Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 78: Nesi Ma Tɔm Koloŋa yɔɔ

Kɛdaɣ 78: Nesi Ma Tɔm Koloŋa yɔɔ
Nesi ɖiɣni maʋ tɔm koloŋa yɔɔ

Ɛbɛ ɖiɣni labʋ cɩnɛ? Samaɣ wɛ kazandʋ sɔsɔtʋ taa. Babilooni wiyaʋ ya ɛyaa sakɩyɛ. Paawɛɛ pɔñɔʋ sʋlʋm sika nɛ ñɩɣlɩm caɖasɩ nzɩ paakpaɣ-sɩ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ Yerusalɛm yɔ, sɩ-taa. Pɩkɛdaa lɛ, ɛyʋ nɔɔyʋ nesi lɩɩ tuda nɛ sɩpaɣzɩ maʋ tɔm koloŋa yɔɔ. Pɩyɔbɩ ɛyaa tɩŋa yem yɔbɩ

Bɛlsazaarɩ nɛ ɛ-ɛyaa sɔsaa

Lɛɛlɛɛyɔ, Nebukadɩnezaarɩ sayɩ Bɛlsazaarɩ kɛnɩ wiyaʋ. Sɔɔndʋ kpa-ɩ nɛ ɛma kubusi se pɔkɔnɩ lɔŋsɩnɖaa.Wiyaʋ heyi-wɛ se: ‘Weyi ɛpɩzaa nɛ ɛkalɩ matʋ tʋnɛ nɛ ɛlɩzɩ tɩ-tɔbʋʋ yɔ, malakɩ-ɩ kʋjɔŋ sakɩyɛ nɛ ɛkaɣ kɛʋ tozo tʋ kewiyaɣ taa.’ Ɛlɛ lɔŋsɩnɖaa taa nɔɔyʋ tɩpɩzɩ ɛkalɩ matʋ nɛ ɛlɩzɩ tɩ-tɔbʋʋ.

Wiyaʋ ɖoo nɩ kubusi taŋ lɛ, ewolo ɖaŋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa palakaɣ kazandʋ yɔ nɛ eheyi wiyaʋ se: ‘Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ. Abalʋ nɔɔyʋ wɛ ñe-kewiyaɣ taa, ɛsɩm ɛsɔnaa kiɖeɖema. Ñɔ-cɔzɔ Nebukadɩnezaarɩ ɛɛkɛ wiyaʋ lɛ, ɛɛkpaɣ-ɩ nɛ ɛkɛ lɔŋsɩnɖaa tɩŋa ñʋʋdʋ. Payaɣ-ɩ se Danɩyɛɛlɩ. Yele pɔkɔnɩ-ɩ nɛ ɛlɩzɩ-ŋ pʋ-tɔbʋʋ.’

Peeɖe pasʋnɩ Danɩyɛɛlɩ wiyaʋ cɔlɔ. Danɩyɛɛlɩ kizi se ɛɛmʋʋ kʋjɔʋ nakʋyʋ. Pʋwayɩ lɛ, eheyi Bɛlsazaarɩ mbʋ pʋyɔɔ Yehowa kaamʋ alɩwaatʋ natʋyʋ taa kewiyaɣ ɛ-cɔzɔ Nebukadɩnezaarɩ cɔlɔ yɔ. Danɩyɛɛlɩ tɔm se: ‘Ɛkɩlaɣ ɛ-tɩ kpazʋʋ nɛ Yehowa hɔ ɛ-nɩŋgbaaŋ.’

Danɩyɛɛlɩ wolo pɩ-yɔɔ se: ‘Ñɛ yɔ, ŋsɩm mbʋ pɩɩtalɩ ñɔ-cɔzɔ yɔ. Ɛlɛ, ŋwɛɛ ŋkpazɩɣ ña-tɩ ɛzɩ Nebukadɩnezaarɩ ɖɔɖɔ yɔ. Pɔkɔnɩ-ŋ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ caɖasɩ nɛ ñanzɩ nɛ ŋñɔʋ sɩ-taa sʋlʋm. Ŋwɛɛ ŋsaŋ ɛsɔnaa mba pakpaɣ ɖasɩ nɛ pɛɛ polubina yɔ, ɛlɛ ŋtasa Wondu Lɩzɩyʋ Sɔsɔ. Pɩ-yɔɔ Ɛsɔ tiyi nesi nɛ sɩma tɔm tʋnɛ.’

Danɩyɛɛlɩ tasɩ-ɩ heyuu se: ‘Ndʋ pamawa yɔ ndʋ yɔ: MENE, MENE, TEKEL nɛ UFARSƖŊ.’

‘MENE tɔbʋʋ se Ɛsɔ kalɩ ñe-kewiyaɣ kɩyakɩŋ nɛ ɛkɔ ka-ñʋʋ. TEKEL tɔbʋʋ se peteɣdi-ŋ kɩmaɣzʋʋ yɔɔ nɛ pana se ŋtɩkɛ pʋyʋ. UFARSƖŊ tɔbʋʋ se patayɩ ñe-kewiyaɣ nɛ pɛcɛlɩ Meedii mba nɛ Pɛrsɩ mba.’

Alɩwaatʋ ndʋ Danɩyɛɛlɩ yɔɔdaɣ yɔ, Meedii mba nɛ Pɛrsɩ mba kaatɛm talʋʋ Babilooni. Pasʋʋ Ɛjaɖɛ taa nɛ pakʋ Bɛlsazaarɩ. Tɔm ndʋ pama koloŋa yɔɔ nɛ palɩzɩ tɩ-taa yɔ, tɩla mbʋ ɖoo ana a-taa. Ɛlɛ ɛbɛ kɔŋ talʋʋ Izrayɛɛlɩ piya. Đɩkɔŋ naʋ. Ɛlɛ, yele ɖɩna mbʋ pɩtalɩ Danɩyɛɛlɩ yɔ pʋcɔ.

Danɩyɛɛlɩ 5:1-30; 6:1Tɔm Pɔzʋʋ

 • Babilooni wiyaʋ tɔkaɣ kazandʋ nɛ ɛñɔʋ sʋlʋm Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ caɖasɩ taa lɛ, ɛbɛ talɩ-ɩ?
 • Suwe Bɛlsazaarɩ heyi lɔŋsɩnɖaa? Ɛlɛ ɛbɛ patɩpɩzɩ pala?
 • Tɔm ndʋ wiyaʋ ɖoo heyi-i?
 • Ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ heyiɣ wiyaʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tiyi nesi nasɩyɩ se sɩma tɔm koloŋa yɔɔ?
 • Ɛzɩma Danɩyɛɛlɩ lɩzɩ tɔm ndʋ pama koloŋa yɔɔ yɔ, tɩ-taa?
 • Danɩyɛɛlɩ tɩtɛmta yɔɔdʋʋ lɛ, ɛbɛ paɣzɩ labʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 5:1-30; 6:1.

  Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ sɔɔndʋ seu wɛ ndɩ nɛ sɔɔndʋ ndʋ tɩkpa Bɛlsazaarɩ ɛɛna matʋ koloŋa yɔɔ lɛ? (Dan. 5:6, 7; Keɣa 18:9; Rom. 8:35-39)

  Ɛzɩma Danɩyɛɛlɩ lɩzɩ abalɩtʋ ɛwɩlɩ ɛyɔɔdaɣ wiyaʋ nɛ ɛ-ɛyaa sɔsaa ɛzɩdaa lɛ? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Tʋma 4:29)

  Ɛzɩma Danɩyɛɛlɩ ñʋŋ 5 wɩlɩɣ se Ɛsɔ Kewiyitu kɩlɩnɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ? (Dan. 4:17, 25; 5:21)