Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 73: Wiyaʋ Kɩbanʋ Yoziyaasɩ

Kɛdaɣ 73: Wiyaʋ Kɩbanʋ Yoziyaasɩ

Yoziyaasɩ ɛɛwɛnɩ cɛɛkɛ pɩnzɩ lutozo lɛ ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ cejewee naalɛ wena aawɛnɩ hadɛ kiŋ yɔ, a-wiyaʋ. Ɛtaatalɩ se ɛkɛ wiyaʋ. Pɩ-yɔɔ kajalaɣ taa ɛyaa sɔsaa nabɛyɛ sɩɣaɣnɩ-ɩ nɛ ɛcɔŋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ.

Yoziyaasɩ pɩsɩ wiyaʋ nɛ pɩla pɩnzɩ lʋbɛ lɛ, ɛpaɣzɩ ñɩnʋʋ Yehowa. Ɛtɩŋ awiya kɩbama ɛzɩ Daviid, Yozafatɩ nɛ Ezekiyasɩ yɔ, pa-kɩɖaʋ. Ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ mbʋ lɛ, Yoziyaasɩ lʋbɩnɩ sɩɩnaa latʋ.

Wiyaʋ Yoziyaasɩ nɛ ɛ-ɛyaa pɛwɛɛ pɔyɔkʋʋ sɩʋ kpelisi

Izrayɛɛlɩ piya wɛɣ palakɩ kɩdɛkɛdɩm sɔsɔm yɔ, pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ. Poluŋaɣ nɛ pɛsɛɣ sɩʋ kpelisi. Pɩ-yɔɔ Yoziyaasɩ nɛ ɛ-ɛyaa palɩwa nɛ palʋkɩnɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ se palɩzɩ-pʋ pɛ-ɛjaɖɛ taa. Pɩɩkɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ sɛɣaɣ sɩʋ kpelisi. Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ yɔɔ Yoziyaasɩ nɛ ɛ-ɛyaa, paɖiɣni yɔkʋʋ sɩʋ kpelisi.

Pʋwayɩ lɛ, Yoziyaasɩ lɩzɩ ɛyaa naadozo se paɖaɣnɩ Ɛsɔ kuduyuu. Samaɣ hanɩ liidiye nɖɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩpɔzaɣ yɔ. Paɖaɣnaɣ Ɛsɔ kuduyuu lɛ, cɔjɔ sɔsɔ Hilikiya hiɣ wonuu kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Ɛna takayaɣ ŋga Yehowa eeheyi Moyizi se ɛma yɔ, ka-maɣmaɣ. Keleba pɩlabɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ.

Pakpaɣ takayaɣ ŋga nɛ powoni Yoziyaasɩ cɔlɔ lɛ, ɛpɔzɩ se pakalɩ-kɛ. Ekemsi ka-taa tɔm lɛ, Yoziyaasɩ na se samaɣ yebi ɖɔm paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Pɩwɩzɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛcɩyɩ e-tokonaa ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ. Peeɖe ɛyɔɔdaa se: ‘Yehowa taa wɩɣnɩ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa-caanaa tɩɖɔkɩ paɣtʋ ndʋ pama takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ.’

Safaanɩ nɛ Wiyaʋ Yoziyaasɩ

Yoziyaasɩ pɔzɩ cɔjɔ sɔsɔ Hilikiya se ɛñɩnɩ nɛ ɛna mbʋ Yehowa kaɣ-wɛ labʋ yɔ. Hilikiya wolo halʋ weyi payaɣ-ɩ se Uluda yɔ, ɛ-tɛ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ tɔm ndʋ. Uluda kaakɛ nayʋ. Nɛ eheyi Hilikiya tɔm ndʋ Yehowa heyi-i se eheyi Yoziyaasɩ yɔ. Eheyi Hilikiya se: ‘Pɔkɔŋ Yerusalɛm nɛ kɩ-samaɣ nɩŋgbaaŋ hɔm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛsɛ sɩɩnaa nɛ pala nɛ kɩdɛkɛdɩm su ɛjaɖɛ taa. Ɛlɛ tɔm tʋnɛ, ña-sɩm wayɩ tɩkaɣ labʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ña Yoziyaasɩ lɛ ŋlabɩ mbʋ pɩwɛɛ ɖeu yɔ.’

4 Awiya 34:1-28.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Pɩnzɩ ɛzɩma Yoziyaasɩ wɛna nɛ ɛpɩsɩ wiyaʋ? Ɛtɔɔ kewiyaɣ nɛ pɩla pɩnzɩ lʋbɛ lɛ, ɛbɛ ɛpaɣzɩ labʋ?
 • Ɛbɛ Yoziyaasɩ ɖiɣni labʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ cɩnɛ?
 • Paɖaɣnaɣ Ɛsɔ kuduyuu lɛ, ɛbɛ cɔjɔ sɔsɔ hiwa?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yoziyaasɩ cɩyɩ e-tokonaa?
 • Tɔm ndʋ Yehowa tiyi Uluda se eheyi Yoziyaasɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 4 Awiya 34:1-28.

  Kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yoziyaasɩ haɣ mba pakatɩ kaɖɛ pa-pɩjatʋ taa yɔ? (4 Aw. 33:21-25; 34:1, 2; Keɣa 26:10)

  Tʋma sɔsɔna wena Yoziyaasɩ laba ɛtɔɔ kewiyaɣ nɛ pɩla pɩnzɩ 8, 12, 18 lɛ? (4 Aw. 34:3, 8)

  Wiyaʋ Yoziyaasɩ nɛ cɔjɔ sɔsɔ Hilikiya peɖiɣzini po-lona Ɛsɔ sɛtʋ taa. Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Aw. 34:9-13; Ad. 11:14; 1 Kɔr 10:31)