Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 83: Yerusalɛm Kolonzi

Kɛdaɣ 83: Yerusalɛm Kolonzi
Tʋmlaɖaa ɖiɣni Yerusalɛm kolonzi maʋ

Cɔnɩ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ pɛwɛɛ palakɩ cɩnɛ yɔ. Izrayɛɛlɩ piya ɖiɣni maʋ Yerusalɛm kolonzi. Pɩlabɩ pɩnzɩ 152 yɔ, Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ yɔkʋʋ Yerusalɛm nɛ ɛñaɣzɩ kɩ-nɔnɔsɩ miŋ yɔ. Izrayɛɛlɩ piya lɩnɩ Babilooni papɩsɩ Yerusalɛm lɛ, patɩma ki-kolonzi kpaagbaa.

Ŋmaɣzɩɣ se ɛyaa mba paawɛ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa mbʋ nɛ ti-kolonzi fɛyɩ lɛ, pɩɩwɛ-wɛ ɛzɩma? Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ. Po-koyindinaa pɩzaɣ pɔkɔɔ palabɩnɩ-wɛ you. Ɛlɛ Nehemiya ɖiɣni-wɛ sɩnaʋ lɛɛlɛɛyɔ se pakʋsɩ kolonzi. Ŋsɩm weyi payaɣ se Nehemiya yɔ?

Nehemiya ɛɛkɛ Izrayɛɛlɩ pɩɣa, ɛlɩnɩ Susaŋ ɖenɖe Mɔrdekayɩ nɛ Ɛstɛɛrɩ paawɛ yɔ. Nehemiya lakaɣ tʋmɩyɛ wiyaʋ ɖɩɣa taa. Pɩtɩla, ɛɛkɛ Abiɖe Ɛstɛɛrɩ nɛ Mɔrdekayɩ pa-taabalʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ. Bibl tɩyɔɔdɩ se Nehemiya labɩ tʋmɩyɛ Ɛstɛɛrɩ walʋ Wiyaʋ Asiyerusi. Ɛlɛ, Wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ weyi ɛlɛɣzɩ Asiyerusi kɛ ɛlakaɣ tʋmɩyɛ.

Tɔzɩ se Artasɛrzɛsɩ lɛ wiyaʋ kɩbanʋ weyi ɛɛha liidiye Ɛzra se ewolo ɛkʋsɩ Yehowa kuduyuu Yerusalɛm yɔ. Ɛlɛ, Ɛzra taama tɛtʋ kolonzi nzɩ paayɔkaa yɔ. Yele ɖɩna ɛzɩma pɩlaba nɛ Nehemiya ñama kolonzi nzɩ yɔ.

Artasɛrzɛsɩ haɣ Ɛzra liidiye se ɛkʋsɩ Ɛsɔ kuduyuu yɔ, pɩlakɩ pɩnzɩ 13 kɔyɔ. Nehemiya kɛnɩ nɔɔnɔɔ Wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ sʋlʋm cɛɖʋ sɔsɔ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛnʋ ɖʋwaɣnɩ wiyaʋ vɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ cɔŋaɣnɩ se nɔɔyʋ ɛtaaɖʋ wiyaʋ kɔyɛ. Ɛ-tʋmɩyɛ ɛɛkɛ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ.

Pɩkɔɔ pɩla se kɩyakʋ nakʋyʋ Nehemiya koobu Hanani nɛ ɛyaa nabɛyɛ palɩnɩ Izrayɛɛlɩ pɔkɔɔ se pana Nehemiya. Pɔkɔma lɛ, peheyi-i tɩlasɩ nzɩ sɩ-taa Izrayɛɛlɩ piya wɛɛ yɔ, nɛ Yerusalɛm kolonzi tɔm. Tɔm ndʋ tɩtɩla leleŋ Nehemiya kpem, peeɖe ɛpaɣzɩ Yehowa tɩmnʋʋ pɩ-yɔɔ.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, wiyaʋ na se Nehemiya taa fɛyɩ leleŋ. Pɩ-yɔɔ ɛpɔzɩ-ɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ñɛ-ɛza ñɩŋ mbʋ?’ Nehemiya heyi-i se Yerusalɛm nɛ ki-kolonzi pɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, tɩlabɩnɩ nɛ ɛnʋ wɛɛ mbʋ. Peeɖe wiyaʋ pɔzɩ-ɩ se: ‘Nɛ ɛbɛ ŋñɩnɩɣ yɔ?

Nehemiya ɖiɣni cɔnʋʋ Ɛsɔ kuduyuu maʋ tʋmɩyɛ yɔɔ

Nehemiya se: ‘Ha-m nʋmɔʋ nɛ mowolo Yerusalɛm nɛ mama kolonzi.’ Wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ ɛɛkɛ ɛyʋ kɩbanʋ. Eheyi Nehemiya se ɛpɩzɩɣ ɛɖɛɛ nɛ wiyaʋ ha-ɩ ɖasɩ se sɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛmanɩ kolonzi. Pitileɖi lɛ, Nehemiya talɩ Yerusalɛm nɛ eheyi samaɣ lɩmaɣza wena ɛwɛna yɔ. Pɩlabɩ-kɛ leleŋ nɛ kɔtɔ se: ‘Đɩpaɣzɩ kolonzi maʋ.’

Izrayɛɛlɩ piya koyindinaa nɩ mbʋ piɖiɣni labʋ lɛ, pɔtɔ se: ‘Điwoki peeɖe nɛ ɖɩkʋ-wɛ nɛ pa-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩsɩŋ.’ Nehemiya nɩ mbʋ lɛ, ɛcaa laɣɖa nɛ kɩgbɛzɩŋ nɛ ɛcɛlɩ tʋmlaɖaa nɛ eheyi-wɛ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ nɛ mi-koyindinaa. Iyoo mi-koobiya, mi-piya, mɩ-halaa nɛ mɩ-ɖɩsɩ yɔɔ.’

Samaɣ ɛɛwɛɛ abalɩtʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Pamaɣaɣ kolonzi lɛ, po-you wondu ɩɩwɛ pɔ-cɔlɔ peeɖe kpam. Pɩlakaɣ kɩyakɩŋ 52 lɛ, pɛtɛm kolonzi maʋ. Lɛɛlɛɛyɔ sɔɔndʋ ɛɛtasɩɣ samaɣ kpaʋ kɛ-tɛtʋ taa. Nehemiya nɛ Ɛzra pawɩlɩ samaɣ paɣtʋ nɛ pɩlabɩ-kɛ leleŋ.

Ɛlɛ Izrayɛɛlɩ piya ɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-ta yɔ, tɩtaawɛɛ ɛzɩ ndʋ tɩ-taa paawɛ pʋcɔ nɛ pɛɖɛɛ yomiye taa Babilooni yɔ. Pɛrsɩ wiyaʋ tɔkaɣnɩ kewiyaɣ samaɣ yɔɔ nɛ pɩɩmʋnaa se kala ɛ-tʋmɩyɛ. Ɛlɛ Yehowa tɔm se ɛkaɣ tiyuu wiyaʋ kɩfalʋ nɔɔyʋ nɛ wiyaʋ ɛnʋ ɛkaɣ kɔnʋʋ laŋhɛzɩyɛ samaɣ. Wiyaʋ ɛnʋ lɛ anɩ? Ɛzɩma ɛkaɣ labʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ kɔɔ tɛtʋ yɔɔ? Pɩkɔm pɩla pɩnzɩ 450 mbʋ yɔ pʋcɔ nɛ tɔm ndʋ tɩ-taa ya. Pʋwayɩ lɛ, palʋlɩ pɩɣa sɔsaɣ nakɛyɛ. Đɩkaɣ kɔ-tɔm yɔɔdʋʋ.

Nehemiya ñʋʋ 1 puwolo ñʋŋ 6.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩma pɩɩwɛ Izrayɛɛlɩ piya paawɛ Yerusalɛm taa nɛ kolonzi fɛyɩ lɛ?
 • Anɩ payaɣ se Nehemiya?
 • Tʋmɩyɛ nɖɩ Nehemiya lakaɣ? Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩkɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ?
 • Tɔm ndʋ Nehemiya nɩwa nɛ pɩtɩlabɩ-ɩ ɖeu? Nɛ ɛbɛ ɛlaba?
 • Camɩyɛ lakasɩ nzɩ Wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ labɩ Nehemiya?
 • Ɛzɩma Nehemiya laba nɛ Izrayɛɛlɩ piya koyindinaa tɩpɩzɩ pasɩnzɩ kolonzi maʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Nehemiya 1:4-6 nɛ 2:1-20.

  Ɛzɩma Nehemiya laba nɛ ɛna ndʋ Yehowa maɣzɩɣ yɔ? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Pɩy. 4:7)

 • Kalɩ Nehemiya 3:3-5.

  Mbʋ Tekowa mba laba yɔ pɩwɛ ndɩ nɛ mbʋ “pa-ñʋndɩnaa” ñalaba yɔ. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa? (Neh. 3:5, 27; 2 Tes. 3:7-10; 1 Pɩy. 5:5)

 • Kalɩ Nehemiya 4:1-23.

  Ɛbɛ seɣti Izrayɛɛlɩ piya nɛ patiyele kolonzi maʋ paa paakaɖaɣnɩ-wɛ siŋŋ yɔ? (Neh. 4:6, 8, 9; Keɣa 49:15; Iz. 65:13, 14)

  Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya kɩɖaʋ sazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ?

 • Kalɩ Nehemiya 6:15.

  Pakpaɣʋ fenasɩ naalɛ na nɛ pamanɩ kolonzi yɔ, pɩwɩlɩɣ se tisuu wɛnɩ ɖoŋ weyi? (Keɣa 55:4, 5; Mat. 17:20; 19:26)