Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 61: Daviid Pɩsɩ Wiyaʋ

Kɛdaɣ 61: Daviid Pɩsɩ Wiyaʋ

Sɔɔlɩ wɛɛ ɛɖaɣnɩɣ ñɩnʋʋ se ɛkpa Daviid. Ɛkpaɣ ɛ-sɔɔjanaa taa mba pakɩlɩ ɖoŋ yɔ 3000 nɛ ɛɖɛɛ Daviid ñɩnʋʋ. Daviid nɩ mbʋ lɛ, etiyi cɔŋɩyaa se powolo nɛ pana ɖenɖe Sɔɔlɩ nɛ ɛ-ɛyaa pɛwɛɣ ɖoo taa yɔ. Pɩ-yɔɔ Daviid pɔzɩ ɛyaa naalɛ se: ‘Asɔɔlaa se ma nɛ ɩ ɖiwolo ɖenɖe Sɔɔlɩ nɛ ɛ-ɛyaa pɛwɛɣ ɖoo anɛ yɔ?’

Wiyaʋ Daviid ɖiɣni yaʋ Wiyaʋ Sɔɔlɩ

Peeɖe Abisayii cosaa se: ‘Mowoki.’ Abisayii kɛ Daviid kɔɔ Zeruyaa pɩyalʋ. Sɔɔlɩ nɛ ɛ-ɛyaa poɖowaɣ lɛ, Daviid nɛ Abisayii potuu ɖaa ɖaa nɛ powolo pɔ-cɔlɔ. Powoba lɛ, pakpaɣ Sɔɔlɩ kɩgbɛzʋʋ nɛ ɛ-lɩm kokoɖe, paawɛ Sɔɔlɩ ñʋʋ cɔlɔ kpam. Nɔɔyʋ tɩna-wɛ yaa nɔɔyʋ tɩnɩɩ pa-taŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ poɖowaɣ kpem.

Cɔnɩ Daviid nɛ Abisayii lɛɛlɛɛyɔ. Pesewa nɛ pakpa piyaɣ nakɛyɛ yɔɔ. Peeɖe Daviid kowa nɛ ɛyaa Izrayɛɛlɩ sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɛ ɛtɔŋ se: ‘Abnɛɛrɩ, ɛbɛ yɔɔ ŋtɩɖaŋ ña-tʋ wiyaʋ yɔɔ? Ɛ-kɩgbɛzʋʋ nɛ ɛ-lɩm kokoɖe pɛwɛ le?’

Peeɖe Sɔɔlɩ kʋyaa. Ɛnɩ Daviid nɔɔ lɛ, ɛsɩm-kɛ. Ɛpɔzɩ se: ‘Pɩcaɣ Daviid?’ Cɔnɩ Sɔɔlɩ nɛ Abnɛɛrɩ pɩ-tɛɛ peeɖe yɔ.

Daviid cosi se: ‘Ɛɛɛ, wiyaʋ.’ Peeɖe Daviid pɔzaa se: ‘Ɛbɛ yɔɔ ŋwɛɛ ŋñɩnɩɣ se ŋkpa-m? Kɩdɛkɛdɩm mbʋ malaba? Wiyaʋ, cɔnɩ ña-kɩgbɛzʋʋ. Tiyi ñɛ-ɛyaa taa nɔɔyʋ nɛ ɛkɔɔ ɛkpaɣ-kʋ.’

Wiyaʋ Sɔɔlɩ nɛ Abnɛɛrɩ

Sɔɔlɩ yɔɔdɩ se: ‘Malabɩ kɩwɛɛkɩm. Malabɩ kɩmɛlɛndʋ.’ Pɩlabɩ mbʋ lɛ, Daviid ɖɛɛ ɛ-nʋmɔʋ nɛ Sɔɔlɩ ñapɩsɩ ɛ-tɛ. Ɛlɛ Daviid maɣzɩɣ ɛ-taa nɛ ɛtɔ se: ‘Wiɖiyi Sɔɔlɩ pɩzɩɣ ɛkʋ-m. Pʋmʋnaa se mense nɛ mowolo Filisti mba tɛ.’ Nɛ ɛla mbʋ ɖɔɖɔ. Daviid la nɛ Filisti mba tisi se lɛɛlɛɛyɔ ɛwɛ pɔ-yɔɔ na.

Pʋwayɩ pɩlabɩ pazɩ lɛ, Filisti mba wolo se pala you nɛ Izrayɛɛlɩ.You ŋgʋ kɩ-taa pakʋ Sɔɔlɩ nɛ Yonataanɩ. Pɩɩwɩzɩ Daviid pɩŋŋ, pɩ-yɔɔ ɛma kʋñɔŋ hendu kɩbandʋ natʋyʋ nɛ ɛtɔ se: ‘Mewiɣ ñɔ-yɔɔ mon-koobu Yonataanɩ. Ŋŋkɛ-m ɛyʋ kʋsɔɔlʋ pɩdɩɩfɛyɩ!’

Pʋwayɩ lɛ, Daviid pɩsɩ Izrayɛɛlɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Ebrooni yɔ, tɩ-taa. You ɛɛwɛ mba paakpa Isbosɛɛtɩ se ɛpɩsɩ wiyaʋ nɛ mba paasɔɔlaa se Daviid ɛkɛnɩ wiyaʋ yɔ, pɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ Daviid ɛyaa wabɩna. Daviid ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 30 lɛ, ɛpɩsɩ wiyaʋ. Ɛtɔɔ kewiyaɣ Ebrooni taa pɩnzɩ lʋbɛ. E-piya nasɩyɩ hɩla yɔ: Amooni, Absalɔm nɛ Adoniya.

Pɩkɔɔ pɩla se Daviid nɛ ɛ-ɛyaa pakpa tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ payaɣ se Yerusalɛm yɔ, tɩ-taa. Daviid kɔɔ Zeruyaa pɩyalʋ lɛlʋ, weyi payaɣ-ɩ se Yowaabʋ yɔ, ɛnʋ ɖɛnɩ nɔɔ you ŋgʋ kɩ-taa. Pɩ-yɔɔ Daviid kpaɣ-ɩ se ɛkɛ ɛ-sɔɔjanaa ñʋʋdʋ. Lɛɛlɛɛyɔ, Daviid paɣzɩ tɔɔʋ kewiyaɣ Yerusalɛm tɛtʋ taa.

1 Samɩyɛɛlɩ 26:1-25; 27:1-7; 31:1-6; 2 Samɩyɛɛlɩ 1:26; 3:1-21; 5:1-10; 3 Awiya 11:1-9.Tɔm Pɔzʋʋ

 • Ɛbɛ Daviid nɛ Abisayii palaba alɩwaatʋ ndʋ Sɔɔlɩ ɖowaɣ ɛ-sɔɔjanaa hɛkʋ taa yɔ?
 • Tɔm ndʋ Daviid pɔzɩ Sɔɔlɩ?
 • Ɛɖɛwa nɛ eyele Sɔɔlɩ lɛ, le Daviid woba?
 • Ɛbɛ laba nɛ Daviid laŋɩyɛ wɛɛkɩ? Nɛ hendu kɩbandʋ ndʋ ɛmawa?
 • Pɩnzɩ ɛzɩma Daviid kaawɛnɩ pʋcɔ nɛ ɛpɩsɩ wiyaʋ Ebrooni? Payaɣ e-piya taa nasɩyɩ suwe?
 • Pʋwayɩ lɛ, le Daviid tɔɔ kewiyitu?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 26:1-25.

  Daviid tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Samɩyɛɛlɩ 26:11 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ lɩmaɣza wena teokrasi ɖʋtʋ yɔɔ? (keɣa 36:7; Rom. 13:2)

  Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩla camɩyɛ lakasɩ ɛyaa nɛ piiheyiɣ-wɛ natʋyʋ yɔ, ɛzɩma Daviid tɔm ndʋ tɩwɛ 1 Samɩyɛɛlɩ 26:23 taa yɔ, tɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana? (1 Aw. 8:32; Keɣa 17:21)

 • Kalɩ 2 Samɩyɛɛlɩ 1:26.

  Ɛzɩma Krɩstʋ mba pɩzɩɣ “pɔsɔɔlɩ lalaa pɩŋŋ” ɛzɩ Daviid nɛ Yonataanɩ paasɔɔlʋʋ ɖama yɔ? (1 Pɩy. 4:8; Kol. 3:14; 1 Yoh. 4:12)

 • Kalɩ 2 Samɩyɛɛlɩ 5:1-10.

  Daviid tɔɔ kewiyaɣ pɩnzɩ ɛzɩma? Ɛzɩma papɩzɩɣ patayɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa? (2 Sam. 5:4, 5)

  Daviid kɛ ɛyʋ sɔsɔ. Alaba nɛ ɛwɛɛnɩ sɔsɔtʋ ndʋ? Ɛbɛ yɔɔ pɩtɔzʋʋ-ɖʋ sɔnɔ? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kɔr. 1:31; Fil. 4:13)