Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 70: Yoonaasɩ nɛ Kpakpayaɣ Sɔsaɣ

Kɛdaɣ 70: Yoonaasɩ nɛ Kpakpayaɣ Sɔsaɣ

Cɔnɩ abalʋ ɛnʋ yɔ lɩm taa, pɩtɔɔ-ɩ yaa we? Kpakpayaɣ ŋga yɔ, kacaɣ-ɩ libu. Ŋsɩm abalʋ ɛnʋ yaa we? Payaɣ-ɩ se Yoonaasɩ. Yele ɖɩna mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ.

Yoonaasɩ kaakɛ nayʋ. Eliizee sɩba pitileɖi lɛ, Yehowa heyi Yoonaasɩ se: ‘Kʋyɩ ŋwolo Niniivi, tɛtʋ sɔsɔtʋ taa. Ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pa-kañatʋ paɣlɩ pɩdɩɩfɛyɩ mɛ-ɛzɩdaa nɛ mancaɣ se ŋwolo nɛ ŋheyi-wɛ tʋ.’

Yoonaasɩ nɛ kpakpayaɣ sɔsaɣ

Ɛlɛ Yoonaasɩ taasɔɔlɩ se ewolo. Ɛkʋyɩ nɛ ɛsʋʋ mɛlɛ nɛ ɛkpaɣ nʋmɔʋ tuluŋa se eposini Niniivi. Nɛ Yoonaasɩ lakasɩ nzɩ sɩtɩkɛdɩnɩ Yehowa, pɩ-yɔɔ etiyi helim sɔsɔm teŋgu yɔɔ. Helim mbʋ pɩmakaɣ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ mɛlɛ caɣ kʋsʋʋ lɩm. Nɛ sɔɔndʋ pazɩ pɩkpa mɛlɛ sayaa nɛ pamakɩ kubusi nɛ payaɣ pa-agɔlɩma se asɩnɩ-wɛ.

Pɩkɛdaa lɛ, Yoonaasɩ heyi-wɛ se: ‘Mɛnsɛɣ Yehowa, Ɛsɔ weyi ɛlɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tataa yɔ. Nɛ mɛwɛɛ menseɣ Yehowa ɛzɩdaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, maacaɣ se mala tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋ-m yɔ.’ Nɛ mɛlɛ sayaa pɔzɩ-ɩ se: ‘Đɩlabɩ-ŋ we nɛ helim sɩŋ?’

Yoonaasɩ cosi-wɛ se: ‘Ɩkpaɣ-m nɛ ɩpɛɖɩ-m teŋgu taa nɛ kɩhɛɛ.’ Mɛlɛ sayaa kizi. Ɛlɛ helim tɛzɩɣ kpaʋ ɖoŋ kɩkpaʋ nɛ pɛtɛzɩ sɛlʋʋ Yoonaasɩ nɛ pɛpɛɖɩ teŋgu taa. Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, helim sɩŋ nɛ teŋgu hɛɛ limm.

Nɛ Yoonaasɩ tikaɣ lɩm tɛɛ mɩɩɩ lɛ, kpakpayaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ libi-i. Ɛlɛ ɛtɩsɩ. Ɛcaɣ kpakpayaɣ ŋga ko-lotu taa kɩyakɩŋ naadozo nɛ ɖoo naadozo. Yoonaasɩ wɛɛ ekpiɖiɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩña Yehowa tɔm nɛ ewolo Niniivi. Ŋsɩm mbʋ ɛlaba yɔ?

Yoonaasɩ tɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɩ. Peeɖe Yehowa laba nɛ kpakpayaɣ huu Yoonaasɩ nɛ kɔtɔ kidiiliŋ yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, Yoonaasɩ wolo Niniivi. Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se pʋmʋnaa se ɖɩla mbʋ mbʋ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ yɔ, yaa we?

Yoonaasɩ Takayaɣ.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Aakɛ Yoonaasɩ? Nɛ tɔm ndʋ Yehowa kaaheyi-i?
 • Yoonaasɩ taasɔɔlɩ se ewolo ɖenɖe Yehowa tiyaɣ-ɩ lɛ, ɛbɛ ɛlaba?
 • Ɛbɛ Yoonaasɩ heyi mɛlɛ sayaa se pala nɛ helim sɩŋ?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ talɩ Yoonaasɩ etikaɣ lɩm tɛɛ lɛ?
 • Kɩyakɩŋ ɛzɩma Yoonaasɩ labɩ kpakpayaɣ sɔsaɣ lotu taa? Nɛ ɛwɛɛ peeɖe lɛ, ɛbɛ ɛlaba?
 • Yoonaasɩ lɩnɩ kpakpayaɣ lotu taa lɛ, le ewoba? Nɛ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ pɩ-taa?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ Yoonaasɩ 1:1-17.

  Peheyi Yoonaasɩ se ewolo esusi tɔm Niniivi mba lɛ, pɩlabɩ-ɩ ɛzɩma? (Yon. 1:2, 3; Ad. 3:7; Ekl. 8:12)

 • Kalɩ Yoonaasɩ 2:1, 2, 10.

  Ɛzɩma mbʋ pɩlabɩ Yoonaasɩ yɔ, pɩkpazɩɣ ɖe-lidaʋ ɖoŋ se Yehowa nɩɣ ɖa-adɩma? (Keɣa 21:25; 33:7; 1 Yoh. 5:14)

 • Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:1-10.

  Yoonaasɩ kizi tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ, ɛlɛ Yehowa tɩlɔ-ɩ. Ɛtasɩ-ɩ tʋmɩyɛ haʋ. Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ? (Keɣa 102:14; 1 Pɩy. 5:10)

  Ɛzɩma Yoonaasɩ lakasɩ wɩlɩɣ-ɖʋ se pɩtɩmʋna se ɖɩkʋ ɛyaa tɔm ɛza yɔɔ, ɖɔ-tɔm susuu taa? (Yoh. 3:6-9; Ekl. 11:6; Tʋma 13:48)