Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Kɛdaɣ 68: Abalɩbiya Nzɩ Pefezaa Yɔ

Kɛdaɣ 68: Abalɩbiya Nzɩ Pefezaa Yɔ

Maɣzɩ se pɩɣa nakɛyɛ sɩba. Ɛzɩma pɩkɛɣnɩ ko-ɖoo ye pefezi-kɛ? Pɩtʋʋ fɛyɩ ɛ-taa lakɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ! Ɛlɛ, ye ɛyʋ ɛsɩba ɛpɩzɩɣ efe na? Tɔm ndʋ tɩɩtɛm labʋ wiɖiyi na?

Cɔnɩ abalʋ ɛnʋ yɔ, nɛ halʋ ɛnʋ yɔ nɛ pɩɣa ŋga yɔ. Nayʋ Eliya lɛ abalʋ ɛnʋ. Nɛ halʋ ñaakɛ Sarfaatɩ tɛtʋ taa lelu nɔɔyʋ nɛ ɛ-pɩɣa kɛlɛ abalɩbɩɣa ŋga. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, abalɩbɩɣa ŋga kahɩnɩ kʋdɔŋ. Pɩkɔɔ pɩkɩlɩ-kɛ nɛ kasɩ. Peeɖe Eliya heyi halʋ se: ‘Cɛlɩ-m ña-pɩɣa.’

Eliya nɛ lelu nɛ ɛ-pɩɣa ŋga pefezaa yɔ

Eliya kpaɣ pɩɣa ŋga nɛ ɛkpazɩ ɛsɔdaa ɖaŋ taa nɛ ɛhɩzɩ-kɛ kaɖʋ yɔɔ. Nɛ ɛtɩm nɛ ɛtɔ se: ‘Hayɩ Yehowa, la nɛ pɩɣa fe.’ Nɛ pɩɣa paɣzɩ fezuu. Nɛ Eliya kpaɣ-kɛ nɛ etina nɛ eheyi halʋ se: ‘Ŋnaɣ! Ña-pɩyalʋ wɛ wezuu!’ Pɩ-yɔɔ ko-ɖoo taa pazɩ pɩla leleŋ mbʋ yɔ.

Payaɣaɣ Yehowa nayʋ sɔsɔ lɛlʋ se Eliizee. Ɛɛkɛ Eliya lɩmɖʋyʋ pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩɣ nayʋ. Nɛ pɩkɔma lɛ, Yehowa tɩŋnɩ Eliizee yɔɔ nɛ ɛla maamaaci lakasɩ nasɩyɩ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Eliizee wobi Sunɛm tɛtʋ taa lɛ, halʋ nɔɔyʋ mʋ-ɩ camɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, halʋ ɛnʋ ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa.

Pɩɣa ŋga kapaɣlaa lɛ, tanaŋ nakʋyʋ tɛɛ katɩŋ ka-caa wayɩ hayɩm taa. Pɩkɛdaa lɛ, kapaɣzɩ kubusi mabʋ nɛ kɔtɔŋ se: ‘Ma-ñʋʋ holuu!’ Pakpaɣ-kɛ nɛ patanɩ ɖɩɣa lɛ, kasɩ. Pʋtɔdɩyɛ nɖɩ lɛ! Ko-ɖoo caŋ nɛ ɛɖɛɛ Eliizee wayɩ.

Eliizee talaa lɛ, ɛkpaɣ pɩɣa nɛ ɛsʋʋ ɖaŋ taa. Ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ ɛpabɩ pɩɣa yɔɔ. Pɩlabɩ pazɩ lɛ, pisoŋ pɩɣa nɛ kacɩmɩsɩ tam lʋbɛ. Ko-ɖoo sʋwa nɛ ɛmaɣnɩ-kɛ kɛwɛ wezuu lɛ, ɛ-taa la leleŋ kamaɣ fɛyɩ!

Ɛyaa sakɩyɛ sɩba. Pɔ-hɔŋ taa mba nɛ pa-taabalaa wɛ wɩzasɩ sɔsɔsɩ taa. Đɩfɛyɩnɩ ɖoŋ se ɖifezi sɩɖaa. Ɛlɛ, Yehowa pɩzɩɣ efezi sɩɖaa. Điwokini ɛzɩdaa lɛ, ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ ɛzɩma ɛkaɣ fezuu ɛyaa sakɩyɛ cee wayɩ yɔ.

1 Awiya 17:8-24; 2 Awiya 4:8-37.


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛyaa mba lɛ kɩlɛmʋʋ yɔɔ? Nɛ ɛbɛ laba abalɩbɩɣa cikpelaɣ ŋga yɔ?
 • Adɩma wena Eliya labɩ abalɩbɩɣa ŋga yɔ, kɔ-yɔɔ? Nɛ pʋwayɩ lɛ ɛbɛ laba?
 • Payaɣ Eliya lɩmɖʋyʋ suwe?
 • Ɛbɛ yɔɔ paya Eliizee se ɛkɔɔ Sunɛm halʋ nɔɔyʋ ɖɩɣa taa?
 • Ɛbɛ Eliizee laba? Nɛ ɛbɛ pɩtɛmnɩ pɩɣa ŋga kasɩba yɔ?
 • Ɛbɛ Eliizee nɛ Eliya palaba nɛ pɩwɩlɩ ɖoŋ weyi Yehowa wɛna yɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Awiya 17:8-24.

  Ɛzɩma pɩtakɩ Eliya tisuu nɛ ɛ-Ɛsɔ ñamtʋ? (1 Aw. 17:9; 19:1-4, 10)

  Ɛbɛ wɩlɩɣ se lelu weyi ɛɛwɛ Sarfaatɩ yɔ, e-tisuu kaapaɣlɩ siŋŋ? (1 Aw. 17:12-16; Luka 4:25, 26)

  Ɛzɩma mbʋ pɩtalɩ Sarfaatɩ lelu ɛnʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se toovenim Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 10:41, 42 taa? (1 Aw. 17:10-12, 17, 23, 24)

 • Kalɩ 2 Awiya 4:8-37.

  Lɔŋ weyi Sunɛm halʋ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ agɔma mʋʋ nʋmɔʋ taa? (2 Aw. 4:8; Luka 6:38; Rom. 12:13; 1 Yoh. 3:17)

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla kɩbandʋ Ɛsɔ sɛyaa sɔnɔ? (Tʋma 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Ebr. 6:10)