Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 80: Ɛsɔ Samaɣ Kʋyɩ Babilooni

Kɛdaɣ 80: Ɛsɔ Samaɣ Kʋyɩ Babilooni

Meedii mba nɛ Pɛrsɩ mba mʋʋ Babilooni yɔ, pɩtalɩ pɩnzɩ naalɛ mbʋ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ cɔnɩ mbʋ pɩlakɩ yɔ. Izrayɛɛlɩ piya ɖiɣni kʋyʋʋ Babilooni se papɩsɩ pɛ-tɛ. Ɛzɩma papɩzaa palɩɩ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa? Aha-wɛ nʋmɔʋ se pɛɖɛɛ pekpe?

Pɛrsɩ wiyaʋ Siiruusi hanɩ-wɛ nʋmɔʋ. Đooo lɔŋ pʋcɔ nɛ palʋlʋʋ Siiruusi lɛ, Yehowa heyi nayʋ Izaayii se ɛma tɔm tʋnɛ Siiruusi yɔɔ: ‘Ŋkaɣ mɔn-sɔɔlɩm labʋ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋmʋʋ tɛtʋ yɔ, paaɖɩkɩ nɔnɔsɩ ñɛ-ɛzɩdaa.’ Mbʋ ɖɔɖɔ pɩlaba alɩwaatʋ ndʋ Siiruusi mʋ Babilooni tɛtʋ yɔ. Đoo wena Meedii mba nɛ Pɛrsɩ mba sʋ tɛtʋ taa nɛ pamʋ-tʋ yɔ, pataaɖɩɣ tɩ-nɔnɔsɩ.

Ɛlɛ, Yehowa tɛ nayʋ kaayɔɔdɩ ɖɔɖɔ se Siiruusi kaɣ paɣtʋ lɩzʋʋ se pama Yerusalɛm tɛtʋ nɛ Ɛsɔ kuduyuu ŋgʋ kɩwɛ peeɖe yɔ. Toovenim Siiruusi lɩzɩ paɣtʋ ndʋ yaa we? Ɛɛɛ, ɛlɩzɩ-tʋ. Siiruusi kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya se: ‘Ɩpɩsɩ Yerusalɛm nɛ ɩma mɩ-Ɛsɔ Yehowa kuduyuu.’ Peeɖe Izrayɛɛlɩ piya mba ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, paɖiɣni ɖɛʋ.

Izrayɛɛlɩ piya ɖiɣni kʋyʋʋ Babilooni

Ɛlɛ, pɩtaakɛ Izrayɛɛlɩ piya mba paawɛ Babilooni yɔ, pe-kpeekpe papɩzaɣnɩ se pɔɖɔ nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ nɛ papɩsɩ Yerusalɛm. Toovenim nʋmɔʋ kaaɖaɣlaa pɩdɩɩfɛyɩ, kɩɖaɣlaa ɛzɩ kilomɛtawaa 800 mbʋ yɔ. Nɛ Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ kaakɩlɩ kpadɩyʋʋ yaa kaakɛ kʋdɔndɩnaa nɛ pataapɩzɩɣ se pɔɖɔ nʋmɔʋ ŋgʋ. Lɛlaa kaawɛnɩ tɩlasɩ lɛɛsɩ nɛ pɩtaahaɣ-wɛ nʋmɔʋ se papɩsɩ Yerusalɛm. Pɩ-yɔɔ Siiruusi heyi mba pataapɩzɩɣ pɩsʋʋ yɔ se: ‘Ɩha ñɩɣlɩm nɛ sika nɛ wondu lɛɛtʋ mba papɩsɩɣ yɔ nɛ papɩzɩ pama Yerusalɛm nɛ Ɛsɔ kuduyuu.’

Nɛ sakɩyɛ ha haɖɛ mba papɩsaɣ Yerusalɛm yɔ. Pɩtasɩ lɛ, Siiruusi cɛlɩ-wɛ caɖasɩ nɛ ñanzɩ nzɩ Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ kaakpaɣ Yehowa kuduyuu tɛɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyɔkaɣ Yerusalɛm yɔ. Nɛ samaɣ kpɛndɩnɩ wondu ndʋ tɩ-tɩŋa nɛ kapɩsɩ Yerusalɛm.

Nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ fenasɩ naanza mbʋ yɔ nɛ pɔkɔɔ patalɩ Yerusalɛm. Pɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩlabɩ pɩnzɩ 70 ɖeyi ɖeyi pɔyɔkʋʋ tɛtʋ nɛ ɛjaɖɛ pɩsɩ njɛyɛ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ Izrayɛɛlɩ piya wɛ pa-maɣmaɣ pɛ-ɛjaɖɛ taa. Ɛlɛ, paa mbʋ pakaɣ tasʋʋ kaɖɛ katʋʋ ɛzɩ ɖɩkɔŋʋʋ naʋ nɛ ɛzɩdaa yɔ.

Izaayii 44:28; 45:1-4; Ɛsdrasɩ 1:1-11.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛzɩ palɩzɩɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ Izrayɛɛlɩ piya ɖiɣni labʋ?
 • Ɛzɩma Siiruusi labɩ Yehowa natʋ tɔm ndʋ Izaayii mawa yɔ, tɩ-yɔɔ?
 • Tɔm ndʋ Siiruusi heyi Izrayɛɛlɩ piya mba pataapɩzɩɣ se papɩsɩ Yerusalɛm yɔ?
 • Ɛbɛ Siiruusi cɛlɩ samaɣ se kɛkpɛndɩnɩ nɛ kowoni Yerusalɛm?
 • Alɩwaatʋ ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya ɖɔm nʋmɔʋ nɛ patalɩ Yerusalɛm?
 • Pɩnzɩ ɛzɩma ɛjaɖɛ kaapɩsɩ njɛyɛ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Izaayii 44:28 nɛ 45:1-4.

  Ɛzɩma Yehowa ñɩɣ niye se natʋ ndʋ ɛyɔɔdɩ Siiruusi yɔɔ yɔ, tɩkaɣ labʋ? (Iz. 5:10, 11; Rom. 4:17)

  Izaayii ma natʋ tɔm ndʋ Siiruusi yɔɔ yɔ, ɛzɩma tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se Yehowa Ɛsɔ pɩzɩɣ ekuli mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, pɩ-yɔɔ? (Iz. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pɩy. 1:20)

 • Kalɩ Ɛsdrasɩ 1:1-11.

  Ɛzɩ mba pataapɩzɩɣ Yerusalɛm pɩsʋʋ paalabʋ yɔ, ɛzɩma sɔnɔ ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpazɩ mba palakɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ yɔ ɖoŋ? (Ɛsd. 1:4, 6; Rom. 12:13; Kol. 4:12)