Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 75: Danɩyɛɛlɩ nɛ Ɛ-taabalaa

Kɛdaɣ 75: Danɩyɛɛlɩ nɛ Ɛ-taabalaa

Wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ kpaɣ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ pawɩlɩ lɔŋ camɩyɛ yɔ nɛ ɛɖɛnɩ Babilooni. Pʋwayɩ lɛ wiyaʋ lɩzɩ pa-taa evebiya mba pakɩlɩ ɖeu nɛ lɛɣtʋ yɔ. Pa-taa evebiya naanza ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ. Pa-taa lɛlʋ lɛ Danɩyɛɛlɩ. Evebiya naadozo mba pakazaa yɔ, Babilooni mba yaɣaɣ-wɛ se Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego.

Nebukadɩnezaarɩ ɛɛsɔɔlaa se pɛkpɛlɩkɩ evebiya mba lɛɣtʋ nɛ pala tʋmɩyɛ ɛ-ɖɩɣa taa. Pɛkpɛlɩkɩɣ-wɛ lɛɣtʋ pɩnzɩ naadozo nɛ pɩtɛ lɛ, ɛlɩzɩ mba pakɩlɩ lɛɣtʋ yɔ, pe-yeke nɛ pasɩnɩ-ɩ nɛ ɛcɔnɩ kewiyaɣ taa tɩlasɩ nasɩyɩ ɖeɖe. Wiyaʋ ñɩnaɣ se pɛwɛɛ ɖoŋ nɛ alaafɩya paakpɛlɩkɩɣ-wɛ lɛɣtʋ ndʋ lɛ. Pɩ-yɔɔ ɛɖʋ paɣtʋ se ɛ-lɩmɖʋyaa se tɔɔnaɣ nɛ vɛ ŋgʋ paɖʋʋ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ yɔ, tɔɔnaɣ nɛ vɛ kʋyʋmʋʋ ŋgʋ pʋpɔzʋʋ paɖʋ evebiya mba.

Danɩyɛɛlɩ, Sadraakɩ, Mesaakɩ nɛ Abɛdɩnego paɖiɣni lɩzʋʋ tisuu mbʋ pɛwɛna yɔ pɩ-taa

Cɔnɩ Danɩyɛɛlɩ nɛ ŋna. Ŋsɩm ndʋ ɛwɛɛ eheyiɣ Nebukadɩnezaarɩ lɩmɖʋyaa ñʋʋdʋ Asɩpenaazɩ yɔ? Danɩyɛɛlɩ wɛɛ eheyiɣ-i se ɛɛtɔkɩ tɔɔnaɣ leleŋ ñɩŋga ŋga paɖʋʋ wiyaʋ yɔ. Peeɖe Asɩpenaazɩ nɩɣzɩ ɛ-taa nɛ ɛtɔ se: ‘Wiyaʋ ɖʋnɩ mbʋ pʋmʋnaa ɩtɔɔ nɛ ɩñɔɔ yɔ. Ye ɩfɛyɩ alaafɩya ɛzɩ evebiya lɛlaa yɔ, meleba.’

Peeɖe Danɩyɛɛlɩ wobi ɛna weyi Asɩpenaazɩ sɩwa se ɛcɔŋnɩ ɛ nɛ ɛ-taabalaa pɔ-yɔɔ yɔ, nɛ eheyi-i se: ‘Mentendi-ŋ maɣzɩ ɖa ña-lɩmɖʋyaa kɩyakɩŋ 10. Cɛlɩ-ɖʋ ɖozi hatʋ nɛ ɖɩtɔɔ nɛ lɩm nɛ ɖɩñɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋŋkɛdɩnɩ-ɖʋ evebiya lɛlaa nɛ ŋna se akɩlɩ weewee.’

Pɔ-yɔɔ cɔnɩyʋ ɛnʋ etisi tɔm ndʋ. Nɛ kɩyakɩŋ 10 tɛma lɛ, Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa paawɛ alaafɩya pɩkɩlɩ evebiya lɛlaa. Pɩ-yɔɔ, pɔ-yɔɔ cɔnɩyʋ yebi-wɛ nɛ pɛwɛɛ pɔtɔkɩ ɖozi hatʋ na, pataatɔkɩ tɔɔnaɣ ŋga wiyaʋ cɛlaɣ-wɛ yɔ.

Pɩnzɩ naadozo tɛma lɛ, pakpaɣ evebiya tɩŋa powoni-wɛ Nebukadɩnezaarɩ ɛzɩdaa. Ɛyɔɔdɩnɩ-wɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛna se Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa paakɩlɩnɩ lɛɣtʋ. Pɩ-yɔɔ ɛlɩzɩ-wɛ se pasɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ labʋ ɛ-ɖɩɣa taa. Nɛ tɔm ndʋ tɩ-tɩŋa wiyaʋ pɔzaɣ Danɩyɛɛlɩ, Sadraakɩ nɛ Abɛdɩnego, paa tɩtɩɩwɛ kaɖɛ ɛzɩma yɔ, pocosaɣ-tʋ nɛ lɛɣtʋ. Paakpaɖɩ lɛɣtʋ cɔjɔnaa nɛ lɔŋsɩnɖaa lɛlaa tam hiu.

Danɩyɛɛlɩ 1:1-21.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Abalɩbiya naanza nzɩ lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ sɩwɛ Babilooni?
 • Lɩmaɣza wena Nebukadɩnezaarɩ labɩ abalɩbiya naanza nzɩ sɩ-yɔɔ? Nɛ paɣtʋ ndʋ ɛɖʋ ɛ-lɩmɖʋyaa?
 • Ɛbɛ Danɩyɛɛlɩ pɔzaa se pala ɛ nɛ ɛ-taabalaa?
 • Pɔtɔɔ ɖozi hatʋ kɩyakɩŋ hiu nɛ pɩtɛ lɛ, ɛbɛ panawa alɩwaatʋ ndʋ pɛkɛdɩ Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa nɛ evebiya lɛlaa yɔ?
 • Ɛzɩma pɩlaba nɛ Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa papaɣzɩ wiyaʋ ɖɩɣa taa tʋmɩyɛ labʋ? Nɛ tam ɛzɩma pakpaɖɩ lɛɣtʋ cɔjɔnaa nɛ lɔŋsɩnɖaa lɛlaa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 1:1-21.

  Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩkaɖɩnɩ takʋʋ nɛ ɖɩwa ɖɛ-ɛjandʋ yɔ, pana wena pʋpɔzaa se ɖɩñaɣ? (Dan. 1:8; Kiɖe 39:7, 10; Gal.6:9)

  Takʋʋ nɛ kaɖɛ nɖɩ evebiya katɩɣ sɔnɔ? (Dan. 1:8; Ad. 20:1; 2 Kɔr. 6:17-7:1)

  Ɛzɩma ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ Ebree evebiya naanza panɛ pɔ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ sukuli labʋ nʋmɔʋ taa? (Dan. 1:20; Iz. 54:13; 1 Kɔr. 3:18-20)