Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 72: Ɛsɔ Sɩnɩ Wiyaʋ Ezekiyasɩ

Kɛdaɣ 72: Ɛsɔ Sɩnɩ Wiyaʋ Ezekiyasɩ

Ŋsɩm mbʋ pʋyɔɔ abalʋ ɛnʋ yɔ ɛwɛɛ ɛtɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ? Ɛbɛ yɔɔ elema takayɩsɩ nzɩ yɔ kɩlaʋ pɩyɛ yɔɔ Yehowa ɛzɩdaa? Ɛ-hɩɖɛ lɛ Ezekiyasɩ. Ɛɛkɛ Izrayɛɛlɩ hadɛ kiŋ cejewee naalɛ wiyaʋ. Ɛlɛ ɛwɛ kʋñɔŋ taa kpem. Ɛbɛ yɔɔ?

Wiyaʋ Ezekiyasɩ ɖiɣni tɩmʋʋ

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Asiirii sɔɔjanaa tɛm yɔkʋʋ hayo kiŋ cejewee 10. Yehowa yebi nɛ pɩla mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, cejewee ana alakaɣ kɩwɛɛkɩm siŋŋ. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ Asiirii sɔɔjanaa kɔm labʋ you nɛ cejewee naalɛ kewiyaɣ ŋga pɩkazaa yɔ.

Asiirii wiyaʋ tiyini Wiyaʋ Ezekiyasɩ takayɩsɩ nzɩ elem Yehowa ɛzɩdaa mbʋ yɔ. Sɩ-taa ɛtʋwaɣ Yehowa nɛ eheyiɣ Ezekiyasɩ se ewoni ɛ-tɩ nɛ pakpa-ɩ. Pɩ-yɔɔ Ezekiyasɩ tɩmnɩ Yehowa se: ‘Hayɩ Yehowa, lɩzɩ-ɖʋ Asiirii wiyaʋ nesi tɛɛ. Nɛ ajɛɛ kpeekpe tɩlɩ se ñe-yeke koŋ ñɛkɛnɩ Ɛsɔ.’ Yehowa welisi Ezekiyasɩ adɩma na?

Ezekiyasɩ ɛɛkɛ wiyaʋ kɩbanʋ. Ɛfɛyɩ ɛzɩ Izrayɛɛlɩ cejewee 10 awiya kɩdɛkɛda yɔ. Ɛfɛyɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛ-caa wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ Ahazɩ yɔ. Ezekiyasɩ ñakaɣ pana nɛ ɛɖɔŋ Yehowa paɣtʋ tɩŋa yɔɔ. Pɩ-yɔɔ Ezekiyasɩ labɩ adɩma nɛ pɩtɛ lɛ, nayʋ Izaayii tiyini-i Yehowa tɔm tʋnɛ: ‘Asiirii wiyaʋ ɛɛkaɣ sʋʋ Yerusalɛm taa. Ɛ-sɔɔja nɔɔyʋ ɛɛkaɣ ñɔtɩnʋʋ Yerusalɛm tɛtʋ. Nɛ ɛɛkaɣ ñɩmɩyɛ tɔʋ tɩ-taa.’

Cɔnɩ kɩlɛmʋʋ ŋgʋ kɩwɛ hayʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Sɔɔjanaa mba pasɩba yɔ, ŋsɩm wɛ? Pɛkɛ Asiirii mba. Yehowa tiyi e-tiyiyu nɔɔyʋ nɛ ɖoo kʋyʋma taa lɛ, ɛkʋ Asiirii sɔɔjanaa 185000. Peeɖe Asiirii wiyaʋ sewa nɛ ɛpɩsɩ ɛ-tɛ.

Asiirii sɔɔjanaa mba pasɩba yɔ

Payabɩ cejewee naalɛ kewiyaɣ ñʋʋ. Ka-taa ɛyaa caɣ wezuu laŋhɛzɩyɛ taa pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛlɛ, Ezekiyasɩ kɔm nɛ ɛsɩ lɛ, ɛ-pɩyalʋ Manaasee pɩsɩ wiyaʋ. Manaasee wayɩ lɛ, Amooni pɩsɩnɩ wiyaʋ. Manaasee nɛ Amooni paakɛ awiya kɩdɛkɛda. Pɩ-yɔɔ kɩdɛkɛdɩm paɣzɩ labʋ ɛjaɖɛ taa. Amooni lɩmɖʋyʋ kʋ-ɩ lɛ, ɛ-pɩyalʋ Yoziyaasɩ pɩsɩ cejewee naalɛ wiyaʋ.

2 Awiya 18:1-36; 19:1-37; 21:1-25.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Abalʋ weyi lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Ɛbɛ yɔɔ ɛwɛ kʋñɔŋ taa?
 • Takayɩsɩ nzɩ Ezekiyasɩ lem Ɛsɔ ɛzɩdaa mbʋ yɔ? Nɛ adɩma wena ɛlaba?
 • Wiyaʋ weyi Ezekiyasɩ kaakɛnaa? Nɛ tɔm ndʋ Yehowa kaatɩŋnɩ Izaayii yɔɔ nɛ eheyi-i?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ Yehowa tiyiyu labɩ Asiirii sɔɔjanaa?
 • Toovenim alɩwaatʋ natʋyʋ cejewee naalɛ kewiyaɣ kaawɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Ɛlɛ, ɛbɛ laba Ezekiyasɩ sɩm wayɩ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 2 Awiya 18:1-36.

  Tɔm ndʋ Asiirii tʋ Rabɩsakee kaayɔɔdaa se pɩyɔlɩ Izrayɛɛlɩ piya? (2 Aw. 18:19, 21; Egl. 5:2; Keɣa 63:4)

  Yehowa Aseɣɖe tɩnaa wɛɣ takɩm taa lɛ, ɛzɩma pamaɣzɩɣnɩ Ezekiyasɩ? (2 Aw. 18:36; Keɣa 38:2; Ad. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 • Kalɩ 2 Awiya 19:1-37.

  Sɔnɔ kʋñɔŋ talɩɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɛ, ɛzɩma palakɩ ɛzɩ Ezekiyasɩ yɔ? (2 Aw. 19:1, 2; Ad. 3:5, 6; Ebr. 10:24, 25; Yak. 5:14, 15)

  Ɛzɩma pawabɩ Wiyaʋ Senakeribʋ tam naadozo? Nɛ ɛbɛ pɩsɩŋnaa? (2 Aw. 19:32, 35, 37; Natʋ 20:2, 3)

 • Kalɩ 2 Awiya 21:1-6, 16.

  Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔ se Yerusalɛm awiya taa lɛ, Manaasee kɩlɩnɩ labʋ kɩdɛkɛdɩm? (4 Aw. 33:4-6, 9)