Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 79: Pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ Mʋʋzɩŋ Pɔʋ Taa

Kɛdaɣ 79: Pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ Mʋʋzɩŋ Pɔʋ Taa

Ou! Pɩwɛ ɛzɩ pɩcaɣ Danɩyɛɛlɩ miŋ saʋ. Ɛlɛ mʋʋzɩŋ ɩɩlakɩ-ɩ nabʋyʋ. Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ? Apɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ mʋʋzɩŋ ɛnɩ ɩ-hɛkʋ taa? Yele ɖɩna.

Lɛɛlɛɛyɔ weyi ɛkɛ Babilooni wiyaʋ yɔ, payaɣ-ɩ se Dariyusi. Ɛsɔɔlɩ Danɩyɛɛlɩ pɩdɩɩfɛyɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Danɩyɛɛlɩ kɛ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ ɛtɛ ɛwɛɛ lɔŋ. Dariyusi lɩzɩ-ɩ se ɛkɛ e-kewiyaɣ taa sɔsaa ñʋʋdʋ. Pɩ-yɔɔ kewiyaɣ taa sɔsaa lɛlaa paɣzɩ sʋsʋʋ Danɩyɛɛlɩ. Ŋna mbʋ palaba yɔ?

Dariyusi

Powoba nɛ peheyi Dariyusi se: ‘Hayɩ wiyaʋ, ɖɩnɩnɩ ɖama se pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ paɣtʋ se kɩyakɩŋ 30 taa, pɩtɩpɔzɩ se nɔɔyʋ ɛsɛɛ ɛsɔ nɔɔyʋ yaa ɛyʋ nɔɔyʋ nɛ pɩtasɩnɩ-ŋ. Ye nɔɔyʋ ɛtɩña paɣtʋ ndʋ yɔ, pʋpɔzʋʋ pɛpɛɖɩ-ɩ mʋʋzɩŋ pɔʋ taa.’ Dariyusi taatɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa mba pañɩnaɣ se paɖʋ paɣtʋ ndʋ yɔ. Ɛlɛ ɛmaɣzɩ se pɩkɛ lɩmaɣza kɩbana, pɩ-yɔɔ eyeba nɛ pama paɣtʋ ndʋ. Ŋgʋ lɛɛlɛɛyɔ paapɩzɩɣ pɛlɛɣzɩ paɣtʋ ndʋ.

Danɩyɛɛlɩ nɩwa se paɖʋ paɣtʋ mbʋ lɛ, ɛkʋyɩ ewolo ɖɩɣa nɛ ɛtɩmɩ ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ ɖooo yɔ. Ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba paanawa se Danɩyɛɛlɩ ɛɛkaɣ yebu Yehowa tɩmnʋʋ. Pa-taa ɛɛwɛ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, lɩmaɣza wena paawɛna se pakʋʋ Danɩyɛɛlɩ yɔ, pɩlakɩ-wɛ ɛzɩ acaɣ labʋ.

Wiyaʋ Dariyusi nɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa mba pañɩnaɣ se paɖʋ paɣtʋ ndʋ lɛ, pɩtɩlabɩ-ɩ ɖeu kaaʋ. Ɛlɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛlɛɣzɩ paɣtʋ. Ye mbʋ pʋmʋnaa se eheyi nɛ pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ mʋʋzɩŋ pɔʋ taa. Ɛlɛ wiyaʋ heyi Danɩyɛɛlɩ se: ‘Mantaɣ liu se ñɛ-Ɛsɔ weyi ŋluŋuu ɛ-tɛɛ yɔ, ɛkaɣ yabʋ ña-ñʋʋ.’

Pitibi Dariyusi yɔɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ, pɩ-yɔɔ ɖoo ana, ɛtɩpɩzɩ ehuuzi ɛzɩyɛ. Tɛʋ fema lɛ, ese ewolo mʋʋzɩŋ pɔʋ cɔlɔ. Ɛnʋ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ peeɖe yɔ mbʋ yɔ. Peeɖe ɛyɔɔdɩnɩ Danɩyɛɛlɩ se: ‘Danɩyɛɛlɩ, Ɛsɔ ɛzadʋ lɩmɖʋyʋ! Ñɛ-Ɛsɔ weyi ŋluŋuu ɛ-tɛɛ yɔ, ɛpɩzaa ɛlɩzɩ-ŋ mʋʋzɩŋ cɩkpaŋ tɛɛ?

Pɛpɛɖɩ Danɩyɛɛlɩ mʋʋzɩŋ pɔʋ taa

Peeɖe Danɩyɛɛlɩ cosaa se: ‘Ɛsɔ tiyi e-tiyiyu nɛ ɛkɔɔ nɛ ehuuzi mʋʋzɩŋ nɔsɩ yɔɔ nɛ ɩtɩlabɩ-m pʋyʋ.’

Peeɖe pɩlabɩ wiyaʋ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Eheyi se palɩzɩ Danɩyɛɛlɩ mʋʋzɩŋ pɔʋ taa. Etiyi se pakpa ɛyaa kɩdɛkɛdaa mba pañɩnaɣ se pakʋ Danɩyɛɛlɩ yɔ, nɛ pɛpɛɖɩ-wɛ mʋʋzɩŋ pɔʋ taa. Patɩɩpɛɖɩ-wɛ nɛ patɩtalɩta mʋʋzɩŋ pɔʋ taa lɛ, mʋʋzɩŋ titem-wɛ nɛ ɩsalɩ pɔ-mɔɔ tɩŋa.

Wiyaʋ Dariyusi ma takayaɣ nɛ ɛɖʋ paɣtʋ e-kewiyaɣ taa ɛyaa kpeekpe nɛ ɛtɔ se: ‘Pɩwɛɛ se paa weyi ɛña Danɩyɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ. Ɛlabɩ maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ. Eholi Danɩyɛɛlɩ mʋʋzɩŋ cɩkpaŋ tɛɛ nɛ ɩtɩtɔɔ-ɩ.’

Danɩyɛɛlɩ 6:2-28.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Anɩ payaɣ se Dariyusi? Ndʋ ɛmaɣzaɣ Danɩyɛɛlɩ yɔɔ?
 • Ɛbɛ abalaa sʋsɩ tɩnaa nabɛyɛ heyi Dariyusi se ɛla?
 • Danɩyɛɛlɩ nɩwa se palɩzɩ paɣtʋ kɩfatʋ lɛ, ɛbɛ ɛlaba?
 • Ɛbɛ yɔɔ piitibi Dariyusi yɔɔɔ nɛ ɛɛpɩzɩɣ se ehuuzi ɛzɩyɛ? Nɛ ɛbɛ ɛlaba tɛʋ kifemuu?
 • Suwe Danɩyɛɛlɩ cosi Dariyusi?
 • Ɛbɛ talɩ ɛya kɩdɛkɛda mba pañɩnaɣ se pakʋ Danɩyɛɛlɩ yɔ? Tɔm ndʋ Dariyusi ma e-kewiyaɣ taa ɛyaa kpeekpe?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 6:2-28.

  Palabɩ nɔɔ Danɩyɛɛlɩ yɔɔ. Ɛzɩma pɩtɔzʋʋ-ɖʋ pana wena koyindinaa ñakɩ se paɖɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ yɔ? (Dan. 6:8; Keɣa 93:20; Iz. 10:1; Rom. 8:31)

  Ɛzɩma Ɛsɔ sɛyaa pɩzɩɣ pamaɣzɩnɩ Danɩyɛɛlɩ nɛ poluzi pa-tɩ “ñʋndɩnaa” tɛɛ sɔnɔ? (Dan. 6:6, 11; Rom. 13:1; Tʋma 5:29)

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋ Danɩyɛɛlɩ kɩɖaʋ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa “tam”? (Dan. 6:17, 21; Fil. 3:16; Natʋ 7:15)