Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 6: Kpaɣnɩ Yesu Lʋlʋʋ nɛ Puwolo Ɛ-sɩm Wiye

Hɔɔlʋʋ 6: Kpaɣnɩ Yesu Lʋlʋʋ nɛ Puwolo Ɛ-sɩm Wiye

Petiyi tiyiyu Gabrɩyɛɛlɩ pɛlɛ kɩbanʋ weyi payaɣ se Maarɩɩ yɔ, ɛ-cɔlɔ. Eheyi Maarɩɩ se ɛkaɣ lʋlʋʋ pɩɣa nakɛyɛ, kakaɣ kɛʋ wiyaʋ tam. Pɩɣa ŋga lɛ Yesu, palʋlɩ-kɛ kalakʋ nakʋyʋ taa, peeɖe ninɖiɣyaa kɔm pana-kɛ. Pʋwayɩ lɛ, wɩsɩ ɖɩlɩyɛ ɛyaa nabɛyɛ tɩŋ tɩɩŋa nakɛyɛ nɛ powolo pɩɣa ŋga kɔ-cɔlɔ. Đɩkaɣ naʋ weyi ɛlaba nɛ ɛyaa mba pana tɩɩŋa ŋga yɔ, nɛ ɛzɩma payabɩ Yesu ñʋʋ se pataakʋ-ɩ yɔ.

Đɩkaɣ ɖɔɖɔ Yesu naʋ eɖiɣni yɔɔdɩnʋʋ wɩlɩyaa Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 12. Pɩkɔm pɩla pɩnzɩ hiu nɛ lutozo lɛ, pamɩyɩsɩ Yesu lɩm tɛɛ. Peeɖe ɛpaɣzɩ Kewiyaɣ tɔm susuu. Tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ tiyi-i se ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛla. Ɛlɩzɩ ɛyaa 12 se pasɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ. Ɛyaa mba pasɩnɩ-ɩ yɔ, mba lɛ ɛ-apostoloowaa.

Yesu labɩ ɖɔɖɔ maamaaci lakasɩ sakɩyɛ. Ɛkpaɣ cɛɛkɛ kpakpasɩ nasɩyɩ nɛ kpɔnʋnaa nabɛyɛ nɛ ɛcalɩnɩ ɛyaa kudokiŋ kudokiŋ. Ɛwa kʋdɔndɩnaa, halɩ ɛkʋsɩ sɩɖaa ɖɔɖɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ mbʋ pɩtalɩ Yesu ɛ-kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ, nɛ ɛzɩma ɛsɩba yɔ, pɩ-tɔm. Yesu susi tɔm pɩnzɩ naadozo nɛ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ. Ye mbʋ HƆƆLƲƲ 6 yɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yɔ, tɩkpaɣ pɩnzɩ nzɩ yɔ sɩcɛzɩ 34 pazɩ.

Yesu ɖiɣni tɔm wɩlʋʋ