Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 84: Ɛsɔ Tiyiyu Nɔɔyʋ Kɔm Maarɩɩ Cɔlɔ

Kɛdaɣ 84: Ɛsɔ Tiyiyu Nɔɔyʋ Kɔm Maarɩɩ Cɔlɔ

Halʋ kʋtʋʋzʋ weyi ŋnaɣ cɩnɛ yɔ payaɣ-ɩ se Maarɩɩ. Ɛkɛ Izrayɛɛlɩ tʋ nɛ ɛɛwɛ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Nazarɛɛtɩ yɔ, tɩ-taa. Ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ siŋŋ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Pɩ-yɔɔ Ɛsɔ tiyi e-tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ se ewolo eheyi-i tɔm natʋyʋ. Ŋsɩm tɔm ndʋ Gabrɩyɛɛlɩ wobi nɛ eheyi Maarɩɩ yɔ?

Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i se: ‘Sɛɛ ɖeu, weyi ña palaba-ŋ kʋjɔʋ yɔ. Yehowa wɛ ñɔ-cɔlɔ.’ Maarɩɩ taana ɛyʋ ɛnʋ wiɖiyi nɛ ɛna. Nɛ pɩlabɩ-ɩ yaaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩnɩɩ tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ. Peeɖe Gabrɩyɛɛlɩ hɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ.

Maarɩɩ

Gabrɩyɛɛlɩ heyi-i se: ‘Taase sɔɔndʋ Maarɩɩ. Yehowa taa wɛnɩ-ŋ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩ-yɔɔ lɛ, ɛlakɩ-ŋ kʋjɔʋ kɩbaŋʋ siŋŋ. Ŋhakɩ hoɣa nɛ ŋlʋlɩ pɩɣa nɛ ŋyaa-kɛ se Yesu.’

Gabrɩyɛɛlɩ wolo pɩ-yɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Pɩɣa ŋga kakaɣ kɛʋ ɛyʋ sɔsɔ, nɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Ɛsɔ Caabiyuu Pɩyalʋ. Yehowa kaɣ-kɛ cɛlʋʋ kewiyaɣ ɛzɩ Daviid yɔ. Ɛlɛ, Yesu kaɣ tɔɔʋ kewiyaɣ tam nɛ e-kewiyaɣ ɛɛkaɣ tɛm kaaʋ.’

Peeɖe Maarɩɩ pɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛzɩma pɩlakɩ nɛ pɩla mbʋ? Mantɩwalɩta nɛ maasɩŋ abalʋ. Ɛzɩma pɩlakɩ nɛ mahaɣ hoɣa?’

Gabrɩyɛɛlɩ cosi-i se: ‘Ɛsɔ ɖoŋ tiki ñɔ-yɔɔ. Pɩ-yɔɔ pɩɣa ŋga ŋlʋlʋʋ yɔ, pakaɣ-kɛ yaʋ se Ɛsɔ pɩyalʋ.’ Nɛ ɛtasɩ Maarɩɩ heyuu se: ‘Cɔnɩ ña-ñɩnʋ Elizaabɛɛtɩ. Ɛyaa tɔŋaɣ se ɛkpadɩyaa nɛ ɛpɩzɩɣ ɛtasɩ pɩɣa lʋlʋʋ. Ɛlɛ, pɩsaɣ pazɩ ɛlʋlʋʋ pɩɣa. Ye mbʋ, nabʋyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ pɩ-labʋ.’

Peeɖe Maarɩɩ heyi-i se: ‘Mɛnkɛ Yehowa lɩmɖʋyʋ. Pɩlabɩ-m ɛzɩ ŋyɔɔdʋʋ yɔ.’ Đɩnɛ ɛlɛ tiyiyu caŋ nɛ ɛɖɛɛ.

Maarɩɩ kʋyɩ nɛ ɛɖɔmnɩ seya nɛ ewolo Elizaabɛɛtɩ cɔlɔ. Elizaabɛɛtɩ nɩ Maarɩɩ sɛtʋ lɛ, ɛ-pɩɣa sʋʋ mɛyʋʋ yɔɔ e-lotu taa. Nɛ fezuu kiɖeɖeu su Elizaabɛɛtɩ taa ɖo nɛ eheyi Maarɩɩ se: ‘Pawazɩ ñɔ-yɔɔ siŋŋ halaa taa.’ Maarɩɩ sɩnɩ Elizaabɛɛtɩ caɣʋ fenasɩ naadozo mbʋ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛpɩsɩ ekpe Nazarɛɛtɩ.

Maarɩɩ caɣ walʋʋ abalʋ nɔɔyʋ, payaɣ-ɩ se Yosɛɛfʋ. Ɛlɛ nawa se Maarɩɩ haɣ hoɣa lɛ, ɛtaasɔɔlɩ se ɛtasɩ-ɩ kpaɣʋ. Peeɖe Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi-i se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ Maarɩɩ kpaɣʋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ ɖoŋ ɛhaɣnɩ hoɣa ŋga.’ Đɩnɛ ɛlɛ Yosɛɛfʋ kpaɣ Maarɩɩ halʋ, ɛlɛ etitukuni-i pɩkɔɔ pɩsɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlʋlɩ Yesu yɔ.

Luka 1:26-56; Maatiyee 1:18-25.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Halʋ weyi lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ?
 • Tɔm ndʋ Gabrɩyɛɛlɩ heyi Maarɩɩ?
 • Ɛzɩma tɩyɛ Gabrɩyɛɛlɩ lɩzɩ Maarɩɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ nɛ ɛhaɣ hoɣa nɛ ɛɛsɩŋ abalʋ yɔ, pɩ-taa?
 • Maarɩɩ wobi ɛna ɛ-ñɩnʋʋ Elizaabɛɛtɩ lɛ, ɛbɛ pʋdʋ laba?
 • Yosɛɛfʋ nawa se Maarɩɩ haɣ hoɣa lɛ, ɛbɛ ɛñɩnaɣ labʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɛlɛɣzɩ lɩmaɣza?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Luka 1:26:56.

  Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kpaɣ ɛ-Pɩyalʋ wezuu nɛ ɛsɔdaa nɛ etisi Maarɩɩ taa yɔ, ɛbɛ tɔm ndʋ pama Luka 1:35 taa yɔ tɩwɩlɩɣ Aɖam kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩwɛ Maarɩɩ taa yɔ, pɩ-yɔɔ? (Ag. 2:11-13; Yoh. 6:69; Ebr. 7:26; 10:5)

  Ɛzɩma paɖʋ Yesu hɩɖɛ nɛ pʋcɔ palʋlʋʋ-ɩ? (Luka 1:41:43)

  Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Maarɩɩ ha Krɩstʋ mba mba pɛwɛnɩ waɖɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ ɛgbɛyɛ taa sɔnɔ yɔ? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Ad. 11:2)

 • Kalɩ Maatiyee 1:18-25.

  Paa pataayaa Yesu se Emaanʋyɛɛlɩ yɔ, ɛzɩma mbʋ ɛlabɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ ɛyʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛɖɔm hɩɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔbʋʋ nɩʋ yɔɔ? (Mat. 1:22, 23; Yoh. 14:8-10; Ebr. 1:1-3)