Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 64: Salomɔɔ Ma Ɛsɔ Kuduyuu

Kɛdaɣ 64: Salomɔɔ Ma Ɛsɔ Kuduyuu

Pʋcɔ nɛ Daviid sɩkɩ lɛ, ɛcɛlɩ Salomɔɔ takayɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ ɛɛma ɛzɩma Yehowa ɛɛsɔɔlaa se pama e-kuduyuu yɔ. Salomɔɔ tɔɔ kewiyaɣ nɛ pɩla pɩnzɩ naanza lɛ, ɛpaɣzɩ maʋ Ɛsɔ kuduyuu. Ɛkpaɣ pɩnzɩ lʋbɛ nɛ hɔɔlʋʋ nɛ ɛmanɩ-kʋ. Ɛyaa sakɩyɛ labɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ kuduyuu maʋ ɖeɖe. Nɛ kɩkpaɣ liidiye sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, palabɩnɩ tʋmɩyɛ sika nɛ liidiye ñɩɣlɩm sakɩyɛ kuduyuu ŋgʋ kɩ-maʋ taa.

Ɛsɔ kuduyuu kaawɛnɩ ɖamɩŋ naalɛ ɛzɩ pɩɩwɛɣ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ yɔ. Ɛlɛ ɖamɩŋ ɛnɩ ɩɩpaɣlaa pɩkɩlɩ weyi ɩɩwɛ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ yɔ, tam naalɛ. Salomɔɔ ɛɛsɩ ɛgbɛyɛ ɖʋʋ aɖakaɣ lɔlɔ ɖaŋ tɛɛ nɛ pasɩɩ wondu lɛɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ yɔ, ɖaŋ lɛɛkʋ tɛɛ.

Ɛsɔ kuduyuu maʋ tɛma lɛ, pala kazandʋ sɔsɔtʋ natʋyʋ. Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, puwiye Salomɔɔ luŋ Ɛsɔ kuduyuu ɛzɩdaa nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛtɔ se: ‘Ɛsɔdaa maɣmaɣ ŋŋmakɩ nɛ pɩcandɩnɩ kuduyuu ŋgʋ mamawa yɔ. Ɛlɛ, hayɩ mɛ-Ɛsɔ ye samaɣ ɛkɔm cɩnɛ nɛ katɩmɩɣnɩ-ŋ yɔ, welesini-kɛ.’

Wiyaʋ Salomɔɔ ɖiɣni labʋ adɩma

Salomɔɔ tɛm ɛ-adɩma lɛ, miŋ lɩɩnɩ ɛsɔdaa nɛ itii nɛ ɩñaɣ kpɩna wena paalawa yɔ. Yehowa yele ɖɔɖɔ nɛ ñalɩmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ kɔɔ nɛ ɖɩñɩlɩsɩ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ. Pɩtɩŋa mbʋ yɔ, pɩwɩlaɣ se Yehowa kemsaɣ nɛ ɛ-taa labɩ leleŋ nɛ Salomɔɔ adɩma nɛ kpaaŋ ŋgʋ ɛɛmawa yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ paatasɩɣ Ɛsɔ sɛʋ kediɣzaɣ kuduyuu tɛɛ, ɛlɛ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ pɛsɛɣ-ɩ.

Salomɔɔ kaacɔnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ camɩyɛ pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛjaɖɛ taa ɛyaa taa kaawɛ leleŋ. Ɛlɛ pʋwayɩ Salomɔɔ kɔɔ nɛ ɛkpaɣ ajɛɛ lɛɛna taa halaa sakɩyɛ. Halaa mba pataasɛɣ Yehowa. Cɔnɩ pa-taa lɛlʋ kɩlɛmʋʋ yɔɔ, ɛwɛɛ ɛsɛɣ sɩʋ kpeliɣa. Pɩkɔɔ pɩtɛmnɩ se, Salomɔɔ halaa laba nɛ ɛpaɣzɩ sɛʋ sɩʋ kpelisi ɖɔɖɔ. Ŋsɩm mbʋ pɩlaba alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ? Ɛtaatasɩɣ ɛjaɖɛ taa ɛyaa yɔɔ cɔnʋʋ camɩyɛ. Ɛɛpɩsɩ kañatʋ tʋ nɛ ɛyaa taa paɣzɩ wɩʋ.

Wiyaʋ Salomɔɔ sɛɣ sɩʋ kpeliɣa

Mbʋ labɩna nɛ Yehowa taa paɣzɩ wɩʋ nɛ Salomɔɔ nɛ eheyi-i se: ‘Mankaɣ mʋʋ kewiyaɣ ñɔ-cɔlɔ nɛ mɛncɛlɩ nɔɔyʋ. Pɩtɛkɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛlɛ ŋsɩkɩ nɛ ña-pɩyalʋ paɣzɩ kewiyaɣ tɔɔʋ lɛ. Ɛlɛ, maakaɣ mʋʋ kewiyaɣ kpeekpe ña-pɩyalʋ nesi tɛɛ.’ Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma tɔm ndʋ tɩlaba yɔ.

3 Awiya 28:9-21; 29:1-9; 1 Awiya 5:1-18; 4 Awiya 6:12-42; 7:1-5; 1 Awiya 11:9-13.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Alɩwaatʋ ɛzɩma Salomɔɔ kpaɣ nɛ ɛmanɩ Yehowa kuduyuu? Ɛbɛ yɔɔ kɩmʋ liidiye sakɩyɛ?
 • Đamɩŋ sɔsɔŋ ɛzɩma kaawɛ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ? Nɛ ɛbɛ paasɩ kuduyuu lɔlɔ ñɩŋgʋ tɛɛ?
 • Pɛtɛm Ɛsɔ kuduyuu maʋ lɛ, adɩma wena Salomɔɔ laba?
 • Ɛbɛ Yehowa laba nɛ pɩwɩlɩ se ɛ-taa labɩ leleŋ nɛ Salomɔɔ adɩma?
 • Ɛbɛ Salomɔɔ halaa tuzi-i nɛ ɛla? Nɛ ɛbɛ talɩ Salomɔɔ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Yehowa taa kaawɩnɩ Salomɔɔ? Nɛ suwe Yehowa heyi-i?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 3 Awiya 28:9, 10.

  Daviid yɔɔdɩ tɔm ndʋ nɛ pama-tʋ 3 Awiya 28:9, 10 taa yɔ, ye ɖɩwɛnɩ tɩ-lɩmaɣza yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlakɩ paa ɖooye? (Keɣa 18:15; Fil. 4:8, 9)

 • Kalɩ 4 Awiya 6:12-21, 32-42.

  Ɛbɛ Salomɔɔ laba nɛ ɛwɩlɩ se Ɛsɔ Caabiyuu ɛɛpɩzɩɣ ɛmaɣ ɖɩɣa ŋga ɛyʋ mawa yɔ, ka-taa? (4 Aw. 6:18; Tʋma 17:24, 25)

  Tɔm ndʋ Salomɔɔ yɔɔdaa nɛ pama-tʋ 4 Awiya 6:32, 33 taa yɔ, tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ we Yehowa yɔɔ? (Tʋma 10:34, 35; 1 Sam. 16:7)

 • Kalɩ 4 Awiya 7:1-5.

  Ɛzɩ Izrayɛɛlɩ piya ɩɩnaɣ Yehowa ɖoŋ nɛ pasamɩ-ɩ yɔ, Yehowa wazɩɣ ɛ-ɛgbɛyɛ sɔnɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ɖʋ? (4 Aw. 7:3; Keɣa 21:23; 33:1; 95:2)

 • Kalɩ 1 Awiya 11:9-13.

  Ɛzɩma Salomɔɔ wezuu caɣʋ wɩlɩɣ-ɖʋ se pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛ siɣsiɣ pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ tɛm wiye? (1 Aw. 11:4, 9; Mat. 10:22; Natʋ 2:10)