Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 101: Pakʋ Yesu

Kɛdaɣ 101: Pakʋ Yesu

Na kɩdɛkɛdɩm mʋ paɖiɣni labʋ Yesu yɔ. Paɖiɣni-i kʋʋ. Pakamɩ-ɩ sizika yɔɔ. Pakam ñɩma e-nesi tɛɛ nɛ ɛ-nɩŋgbanzɩ taa. Ɛbɛ yɔɔ palabɩ Yesu mbʋ?

Yesu ɖiɣni sɩbʋ

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ taasɔɔlɩ-ɩ. Ŋsɩm ɛyaa mba? Pa-taa lɛlʋ lɛ Ɛsɔ tiyiyu kɩdɛkɛdʋ Sataŋ Yiliyu. Ɛnʋ kaacɛtɩnɩ Aɖam nɛ Ɛva nɛ pamaa Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Sataŋ ɖɔɖɔ labɩna nɛ Yesu koyindinaa lakɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm pʋnɛ.

Pʋcɔ nɛ paka Yesu sizika kanɛ kɔ-yɔɔ lɛ, e-koyindinaa nazɩ-ɩ siŋŋ. Ŋtɔzʋʋ ɛzɩma paakɔm Jesemaanɩ kaɖaɣ taa nɛ pakpa-ɩ nɛ pɛɖɛna yɔ? Mba lɛ e-koyindinaa mba pɔkɔm pakpa-ɩ yɔ? Mba lɛ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa. Lɛɛlɛɛyɔ yele nɛ ɖɩna mbʋ palabɩ-ɩ pʋwayɩ yɔ.

Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa kpa Yesu lɛ, ɛ- apostoloowaa se. Sɔɔndʋ kpa-wɛ nɛ peyele Yesu ɖeke e-koyindinaa nesi tɛɛ. Ɛlɛ apostoloo Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloo Yohanɛɛsɩ patɩɖɛɛ poliŋ. Patɩŋ mba pakpa Yesu yɔ pa-wayɩ se pana se ɛbɛ palakɩ-ɩ.

Cɔjɔnaa woni Yesu abalʋ akpadɩyʋ Ana weyi ɛɛkɛ cɔjɔ sɔsɔ yɔ, ɛ-cɔlɔ. Ɛlɛ patileɖi peeɖe. Pʋwayɩ lɛ, powoni Yesu Kayifu, weyi ɛkɛ cɔjɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɛ-ɖɩɣa taa. Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa sakɩyɛ iikpeɣli ɖɩɣa ŋga ka-taa.

Kayifu ɖɩɣa taa peeɖe pahʋ tɔm. Pɔkɔnɩ ɛyaa nabɛyɛ se pɛcɛtɩ tɔm Yesu yɔɔ. Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa tɩŋa tɔm se: ‘Pɩpɔzʋʋ pakʋ Yesu.’ Pɔtɔ ndaatʋ ɛ-ɛzɩdaa nɛ pamabɩ-ɩ ŋgulumee.

Alɩwaatʋ ndʋ palakaɣ mbʋ yɔ, Pɩyɛɛrɩ kaawɛ kadaɣ taa. Samaɣ ɖʋ miŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, niŋkaɣ kaawɛ ɖoo ana a-taa. Pɛwɛɛ pohoyuu miŋ lɛ, halʋ lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ na Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛtɔ se: ‘Abalʋ ɛnɛ ɖɔɖɔ ɛɛkɛ Yesu taabalʋ.’

Pɩyɛɛrɩ cosi-i se: ‘Aayɩ, mantɩkɛ ɛ-taabalʋ!’

Ɛyaa heyi Pɩyɛɛrɩ tam nabudozo se ɛkɛ Yesu taabalʋ. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ kpɛzɩ laɣ laɣ se ɛtɩkɛ Yesu taabalʋ. Ɛkpɛzɩ nabudozo ɖeɖe lɛ, Yesu kisi nɛ ɛcɔnɩ ɛ-ɛzɩdaa. Pɩcɛyɩ Pɩyɛɛrɩ siŋŋ se ɛtɩyɔɔdɩ toovenim. Nɛ ɛlɩɩ awayɩ nɛ ewili.

Wɩsɩ paɣzɩ lɩʋ Kemeɣa wiye lɛ, cɔjɔnaa woni Yesu ɖenɖe cɔjɔnaa sɔsaa nɛ tɔm hʋyaa lɛlaa pekpeɣliɣ yɔ. Peeɖe palɩzɩ lɩmaɣza se pana se ɛbɛ papɩzɩɣ pala Yesu. Powoni-i Yuda egeetiye ñʋʋdʋ Pɔɔnsɩ Pilaatɩ cɔlɔ.

Cɔjɔnaa heyi Pilaatɩ se: ‘Abalʋ ɛnɛ ɛkɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ. Pʋpɔzʋʋ pakʋ-ɩ.’ Pilaatɩ pɔzɩ Yesu tɔm pɩtɛ lɛ, ɛtɔ se: ‘Mantɩna kɩwɛɛkɩm mbʋ abalʋ ɛnɛ ɛlaba yɔ.’ Peeɖe Pilaatɩ yebi nɛ powoni Yesu Eroodi Antipasɩ cɔlɔ. Eroodi ɖɔɖɔ nawa se Yesu tɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ lɛ, ɛpɩsɩ-ɩ Pilaatɩ cɔlɔ.

Pilaatɩ ñɩnaɣ se eyele Yesu. Ɛlɛ Yesu koyindinaa ñañɩnaɣ se peyele salaka tʋ lɛlʋ. Ɛnʋ lɛ mɩlʋ Baraabaasɩ. Lɛɛlɛɛyɔ wɩsɩ siɣa nɛ Pilaatɩ lɩzɩ Yesu awayɩ. Eheyi samaɣ se: ‘Ɩna mi-wiyaʋ!’ Ɛlɛ cɔjɔnaa sɔsaa tɔ se: ‘Ɩɖɛnɩ-ɩ! Ɩkʋ-ɩ! Ɩkʋ-ɩ!’ Mbʋ labɩna nɛ Pilaatɩ yele Baraabaasɩ nɛ pɛɖɛnɩ Yesu se pakʋ-ɩ.

Pakam Yesu sizika yɔɔ Kemeɣa wɩsɩ wɛlʋʋ. Paakam mɩlaa naalɛ ɛ-cɔlɔ, lɛlʋ ɛ-nɩwaŋ yɔɔ nɛ lɛlʋ ɛ-nɩmɩyɛ yɔɔ. Ɛlɛ pɛfɛyɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ. Pʋcɔ nɛ Yesu sɩ lɛ, mɩlaa mba pa-taa kʋyʋm heyi-i se: ‘Ŋsʋ ñe-kewiyaɣ taa lɛ, tɔzɩ mɔ-yɔɔ.’ Nɛ Yesu cosi-i se: ‘Meheyiɣ-ŋ se ma nɛ ŋ ɖɩkɔŋ wɛʋ Paradisuu taa.’

Pɩtɛkɛ tamaɣ kɩbaŋa lɛ mbʋ yɔ? Ŋsɩm paradisuu ŋgʋ Yesu yɔɔdʋʋ kɩ-tɔm yɔ? Paradisuu ŋgʋ Ɛsɔ lɩzɩ kiɖe tɛɛ yɔ, le kɩɩwɛɛ? Tataa. Ye mbʋ, Yesu pɩsɩɣ wiyaʋ lɛ, efeziɣ ɛyʋ ɛnʋ nɛ ɛwɛɛ koboyaɣ taa Paradisuu taa, tɛtʋ yɔɔ. Tɔm ndʋ tɩɩlakɩ-ɖʋ leleŋ siŋŋ yaa we?

Maatiyee 26:57-75; 27:1-50; Luka 22:54-71; 23:1-49; Yohanɛɛsɩ 18:12-40; 19:1-30.Tɔm Pɔzʋʋ

 • A-cɔlɔ Yesu sɩm lɩnaa?
 • Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa kpa Yesu lɛ, ɛbɛ apostoloowaa laba?
 • Ɛbɛ laba cɔjɔ sɔsɔ Kayifu ɖɩɣa taa?
 • Ɛbɛ yɔɔ Pɩyɛɛrɩ lɩ awayɩ nɛ ewii?
 • Papɩsɩnɩ Yesu Pilaatɩ cɔlɔ lɛ, ɛbɛ yɔɔ cɔjɔnaa sɔsaa mabɩ kubuka se pakʋ-ɩ?
 • Ɛbɛ talɩ Yesu Kemeɣa wɩsɩ wɛlʋʋ? Tamaɣ ŋga ɛlaba mɩlaa mba pakam ɛ-cɔlɔ yɔ, pa-taa lɛlʋ?
 • Paradisuu ŋgʋ kɩ-tɔm Yesu yɔɔdaɣ yɔ, le kɩkaɣ wɛʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 26:57-75.

  Ɛbɛ Yuda tɔm hʋyaa sɔsaa laba nɛ pɩwɩlɩ se pɛkɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • Kalɩ Maatiyee 27:1-50.

  Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ pɔtɔ se mbʋ Yudaasɩ laba se ɛwɩlɩ se ɛ-kɩwɛɛkɩm cɛyɩɣ-ɩ yɔ, pɩtɩlɩɩnɩ ɛ-laŋɩyɛ taa? (Mat. 27:3, 4; Mk. 3:29; 14:21; 2 Kɔr. 7:10, 11)

 • Kalɩ Luka 22 54:71.

  Đoo wena a-taa pakpa Yesu yɔ, Pɩyɛɛrɩ tɔm se ɛnʋ ɛsɩŋɩ-ɩ. Ɛbɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣ pɩ-taa? (Luka 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 Kɔr. 10:12)

 • Kalɩ Luka 23:1-49.

  Palakaɣ Yesu kɩdɛkɛdɩm lɛ, ɛbɛ ɛlaba? Nɛ ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Luka 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Pɩy. 2:23)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 18:12-40.

  Pɩyɛɛrɩ kaase ɛyaa sɔɔndʋ alɩwaatʋ natʋyʋ taa, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛɖaɣnɩ pɩsʋʋ Yesu apostoloo kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ. Ɛbɛ pɩwɩlɩɣ-ɖʋ? (Yoh. 18:25-27; 1 Kɔr. 4:2; 1 Pɩy. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 19:1-30.

  Lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ Yesu kaawɛnɩ tomnaɣ taa wondu yɔɔ? (Yoh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  Yesu sɩkaɣ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ yɔ, ɛzɩma tɩwɩlɩɣ se ɛtɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ yɔɔ? (Yoh. 16:33; 19:30; 2 Pɩy. 3:14; 1 Yoh. 5:4)