Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 100: Jesemaanɩ Kaɖaɣ Taa

Kɛdaɣ 100: Jesemaanɩ Kaɖaɣ Taa

Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa palɩnɩ ɛsɔdaa ɖaŋ taa lɛ, pacaŋ pɛɖɛɛ Jesemaanɩ kaɖaɣ taa. Paatɛm kaɖaɣ ŋga ka-taa wobu tam sakɩyɛ. Patalaa lɛ, Yesu heyi-wɛ se pacaɣnɩ pɛ-ɛza nɛ patɩmɩ. Etuzi ɛ-tɩ ɛzɩdaa pazɩ nɛ eluŋ nɛ ɛpaa ɛ-ɛza nɛ tɛtʋ nɛ ɛtɩmɩɣ.

Pɩlabɩ pazɩ lɛ, Yesu pɩsɩ ɛkɔɔ ɛ-apostoloowaa cɔlɔ. Ŋmaɣzɩɣ se ɛbɛ paɖiɣni labʋ? Paɖiɣni ɖou. Yesu heyi-wɛ tam nabudozo se pʋpɔzʋʋ pacaɣnɩ pɛ-ɛza. Ɛlɛ ɛpɩsɩɣ ɛkɔɔ lɛ, ɛmaɣnɩ-wɛ paɖiɣni ɖou. Yesu pɩsɩ kɛdɛzaɣ ɖeɖe lɛ, eheyi-wɛ se: ‘Ɩlakɩ ɛzɩma nɛ iɖou alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa? Ñɩɣyʋʋ talaa se paɖʋzɩ-m mon-koyindinaa nesi tɛɛ.’

Eɖiɣni yɔɔdʋʋ mbʋ lɛ, panɩɣ samaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ taŋ. Ɛyaa ɖiɣni kɔm pɔɖɔkɩ laɣɖa nɛ pɛla, lɛlaa ñɔɖɔkɩ koolonzi se pɩha-wɛ mintʋsʋʋ. Pɔñɔtɩnɩ Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa lɛ, nɔɔyʋ lɩɩnɩ samaɣ taa nɛ ewolo Yesu cɔlɔ. Ɛnʋ lɛ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ. Nɛ ɛmʋzɩ Yesu lɩkpaɣzaɣ yɔɔ ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ ɛmʋzɩ Yesu lɩkpaɣzaɣ yɔɔ?

Yudaasɩ ɖiɣni Yesu pɛdʋʋ

Yesu pɔzɩ Yudaasɩ se: ‘Yudaasɩ, lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ ŋwɩlɩɣnɩ koyindinaa se pakpa-m yaa we?’ Toovenim lɛ, lɩkpaɣzaɣ yɔɔ mʋzʋʋ kaakɛ yʋsaɣ na. Yʋsaɣ ŋga kasɩɣaɣnɩ ɛyaa mba pa nɛ Yudaasɩ pɔkɔm yɔ se patɩlɩ Yesu nɛ pakpa-ɩ. Peeɖe Yesu koyindinaa woba nɛ pakpa-ɩ. Ɛlɛ Pɩyɛɛrɩ ñataasɔɔlɩ se esu yem nɛ pɛɖɛnɩ Yesu nɛ ɛtɩlʋ ɛ-yɔɔ. Ɛkpɛɛ ɛ-laɣɖɛ nɛ elo ɛyʋ weyi ɛñɔtɩnɩ-ɩ yɔ. Laɣɖɛ feti ɛ-ñʋʋ nɛ ɖɩkɔ ɛ-nɩwaŋ nɩŋgbaaŋ. Ɛlɛ Yesu tukuni ɛyʋ ɛnʋ ɛ-nɩŋgbaaŋ nɛ ɛwaa-kʋ.

Yesu heyi Pɩyɛɛrɩ se: ‘Pɩsɩnɩ ña-laɣɖɛ ɖi-huyuu taa. Ŋtɩtɩlɩ se manpɩzaɣ mɔnpɔzɩ man-Caa nɛ etiyini-m tiyiyaa kudokiŋ kudokiŋ nɛ paya ma-ñʋʋ yaa we?’ Toovenim, Yesu pɩzaɣ se ɛla mbʋ. Ɛlɛ, Yesu tɩpɔzɩ Ɛsɔ se etiyini-i tiyiyaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛnawa se alɩwaatʋ talaa se e-koyindinaa ɩkpa-ɩ. Pɩ-yɔɔ eyebi ɛ-tɩ nɛ pakpa-ɩ nɛ pɛɖɛna. Đɩkaɣ naʋ mbʋ pɩtalɩ Yesu pʋwayɩ yɔ.

Maatiyee 26:36-56; Luka 22:39-53; Yohanɛɛsɩ 18:1-12.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Yesu nɛ ɛ-apostoloowaa palɩnɩ ɛsɔdaa ɖaŋ taa lɛ, le powoba? Nɛ ɛbɛ Yesu pɔzɩ-wɛ se pala?
 • Yesu pɩsɩ apostoloowaa cɔlɔ lɛ, ɛbɛ paaɖiɣni labʋ ? Nɛ tam ɛzɩma ɛmaɣnɩ-wɛ mbʋ?
 • Mba kɔm pɔ-cɔlɔ kaɖaɣ taa peeɖe? Nɛ ɛbɛ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ wɛɛ ɛlakɩ ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yudaasɩ mʋzɩ Yesu lɩkpaɣzaɣ yɔɔ? Nɛ ɛbɛ Pɩyɛɛrɩ ñalaba?
 • Tɔm ndʋ Yesu pɔzɩ Pɩyɛɛrɩ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ Yesu tɩpɔzɩ Ɛsɔ se etiyini-i tiyiyaa ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Maatiyee 26:36-56.

  Ɛzɩma Yesu tasɩ lɔŋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ pɩkɛnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sɔnɔ? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; Gal.5:17; Efɛ. 4:29, 31, 32)

  Suwe Yesu maɣzaɣ you wondu kpaɣʋ ɛyʋ lɛlʋ yɔɔ? (Mat. 26:52; Luka 6:27, 28; Yoh. 18:36)

 • Kalɩ Luka 22:39-53.

  Ɛsɔ tiyiyu kɔm nɛ ɛkpazɩ Yesu ɖoŋ Jesemaanɩ kaɖaɣ taa yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se Yesu laŋaɣ tisuu yaa we? Lɩzɩ pɩ-taa. (Luka 22:41-43; Iz. 49:8; Mat. 4:10, 11; Ebr. 5:7)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 18:1-12.

  Ɛzɩma Yesu kandɩyɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ se e-koyindinaa ɩtaatukuni-wɛ? Nɛ lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Yoh. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Ebr. 13:6; Yak. 2:25)