Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdaɣ 60: Abigayɛɛlɩ nɛ Daviid

Kɛdaɣ 60: Abigayɛɛlɩ nɛ Daviid

Halʋ maɣzaɣ weyi eɖiɣni kɔm se ɛkatɩ Daviid yɔ, ŋsɩmɩ-ɩ? Payaɣ-ɩ se Abigayɛɛlɩ. Ɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ. Nɛ ɛkaɣ sɩnʋʋ Daviid se ɛtaala kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ lɛ, yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩtalɩ Daviid yɔ.

Daviid se sɔɔlɩ cɔlɔ lɛ, ewobi ɛmɛlɩ camʋʋ nakʋyʋ tɛɛ. Ɛ-ɖalaa nɛ ɛ-hɔʋ taa mba lalaa wolo ɛ-cɔlɔ peeɖe. Ɛyaa ɛzɩ 400 mbʋ yɔ wolo ɖɔɖɔ ɛ-cɔlɔ nɛ Daviid pɩsɩ pa-ñʋʋdʋ. Pʋwayɩ Daviid wolo nɛ ɛna Mowaabʋ wiyaʋ nɛ eheyi-i se: ‘Mentendi-ŋ, man-caa nɛ mon-ɖoo pacaɣ ñɔ-cɔlɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ menɖiɣzini mbʋ pɩkaɣ-m talʋʋ yɔ.’ Daviid nɛ ɛ-ɛyaa powolo pɛmɛlɩ piyisi yɔɔ.

Pʋwayɩ lɛ, Daviid katɩ Abigayɛɛlɩ. Ɛ-walʋ Naabaalɩ kɛ ñɩm tʋ weyi ɛwɛnɩ tɛtʋ sakɩyɛ yɔ. Ɛwɛnɩ heŋ 3000 nɛ pʋŋ 1000. Naabaalɩ kɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ. Ɛlɛ ɛ-halʋ tʋzaa pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛlakɩ mbʋ pʋtʋʋzaa yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛyabɩ ɛ-hɔʋ taa mba ñʋʋ. Yele ɖɩna ɛzɩma pɩlaba yɔ.

Daviid nɛ ɛ-ɛyaa palabɩ Naabaalɩ camɩyɛ siŋŋ. Paɖaŋ e-heŋ yɔɔ. Ɛlɛ kɩyakʋ nakʋyʋ Daviid tiyi ɛ-ɛyaa se powolo pɔpɔzɩ Naabaalɩ se ɛsɩnɩ-wɛ. Daviid tiyiyaa talɩ Naabaalɩ tɛ lɛ, ɛ nɛ ɛ-ɛyaa peɖiɣni kɔʋ kpɛm heŋ yɔɔ.Pɩɩkɛ kazandʋ kɩyakʋ. Nɛ Naabaalɩ ɛɛwɛnɩ tɔɔnasɩ sakɩyɛ. Peeɖe Daviid tiyiyaa heyi-i se: ‘Đɩɩlabɩ-ŋ camɩyɛ. Đɩtɩmɩlɩ ñe-heu nɔɔyʋ. Ɛlɛ ɖɩɖaŋ ñe-heŋ yɔɔ camɩyɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, ɖitendi-ŋ ha-ɖʋ tɔɔnaɣ.’

Naabaalɩ cosi-wɛ se: ‘Maahaɣ tɔɔnaɣ ɛyaa ɛzɩ mɩ yɔ.’ Nɛ ɛsʋʋ Daviid tʋʋ yɔɔ. Pʋwayɩ Daviid tiyiyaa heyi mbʋ pɩlaba yɔ lɛ, pɩwɩzɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Peeɖe eheyi ɛ-ɛyaa se: ‘Paa weyi lɛ ɛkpaɣ ɛ-laɣɖɛ!’ Nɛ pɛɖɛɛ se pakʋ Naabaalɩ nɛ ɛ-ɛyaa.

Naabaalɩ ɛyaa taa nɔɔyʋ kaanɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ Naabaalɩ yɔɔdaa yɔ. Nɛ ewolo eheyi Abigayɛɛlɩ mbʋ pɩlaba yɔ. Abigayɛɛlɩ kʋyɩ nɛ ɛkpaɣ tɔɔnasɩ ndɩ ndɩ nɛ ɛsʋʋ kpaŋasɩ nɛ ɛɖɛɛ se ɛkatɩ Daviid. Ɛkatɩ-ɩ lɛ, etii kpaŋaɣ yɔɔ, eluŋ Daviid tɛɛ nɛ ɛtɔ se: ‘Mentendi-ŋ, taakpaɣ ma-walʋ Naabaalɩ tɔm nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Ɛkɛ kɩmɛlɛŋ nɛ kɩmɛlɛndʋ ɖeke ɛlakɩ. Mentendi-ŋ mʋ kʋjɔʋ kʋnɛ nɛ ŋkpeɣ-ɖʋ mbʋ pɩlaba yɔ.’

Abigayɛɛlɩ wɛɛ nɛ ɛkɔŋnɩ tɔɔnasɩ Daviid

Daviid cosi-i se: ‘Ŋkɛ halʋ lɔŋsɩnɖʋ. Ŋɖaŋɩ-m se mantaakʋ Naabaalɩ nɛ mɛhɛyɩ-ɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ. Wolo ña-ɖɩɣa taa nɛ laŋhɛzɩyɛ.’ Pʋwayɩ Naabaalɩ sɩba lɛ, Abigayɛɛlɩ pɩsɩ Daviid halaa taa lɛlʋ.

1 Samɩyɛɛlɩ 22:1-4; 25:1-43Tɔm Pɔzʋʋ

 • Halʋ weyi eɖiɣni katʋʋ Daviid kɩlɛmʋʋ yɔɔ yɔ, payaɣ-ɩ suwe? Ɛyʋ weyi ɛkɛnaa?
 • Anɩ payaɣ Naabaalɩ?
 • Ɛbɛ yɔɔ Daviid tiyi ɛ-ɛyaa nabɛyɛ se pɔpɔzɩ Naabaalɩ se ɛsɩnɩ-wɛ?
 • Suwe Naabaalɩ heyi Daviid ɛyaa? Nɛ ɛbɛ Daviid laba?
 • Ɛbɛ Abigayɛɛlɩ laba pɩwɩlɩ se ɛkɛ halʋ lɔŋsɩnɖʋ?

Tɔm pɔzʋʋ lɛɛtʋ

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 22:1-4

  Daviid sʋ kʋñɔŋ taa lɛ, ɛ-hɔʋ taa mba lalaa sɩna-ɩ. Ɛzɩma kɩɖaʋ ŋgʋ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩsɩnɩ ɖo-koobiya kpeekpe ɛjaɖɛ yɔɔ? (Ad. 17:17; 1 Tes. 5:14)

 • Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 25:1-43

  Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Naabaalɩ kɛ kɩmɛlɛŋ sɔsɔʋ? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  Ɛbɛ Abigayɛɛlɩ kɩɖaʋ wɩlɩɣ Krɩstʋ mba halɩñɩma mba pawalaa yɔ? (1 Sam. 25:32, 33; Ad. 31:26; Efɛ. 5:24)

  Kɩdɛkɛdɩm naalɛ mbʋ Abigayɛɛlɩ ɖaŋ Daviid se ɛtaala? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Efɛ. 4:26)

  Daviid nɩ Abigayɛɛlɩ nɔɔ taa tɔm. Ɛzɩma pɩsɩɣnɩ abalaa sɔnɔ se pekemsini halaa ɛzɩ Yehowa sɔɔlʋʋ yɔ? (Tʋma 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Pɩy. 3:7)