Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 67: Yozafatɩ Ta Liu Yehowa

Kɛdaɣ 67: Yozafatɩ Ta Liu Yehowa

Ŋsɩm ɛyaa mba yɔ? Ŋsɩm mbʋ paɖiɣni labʋ yɔ? Paɖiɣni wobu you taa. Nɛ mba pɛɖɛ-wɛ nɔɔ yɔ, paɖiɣni hendu teu. Ɛlɛ pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ hendu teyaa tɩɖɔkɩ laɣɖa nɛ kɩgbɛzɩŋ se palabɩnɩ you?’ Đɩna mbʋ pʋyɔɔ yɔ.

Izrayɛɛlɩ piya ɖiɣni wobu you

Yozafatɩ kaakɛ Izrayɛɛlɩ cejewee naalɛ wiyaʋ. Ɛɛcaɣ wezuu alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ahaabɩ nɛ Yezaabɛɛlɩ pɔtɔkɔɔ kewiyaɣ cejewee 10 wena aawɛ hayo kiŋ yɔ, a-yɔɔ yɔ. Ɛlɛ Yozafatɩ ñaakɛ wiyaʋ kɩbanʋ nɛ ɛ-caa Aaza kaakɛ wiyaʋ kɩbanʋ ɖɔɖɔ. Mbʋ labɩna nɛ hadɛ kiŋ cejewee naalɛ wɛɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ leleŋ pa-taa pɩnzɩ sakɩyɛ.

Ɛlɛ nabʋyʋ kɔɔ pɩla nɛ pɩpaɣzɩ kpaʋ Izrayɛɛlɩ piya sɔɔndʋ. Nabɛyɛ kɔm nɛ peheyi Yozafatɩ se: ‘Mowaabʋ, Amooni nɛ Seyiri Pʋʋ taa sɔɔjanaa sakɩyɛ kɔŋ se palabɩnɩ-ŋ you.’ Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ kpeɣli Yerusalɛm se patɩmnɩ Yehowa nɛ ɛsɩnɩ-wɛ. Peeɖe powobi Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Patalɩ peeɖe lɛ, Yozafatɩ tɩm nɛ ɛtɔ se: ‘Hayɩ Yehowa ɖɛ-Ɛsɔ, ɖɩɩsɩŋ se ɖɩkpaɣnɩ le sɔɔjanaa panɛ pa-tɩŋa pɛ-ɛzɩdaa. Đɩtaɣ-ŋ liu, sɩnɩ-ɖʋ.’

Yehowa nɩɩ pa-adɩma nɛ etiyi ɛ-lɩmɖʋyʋ nɔɔyʋ se ewolo nɛ eheyi ɛ-samaɣ se: ‘You kʋnɛ kɩtɛkɛ mɩ-ñɩŋgʋ ɛlɛ Ɛsɔ ñɩŋgʋ. Ɩɩkaɣ labʋ you. Ɩsɩŋ nɛ ɩcɔna nɛ ɩna ɛzɩma Yehowa kaɣ yabʋ mɩ-ñʋʋ yɔ.’

Tɛʋ fema lɛ, Yozafatɩ heyi samaɣ se: ‘Ɩtaa Yehowa liu!’ Eheyi hendu teyaa se pɛɖɛɛ sɔɔjanaa nɔɔ, nɛ paaɖɔŋ lɛ, peteɣ hendu nɛ pasaŋ Yehowa. Pɔkɔm pɔñɔtɩnɩ you ɖɩlaɖɛ lɛ, ŋsɩm mbʋ pɩlaba yɔ? Yehowa yeba nɛ po-koyindinaa paɣzɩ ɖama kʋʋ. Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya talaa yɔ, po-koyindinaa tɩŋa sɩba.

Yozafatɩ taɣ liu Yehowa yɔ ɛlabɩ camɩyɛ, yaa we? Đa ɖɔɖɔ ye ɖɩtaɣ liu Yehowa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ lɛɣtʋ.

1 Awiya 22:41-53; 4 Awiya 20:1-30.


Tɔm Pɔzʋʋ

 • Anɩ payaɣ se Yozafatɩ? Ɛzɩmtaa ɛcaɣ wezuu?
 • Ɛbɛ yɔɔ sɔɔndʋ paɣzɩ kpaɣʋ Izrayɛɛlɩ piya? Ɛbɛ pa-taa sakɩyɛ laba?
 • Ɛzɩma Yehowa cosi Yozafatɩ adɩma yɔɔ?
 • Ɛbɛ Yehowa yebi se pɩla pʋcɔ nɛ you talɩ?
 • Ɛbɛ Yozafatɩ tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 4 Awiya 20:1-30.

  Ɛzɩma Yozafatɩ wɩlɩ mbʋ pʋmʋnaa se Ɛsɔ sɛyʋ ɛla kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ? (4 Aw. 20:12; Keɣa 24:15; 61:1)

  Kpaɣ ɖooo caanaʋ taa nɛ pɩtalɩ sɔnɔ, paa ɛzɩmtaa Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ na nɛ ɛwɩlɩɣ ɛ-samaɣ nʋmɔʋ. Ɛgbɛyɛ nɖɩ yɔɔ ɛtɩŋɩɣnɩ sɔnɔ? (4 Aw. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Yoh. 15:15)

  Ɛzɩ Yozafatɩ yɔ, ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ “Ɛsɔ Đoŋ Tʋ kɩyakʋ sɔsɔʋ you paɣzɩɣ” yɔ? (4 Aw. 20:15, 17; 32:8; Natʋ 16:14, 16, ABT)

  Ɛzɩ Leevi mba yɔ, ɛzɩma nʋmɔʋ lɩzɩyaa nɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa ɖʋʋ nesi ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ tɔm susuu tʋmɩyɛ sɔnɔ? (4 Aw. 20:19; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)