Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 63: Wiyaʋ Lɔŋsɩnʋ Salomɔɔ

Kɛdaɣ 63: Wiyaʋ Lɔŋsɩnʋ Salomɔɔ

Salomɔɔ kaakɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, ɛpɩsɩ wiyaʋ. Ɛɛsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛɖɔŋ ɛ-caa Daviid paɣtʋ yɔɔ. Salomɔɔ tɔm kaakɛdɩnɩ Yehowa. Đoo naayɛ taa Yehowa yɔɔdɩnɩ-ɩ ɖoziye taa se: ‘Salomɔɔ, pɔzɩ mbʋ ŋsɔɔlaa yɔ nɛ mɛncɛlɩ-ŋ pʋ?’

Peeɖe Salomɔɔ cosaa se: ‘Yehowa mɛ-Ɛsɔ, mɛnkɛ pɩɣa taŋayʋ yem nɛ maasɩŋ ɛyaa talʋʋ. Ha-m lɔŋsɩnɖɛ nɛ manpɩzɩ mantalɩ ña-samaɣ.’

Mbʋ ɛpɔzaa yɔ pɩkɛdɩnɩ Yehowa nɛ ɛtɔ se: ‘Ŋtɩpɔzɩ wezuu caɣʋ kɩyakɩŋ sakɩyɛ nɛ ñɩm, ɛlɛ ŋpɔzɩ lɔŋsɩnɖɛ. Mahaɣ-ŋ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ lɔŋ pɩkɩlɩ nɖɩ nɔɔyʋ taafɛyɩna kaaʋ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ-ŋ, nɛ ña-wayɩ lɛ, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɖɩ wɛnʋʋ yɔ. Nɛ halɩ ñɩm nɛ hɩɖɛ sɛʋ mbʋ ŋtɩpɔzɩ yɔ, mɛncɛlɩɣ-ŋ pʋ.’

Alɩwaatʋ pazɩ wayɩ lɛ, halaa naalɛ kɔɔ pana Salomɔɔ nɛ tɔm sɔsɔtʋ natʋyʋ. Kajalaɣ tʋ tɔm se: ‘Ma nɛ halʋ ɛnɛ yɔ ɖɩwɛnɩ ɖɩɣa kʋyʋmaɣ taa. Malʋlɩ abalɩbɩɣa nɛ pɩla kɩyakɩŋ naalɛ lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa. Đoo naayɛ taa lɛ, ɛ-pɩɣa sɩ. Manɖiɣni ɖou lɛ, ɛkɔnɩ ɛ-pɩɣa ŋga kasɩba yɔ nɛ ɛhɩzɩ mɔn-cɔlɔ, nɛ ɛkpaɣ ma-ñɩŋga. Mankʋyaa nɛ mɔncɔnɩ pɩɣa ŋga kasɩba yɔ lɛ, pɩtɛkɛ ma-ñɩŋa.’

Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, halʋ lɛlʋ tɔ se: ‘Pɩtɛkɛ mbʋ! Ɛlɛ man-pɩyalʋ wɛnɩ nɛ ɛ-ɛza!’ Kajalaɣ halʋ wolo pɩ-yɔɔ se: ‘Aayɩ! Ña-pɩyalʋ sɩbɩna, nɛ mɛ-ɛnʋ wɛnɩ nɛ ɛza!’ Halaa mba pɛwɛɛ pɛ-kpɛzɩɣnɩ ɖama mbʋ wiyaʋ ɛzɩdaa. Ɛbɛ Salomɔɔ kaalaba?

Etiyaa se pɔkɔnɩ-ɩ laɣɖɛ. Nɛ pɔkɔnɩ-ɖɩ lɛ, ɛtɔ se: ‘Ɩtayɩ pɩɣa ŋga kɛwɛnɩ kɛ-ɛza yɔ hɔɔlɩŋ naalɛ. Ɩcɛlɩ hɔɔlʋʋ kajalaɣ halʋ nɛ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ halʋ lɛlʋ.’

Peeɖe halʋ weyi ɛ-pɩɣa wɛnɩ kɛ-ɛza yɔ ɛmabɩ kubuka se: ‘Aayɩ ɩtaakʋ pɩɣa, ɩcɛlɩ-ɩ kɛ!’ Ɛlɛ halʋ lɛlʋ tɔ se: ‘Ɩtaacɛlɩ-kɛ ɖa-taa nɔɔyʋ, ɩtayɩ-kɛ nabʋlɛ.’

Wiyaʋ Salomɔɔ ɖiɣni ñɔɔzʋʋ tɔm sɔsɔtʋ natʋyʋ

Peeɖe Salomɔɔ tɔm se: ‘Ɩtaakʋ pɩɣa, ɩcɛlɩ-kɛ kajalaɣ halʋ. Ɛnʋ lɛ ko-ɖoo.’ Salomɔɔ yɔɔdɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ halʋ weyi ɛtɩnɩ pɩɣa yɔ, ɛsɔɔlɩ-kɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Mbʋ labɩna nɛ kajalaɣ halʋ tisi se pɛcɛlɩ-kɛ halʋ lɛlʋ. Pɩkɩlɩ-ɩ ɖeu se pakʋ-kɛ. Samaɣ nɩ ɛzɩma Salomɔɔ hʋ tɔm ndʋ lɛ, pɩkɛdɩnɩ-kɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ke-wiyaʋ kɛ lɔŋsɩnɖʋ.

Salomɔɔ tɔkaɣ kewiyitu lɛ, Yehowa wazɩ samaɣ nɛ kɛwɛɛ pɛyɛɛ taa. Blee, Orgɩ, viiñi nɛ tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ lakaɣ pɩdɩɩfɛyɩ. Samaɣ suwaɣ wondu kɩbandʋ nɛ kaawɛnɩ ɖɩsɩ kɩbanzɩ. Ɛyaa tɩŋa kaawɛnɩ wondu kɩbandʋ sakɩyɛ.

1 Awiya 3:3-28; 5:9-14.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Tɔm ndʋ Yehowa pɔzɩ Salomɔɔ? Nɛ suwe ɛlɛ cosaa?
 • Mbʋ Salomɔɔ pɔzɩ Yehowa yɔ, pɩkɛdɩnɩ-ɩ lɛ, ɛbɛ eheyi-i se ɛkaɣ-ɩ labʋ?
 • Tɔm sɔsɔtʋ ndʋ halaa nabɛyɛ woni Salomɔɔ cɔlɔ?
 • Ɛzɩ ŋnaɣ kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, ɛzɩma Salomɔɔ hʋ tɔm ndʋ?
 • Salomɔɔ kewiyitu kaawɛ ɛzɩma? Ɛbɛ yɔɔ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Awiya 3:3-28.

  Abalaa mba pɛwɛnɩ tʋma Yehowa ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛbɛ pʋpɔzʋʋ pɛkpɛlɩkɩ Salomɔɔ tɔm ndʋ pama-tʋ 1 Awiya 3:7 taa yɔ, tɩ-taa? (Keɣa 118:105; Ad. 3:5, 6)

  Ɛzɩma mbʋ Salomɔɔ pɔzɩ Yehowa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋmʋnaa ɖɩpɔzɩ ɖa-adɩma taa yɔ? (1 Aw. 3:9, 11; Ad. 30:8, 9; 1 Yoh. 5:14)

  Salomɔɔ hʋ tɔm ndʋ tɩɩwɛ halaa naalɛ nabɛyɛ hɛkʋ taa yɔ camɩyɛ. Ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaa liu Salomɔɔ sɔsɔ Yesu Krɩstʋ? (1 Aw. 3:28; Iz. 9:6, 7; 11:2-4)

 • Kalɩ 1 Awiya 5:9-14.

  Ɛzɩma Yehowa cosi Salomɔɔ ɛɛpɔzɩ-ɩ se ɛha-ɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ lɛ? (1 Aw. 5:9)

  Samaɣ ñakaɣ pana nɛ kowoki kewelisiɣ Salomɔɔ nɔɔ taa lɔŋ. Ye mbʋ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Ɛsɔtɔm? (1 Aw. 5:9, 14; Yoh. 17:3; 2 Tim. 3:16)