Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 71: Ɛsɔ Kaɣ Kɔnʋʋ Paradisuu

Kɛdaɣ 71: Ɛsɔ Kaɣ Kɔnʋʋ Paradisuu

Kɩlɛmʋʋ kʋnɛ kɩkpaɣ Paradisuu ŋgʋ Ɛsɔ wɩlɩ nayʋ Izaayii yɔ. Yoonaasɩ sɩba pitileɖi lɛ Izaayii caɣ wezuu.

Ɛyaa wɛ Paradisuu taa

Paradisuu tɔbʋʋ lɛ se “kaɖaɣ.” Pɩɩtɔzʋʋ-ŋ tɔm ndʋ ɖɩtɛm kpɛlɩkʋʋ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ? Kɩwɛ ɛzɩ kaɖaɣ kɩbaŋa ŋga Yehowa Ɛsɔ ɛɛlaba se Aɖam nɛ Ɛva pacaɣ ka-taa yɔ, yaa we? Ɛlɛ tɛtʋ tɩŋa kaɣ pɩsʋʋ Paradisuu wiɖiyi na?

Yehowa eeheyi nayʋ Izaayii se ɛma Paradisuu ŋgʋ kɩkaɣ kɔm yɔ, kɩ-yɔɔ tɔm nɛ pɩɩwazɩ Ɛsɔ samaɣ. Ɛtɔm se: ‘Kpoŋ nɛ heɣsi pakaɣ kpɛndʋʋ ɖɩzʋyɛ nɛ pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Newee nɛ tɔɔyɩŋ piya pakaɣ kpɛndʋʋ tɔɔnaɣ nɛ piya cikpesi kaɣnɩ pɔ-yɔɔ cɔnʋʋ. Halɩ pɩɣa kaɣ leɣyuu nɛ ɖʋm weyi ɛwɛ sɔtʋ yɔ, ɛlɛ ɛɛlakɩ-kɛ nabʋyʋ.’

Sakɩyɛ kaɣ yɔɔdʋʋ se: ‘Pɩɩkaɣ labʋ mbʋ wiɖiyi kpa. Đooo yɔ, tɩlasɩ wɛnɩ paa ɖooye tɛtʋ yɔɔ nɛ mbʋ pɩkaɣ wɛʋ tam.’ Ɛlɛ maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Le Ɛsɔ kaasɩ Aɖam nɛ Ɛva?

Ɛsɔ kaasɩ Aɖam nɛ Ɛva Paradisuu taa. Pa-kaañamtʋ yɔɔ kɛ pɔɖɔɔnɩ-wɛ peeɖe nɛ pakpadɩyɩ nɛ pasɩ. Ɛsɔ tɔm se ɛkaɣ haʋ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ mbʋ payɩ Aɖam nɛ Ɛva pelesaa yɔ.

Cee wayɩ Paradisuu taa kañatʋ nɛ wɩzasɩ paakaɣ wɛʋ. Laŋhɛzɩyɛ kiya kaɣnɩ wɛʋ peeɖe. Ɛyaa tɩŋa kaɣ wɛʋ alaafɩya nɛ pacaɣ koboyaɣ taa. Pɩtɩŋa pɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ mbʋ Ɛsɔ ɛɛɖʋ kiɖe tɛɛ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ pɩla mbʋ yɔ.

Izaayii 11:6-9; Natʋ 21:3, 4.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Tʋmɩyɛ nɖɩ Izaayii lakaɣ? Ɛzɩmtaa ɛcaɣ wezuu? Nɛ ɛbɛ Yehowa wɩlɩ-ɩ?
 • Paradisuu tɔbʋʋ lɛ suwe? Ɛbɛ yɔɔ pɩtɔzʋʋ-ŋ?
 • Tɔm ndʋ Yehowa heyi Izaayii se ɛma cee wayɩ Paradisuu yɔɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ pɔɖɔɔnɩ Aɖam nɛ Ɛva Paradisuu taa?
 • Ɛbɛ Yehowa tɔm se ɛkaɣ labʋ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Izaayii 11:6-9.

  Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ se ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa laŋhɛzɩyɛ nɖɩ kaɣ wɛʋ kpɩna nɛ ɛyaa pɛ-hɛkʋ taa? (Keɣa 148:10, 13; Iz. 65:25; Ez. 34:25)

  Ɛzɩma Izaayii tɔm kɔŋ pɩ-taa Yehowa samaɣ taa sɔnɔ? (Rom. 12:2; Efɛ. 4:23, 24)

  Alakɩ nɛ ɛyaa lɛɣzɩɣ wɛtʋ sɔnɔ? Nɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ? (Iz. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 • Kalɩ Natʋ 21:3, 4.

  Ɛzɩma Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ yɔɔdʋʋ se ɛkaɣ caɣʋ ɛyaa hɛkʋ taa yɔ, pɩtɛkɛ toovenim taa; ɛlɛ fezuu taa? (Lev. 26:11, 12; 4 Aw. 6:18; Iz. 66:1; Natʋ 21:2, 3, 22-24)

  Ɛzɩtɛɣlɩm mbʋ nɛ wɩzasɩ nzɩ ɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ? (Luka 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Natʋ 21:4)