wondu tɩŋa. Ɛ-Pɩyalʋ ɛnʋ lɛ Yesu!

Yehowa kpaɣ ɛ-Pɩyalʋ wezuu ɛsɔdaa nɛ ɛɖɔ-kʋ Maarɩɩ lotu taa. Peeɖe pɩɣa ŋga kapaɣzɩ paɣlʋʋ Maarɩɩ lotu taa, ɛzɩ piya tɩŋa paɣlʋʋ si-ɖoonaa lotu taa yɔ. Ɛlɛ, pɩɣa kanɛ yɔ, kaka kɛ Ɛsɔ pɩyalʋ. Alɩwaatʋ talaa lɛ, palʋlɩ Yesu Bɛtlɛhɛm kalakʋ nakʋyʋ taa. Lɛɛlɛɛyɔ ŋnaɣ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ tiyiyaa taa kaawɛ leleŋ siŋŋ se pɔyɔɔdɩ Yesu lʋlʋʋ tɔm yɔ?

Luka 2:1-20.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Pɩɣa cikpelaɣ ŋga lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Le Maarɩɩ ɖiɣni-kɛ sɩʋ mbʋ yɔ?
 • Ɛbɛ laba nɛ palʋlɩ Yesu kpɩna hɛkʋ taa kalakʋ taa?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, mba ɖiɣni sʋʋ kalakʋ taa? Nɛ tɔm ndʋ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi-wɛ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yesu wɛ ŋgee?
 • Ɛbɛ yɔɔ paya Yesu se Ɛsɔ pɩyalʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Luka 2:1-20.

  Ɛbɛ Sezaarɩ Ogustɩ laba nɛ Yesu lʋlʋʋ tɔm ndʋ paamawa yɔ, tɩkɔɔ pɩ-taa? (Luka 2:1-4; Mik. 5:2)

  Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛla nɛ ɛwɛɛ “ɛyaa mba Ɛsɔ sɔɔlɩ-wɛ” yɔ, pa-taa? (Luka 2:14; Mat. 16:24; Yoh. 17:3; Tʋma 3:19; Ebr. 11:6)

  Ye Yuda ninɖiɣyaa taa ɛɛlaba leleŋ se palʋlɩ-wɛ ñʋʋ yaɖʋ yɔ, lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ yɔɔ pʋpɔzʋʋ se Ɛsɔ sɛyaa taa ɛla leleŋ sɔnɔ? (Luka 2:10, 11; Efɛ. 3:8, 9; Natʋ 11:15; 14:6)