Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 74: Abalʋ Weyi Ɛfɛyɩ Sɔɔndʋ Yɔ

Kɛdaɣ 74: Abalʋ Weyi Ɛfɛyɩ Sɔɔndʋ Yɔ

Na ɛzɩma samaɣ wɛɛ kohoŋuu evebu ɛnʋ yɔ. Ŋsɩmɩ-ɩ? Payaɣ-ɩ se Yereemii. Ɛɛkɛ nayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Ɛyaa ɖiɣni hoŋuu Yereemii

Wiyaʋ Yoziyaasɩ paɣzɩ sɩɩnaa yɔkʋʋ ɛjaɖɛ taa pitileɖi lɛ, Yehowa lɩzɩ Yereemii se ɛpɩsɩ nayʋ. Yereemii maɣzaɣ se ɛɛpɩzɩɣ ɛkɛ nayʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkɛ pɩɣa taŋayʋ. Ɛlɛ Yehowa heyi-i se ɛsɩɣnɩ-ɩ.

Yereemii kaaheyi Izrayɛɛlɩ piya se siyele kɩdɛkɛdɩm labʋ. Ɛtɔm se: ‘Ɛsɔnaa mba ajɛɛ sɛɣ yɔ, pɛkɛ cɛtɩm ɛsɔnaa.’ Ɛlɛ, Izrayɛɛlɩ piya kaasɔɔlɩ sɩʋ kpelisi sɛʋ pɩkɩlɩ Ɛsɔ toovenim tʋ Yehowa sɛʋ. Yereemii heyi samaɣ se Ɛsɔ kaɣ ka-nɩŋgbaaŋ hɔm ka-kɩwɛɛkɩm labʋ yɔɔ, ɛlɛ kɛwɛɛ kohoŋuu-i.

Pɩnzɩ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Yoziyaasɩ sɩ. Ɛsɩba nɛ pɩla fenasɩ naadozo lɛ, Yowakim pɩsɩ wiyaʋ. Yereemii wolo pɩ-yɔɔ nɛ eheyiɣ samaɣ se: ‘Ye itiyele kɩwɛɛkɩm labʋ yɔ, pɔyɔkʋʋ Yerusalɛm.’ Peeɖe cɔjɔnaa kpa-ɩ nɛ pɔtɔŋ se: ‘Ŋsɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ŋyɔɔdɩ tɔm ndʋ.’ Nɛ peheyi Izrayɛɛlɩ awumbiya se: ‘Yereemii mʋnɩ sɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɖɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ.’

Ɛzɩ ɛbɛ Yereemii kaɣ labʋ yɔ? Sɔɔndʋ tɩkpa-ɩ. Eheyi pa-tɩŋa se: ‘Yehowa tiyini-m se meheyi-mɩ tɔm ndʋ ɩnɩwa yɔ. Ɩtɩlɛɣzɩ mɩ-wɛtʋ yɔ, Ɛsɔ yɔkʋʋ Yerusalɛm. Ɛlɛ ɩtɩlɩ camɩyɛ ye ɩkʋ-m yɔ, ɩkʋ-m ɖulum.’

Awumbiya tɩkʋ Yereemii, ɛlɛ patɩlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ. Pɩ-yɔɔ Babilooni wiyaʋ Nebukadɩnezaarɩ woba nɛ ɛla you nɛ Yerusalɛm. Ɛkpa Izrayɛɛlɩ piya nɛ papɩsɩ e-yomaa. Ɛkpa sakɩyɛ nɛ ewoni Babilooni. Maɣzɩ nɛ ŋna, ɛzɩma ŋlakɩ ye ɛyaa nabɛyɛ ɩkpa-ŋ nɛ powoni-ŋ ɛjaɖɛ nɖɩ ŋsɩŋ yɔ ɖɩ-taa?

Yereemii 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Awiya 24:1-17.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Evebu weyi lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ?
 • Paaheyi Yereemii se ɛpɩsɩ nayʋ lɛ, suwe ɛmaɣzaa? Ɛlɛ tɔm ndʋ Yehowa heyi-i?
 • Tɔm ndʋ Yereemii wobi pɩ-yɔɔ nɛ eheyiɣ samaɣ?
 • Ɛbɛ cɔjɔnaa laba se Yereemii eyele tɔm ndʋ tɩ-yɔɔdʋʋ? Ɛlɛ ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛfɛyɩ sɔɔndʋ?
 • Izrayɛɛlɩ piya kizaa se paalɛɣzɩɣ pɛ-wɛtʋ lɛ, ɛbɛ talɩ-wɛ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yereemii 1:1-8.

  Ɛzɩ Yereemii kɩɖaʋ wɩlʋʋ yɔ, ɛbɛ sɩɣnɩ ɛyʋ se ɛla Yehowa tʋmɩyɛ camɩyɛ? (2 Kɔr. 3:5, 6)

  Ɛzɩma Yereemii kɩɖaʋ sɩɣnɩ piya evelisi nzɩ sɩkɛ Krɩstʋ mba sɔnɔ yɔ? (Ekl. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 • Kalɩ Yereemii 10:1-5.

  Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yereemii kpaɣ nɛ ɛwɩlɩ se pɩtɩmʋna se pataa liu sɩʋ kpelisi? (Yer. 10:5; Iz. 46:7; Hab. 2:19)

 • Kalɩ Yereemii 26:1-16.

  Yehowa heyi Yereemii se ‘taasaɣ tɔm natʋyʋ.’ Sɔnɔ pata-m numwaa mba pakazaa yɔ paasusuu tɔm lɛ, ɛzɩma pakpakɩɣ tɔm ndʋ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ? (Yer. 26:2; Wp. 4:2; Tʋma 20:27)

  Đa Yehowa Aseɣɖe tɩnaa mba ɖisusuu tɔm ajɛɛ sakɩyɛ taa yɔ, kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yereemii ha-ɖʋ? (Yer. 26:8, 12, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 • Kalɩ 2 Awiya 24:1-17.

  Yuda mba kizaa se paalakɩ Yehowa sɔɔlɩm lɛ, ɛbɛ talɩ-wɛ? (2 Aw. 24:2-4, 14)