Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Hɔɔlʋʋ 5: Kpaɣnɩ Babilooni Yomiye Taa Caɣʋ nɛ Puwolo Yerusalɛm Kolonzi Kʋsʋʋ

Hɔɔlʋʋ 5: Kpaɣnɩ Babilooni Yomiye Taa Caɣʋ nɛ Puwolo Yerusalɛm Kolonzi Kʋsʋʋ

Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ Babilooni lɛ, pɩtakɩ pe-tisuu sakɩyɛ. Paapɛɖɩ Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego miŋ momoɖe naɖɩyɛ taa, ɛlɛ Ɛsɔ lɩzɩ-wɛ ɖɩ-taa. Pʋwayɩ Meedii nɛ Pɛrsɩ mba wabɩ Babilooni lɛ, pakpa Danɩyɛɛlɩ pɛpɛɖɩ mʋʋzɩŋ pɔʋ taa, ɛlɛ Ɛsɔ huuzi mʋʋzɩŋ nɔsɩ nɛ ɛlɩzɩ-ɩ pɩ-taa.

Pɩkɔma lɛ, Pɛrsɩ wiyaʋ Siiruusi yele Izrayɛɛlɩ piya se sɩpɩsɩ sɩ-ɛjaɖɛ taa. Kpaɣnɩ pɩnaɣ ŋga pakpaɣ-wɛ nɛ pɛɖɛnɩ Babilooni yomiye taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ papɩsɩ pɛ-tɛ yɔ, pɩlabɩ pɩnzɩ 70 ɖeyi ɖeyi. Papɩsɩ Yerusalɛm lɛ, mbʋ pacalɩ labʋ yɔ lɛ se papaɣzɩ Yehowa kuduyuu maʋ. Ɛlɛ, pɩtɩla pʋyʋ lɛ, koyindinaa sɩnzɩ pa-tʋmɩyɛ. Pɩ-yɔɔ pɩlabɩ pɩnzɩ 22 pʋcɔ nɛ pɛtɛ Ɛsɔ kuduyuu maʋ.

Pʋwayɩ ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma Ɛzra kʋyaa nɛ ɛpɩsɩ Yerusalɛm se ɛñɔɔzɩ Ɛsɔ kuduyuu yɔ. Pɛtɛm Ɛsɔ kuduyuu maʋ nɛ pɩla ɛzɩ pɩnzɩ 47 pʋcɔ nɛ Ɛzra wolo nʋmɔʋ ŋgʋ. Ɛzra kɔm nɛ pɩla pɩnzɩ 13 lɛ, Nehemiya sɩnɩ-ɩ nɛ pakʋsɩ Yerusalɛm kolonzi nzɩ paayɔkaa yɔ. Mbʋ mbʋ pɔyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm Hɔɔlʋʋ KAGBANZƖ taa yɔ, pɩkpɛndɩ pɩnzɩ 152.

Ɛzra nɛ samaɣ paɖiɣni Ɛsɔ tɩmnʋʋ